Kiến thức

Cho các nhận xét sau: (1) Cấu hình e của Fe2+ là [Ar]3d44s2. (2) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch H?

Bạn đang xem: Cho các nhận xét sau: (1) Cấu hình e của Fe2+ là [Ar]3d44s2. (2) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch H?

Cho các nhận xét sau: (1) Cấu hình e của Fe2+ là [Ar]3d44s2. (2) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch H?

Cho các nhận xét sau:
(1) Cấu hình e của Fe2+ là [Ar]3d44s2.
(2) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.
(3) Hỗn hợp KNO3 và Cu có thể tan trong dung dịch NaHSO4.
(4) Hỗn hợp Cu và Cu(NO3)2 có thể tan trong HBr.
(5) Cho Fe3O4 tác dụng với HI thì thu được sản phẩm FeI2, I2 và H2O.
Số nhận xét sai

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Đáp án D

Giải: (1) Sai vì Fe (Z = 26) ⇒ cấu hình e là [Ar]3d64s2 ⇒ Fe2+: [Ar]3d6

(Chú ý: Khi cho e để tạo cation thì cho e từ lớp ngoài cùng chứ không theo thứ tự mức năng lượng).

(2) Sai vì muối sunfua của các kim loại nặng như CuS, PbS không tan trong nước, HCl, H2SO4 loãng.

(3) Đúng vì KNO3 → K+ + NO3 || NaHSO4 → Na+ + H+ + SO42– nên xảy ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O ⇒ với tỉ lệ thích hợp thì hỗn hợp có thể tan trong NaHSO4.

(4) Đúng vì Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3 || HBr → H+ + Br nên xảy ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O ⇒ với tỉ lệ thích hợp thì hỗn hợp có thể tan trong HBr.

(Chú ý: HBr là axit mạnh nên điện li hoàn toàn ra H+. Tính axit: HI > HBr > HCl > HF).

(5) Đúng vì khi đó xảy ra phản ứng oxi hóa khử: Fe3O4 + 8HI → 3FeI2 + I2 + 4H2O.

(Chú ý: tính oxi hóa: F2 > Cl2 > Br2 > I2 ⇒ tính khử: F < Cl < Br < I (I có tính khử mạnh).

Lại có: Fe3O4 = FeO.Fe2O3 có tính oxi hóa mạnh ⇒ xảy ra phản ứng oxi hóa khử).

⇒ chỉ có (1) và (2) sai ⇒ chọn D.

*

Võ Đức Phú

CuS ko tan trong HCl
Lê Đức Thắng

1,2 sai
Phương Thảo

cái nào sai vậy ạ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button