Kiến thức

Cho các chất khí: clo, hiđrosunfua, sunfurơ và cacbonic được kí hiệu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) là X,Y,Z,T. Kết quả?

Bạn đang xem: Cho các chất khí: clo, hiđrosunfua, sunfurơ và cacbonic được kí hiệu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) là X,Y,Z,T. Kết quả?

Cho các chất khí: clo, hiđrosunfua, sunfurơ và cacbonic được kí hiệu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) là X,Y,Z,T. Kết quả?

Cho các chất khí: clo, hiđrosunfua, sunfurơ và cacbonic được kí hiệu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) là X,Y,Z,T. Kết quả thí nghiệm của X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
u.png
Các khí X,Y, Z, T lần lượt là

A. clo, hiđrosunfua, cacbonic và sunfurơ.

B. clo, hiđrosunfua, sunfurơ và cacbonic.

C. sunfurơ, hiđrosunfua, cacbonic và clo.

D. sunfurơ, hiđrosunfua, clo và cacbonic.

Đáp án B

HD: Quan sát 4 đáp án:
• X + KI + hồ tinh bột → màu xanh tím ||⇝ X là Cl2. Giải thích:
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 ⇝ xuất hiện màu xanh tím vs hồ tinh bột.
⇥ loại nhanh đáp án C và D. A hoặc B đúng ⇝ Y là H2S.
(thật vậy: H2S + (CH3COO)2Pb → PbS↓ + 2CH3COOH.
và H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr).
Z và T là CO2 hay SO2? cả 2 cùng kết tủa khi + Ca(OH)2.
Nhưng, chỉ có SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.
⇝ SO2 làm mất màu nước Br2 ⇝ cho biết Z là SO2.
Theo đó, còn lại khí T là CO2. Chọn đáp án B. ❒

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button