Kiến thức

Xuất bản hướng dẫn và thông báo

 • Police Affairs Dept. Public Relations Div.
 • 2020.02.01
 • Số nội dung946

Trụ sở Cảnh sát đã công bố toàn văn hoặc tóm tắt các chỉ thị và hướng dẫn về các biện pháp được ban hành cho mỗi liên kết trong trụ sở, các đơn vị điều hành như cảnh sát chống bạo động giao thông và đồn cảnh sát.

 • Đến sở cảnh sát

 • Phòng an toàn cuộc sống

 • Đến cục hình sự

 • Bộ giao thông vận tải

 • Để bảo mật

Sở cảnh sát
Liên kết Ngày khởi hành Tên tài liệu Toàn văn Tổng quan
Tổng cục H13.3.28

Quy định quản lý tài liệu của Ủy ban an toàn công cộng Akita [121KB]Tập tin PDF

Tổng cục H13.3.16

Về việc thiết lập và hoạt động của Hội đồng đồn cảnh sát Akita (quy định) [50KB]Tập tin PDF

Tổng cục H13.3.16

Hướng dẫn về hoạt động của Hội đồng cảnh sát tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H21.3.9) [13KB]Tập tin PDF

Tổng cục S44.4.1

Quy định hoạt động của Ủy ban an toàn công cộng Akita [13KB]Tập tin PDF

Tổng cục S38.1.1

Ủy ban An toàn Công cộng Tỉnh Akita Quy định văn bản chính thức (H31.4.1 được thi hành) [54KB]Tập tin PDF

Tổng cục S33.9.25

Hướng dẫn về niêm phong công cộng của Cảnh sát tỉnh Akita (H31.4.1 thi hành) [70KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ R1.5,23

Về sửa đổi một phần hướng dẫn xử lý công việc văn phòng công bố văn phòng trong Cảnh sát tỉnh Akita (quy định) [1158KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ R1.5,23

Về sửa đổi một phần Nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân của Cảnh sát bảo vệ thông tin cá nhân (quy định) [660KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H30.6.28

Thành lập Ủy ban An toàn Công cộng Tỉnh Akita và Hướng dẫn Trả lời Báo cáo Bên ngoài của Cảnh sát Tỉnh Akita (quy định) [133KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H30.2.7

Phác thảo về Thủ tục đệ trình ý kiến của Cảnh sát Akita (Quy định) [85KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H29.8,23

Chỉ thị chính thức sửa đổi một phần của chỉ thị chính thức về bảo vệ thông tin cá nhân được xử lý bởi Trụ sở Cảnh sát tỉnh Akita [149KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H29.8,23

Các quy tắc sửa đổi một phần các quy tắc về bảo vệ thông tin cá nhân được xử lý bởi Ủy ban An toàn Công cộng Akita [75KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H24.11.30

Về công khai, giáo dục và truyền tải thông tin bên ngoài bộ, chẳng hạn như các trường hợp đánh giá cao liên quan đến hoạt động của cảnh sát (thông báo) [65KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H24.9.4

Về việc quảng bá thông tin công khai tích cực về hoạt động của cảnh sát (thông báo) [13KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H21.3.9

Sửa đổi một phần việc xuất bản các hướng dẫn của Cảnh sát tỉnh Akita (Quy định) [16KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H18.3.1

Tiêu chuẩn gia công xử lý thông tin cá nhân (quy định) [14KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H14.3.1

Quy định về việc tiết lộ các tài liệu hành chính do Ủy ban An toàn Công cộng Akita nắm giữ [13KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H13.5.31

Hướng dẫn xử lý các tư vấn và khiếu nại về an toàn của cảnh sát (sửa đổi một phần) [129KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ H13.3.1

Hướng dẫn về Quan hệ công chúng của Cảnh sát tỉnh Akita [13KB]Tập tin PDF

Bộ phận Quan hệ công chúng và Công vụ S46.4,14

Hướng dẫn về Ban nhạc Cảnh sát tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H18.3.29) [10KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát R1.12,26

Quảng cáo báo cáo cho các nhóm hỗ trợ sớm như nạn nhân tội phạm (Thông báo) [262KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát R1.12.5

Về chính sách cơ bản và mục tiêu quan trọng của chính quyền Cảnh sát Akita năm 1980 (Thông báo) [70KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H31.3.15

Sửa đổi một phần tiêu chuẩn thay đồ cho quần áo bảo hộ chống lưỡi và quần áo chống đạn [87KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H30.12.25

Sửa đổi một phần Hướng dẫn cài đặt của Trung tâm Cảnh sát (Quy định) [75KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H30.3.1

Về việc sử dụng tên thời con gái của nhân viên Cảnh sát Akita (quy định) [159KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H29.8.3

Sửa đổi Hướng dẫn thực hiện hệ thống hỗ trợ nạn nhân (Quy định) [238KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H29.8.3

Sửa đổi Quy trình Liên hệ Nạn nhân (Quy định) [267KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H29.3.31

Về việc phát triển “kế hoạch tiếp cận để thúc đẩy cân bằng cuộc sống công việc của Cảnh sát tỉnh Akita” (Thông báo) [201KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H29.3,21

Về sửa đổi một phần gánh nặng chi phí công như phí chứng nhận y tế cho nạn nhân tội phạm (quy định) [576KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H29.3.7

Về sửa đổi một phần phác thảo các biện pháp phòng chống quấy rối (quy định) [153KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H28.3.16

Về chi tiêu công của chi phí vệ sinh nhà cửa (quy định) [103KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H28.10.3

Xây dựng kế hoạch cơ bản hỗ trợ nạn nhân tội phạm cảnh sát Akita (Thông báo) [181KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H28.3.10

Hướng dẫn cho Cảnh sát tỉnh Akita thiết lập Hướng dẫn xóa bỏ phân biệt đối xử do những trở ngại [154KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H27.3.11

Thiết lập các hướng dẫn hoạt động cho các thành viên hỗ trợ nạn nhân trong trường hợp có nhiều thương vong (Thông báo) [84KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H26.11.10

Quy định quản lý tài liệu của cảnh sát tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H30.3.23) [834KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H26.10.20

Sửa đổi một phần của Cảnh sát Akita Chăm sóc trẻ em nghỉ việc Nguyên tắc hỗ trợ hoàn trả công việc của nhân viên (Quy định) [91KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H25.10.7

Tăng cường hợp tác giữa các quận để ngăn ngừa thiệt hại lại (Thông tư) [62KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H24.1.11

Về việc thành lập Ủy ban xúc tiến hỗ trợ nạn nhân tội phạm của cảnh sát Akita (quy định) [11KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H23.3.24

Thành lập Hướng dẫn tư vấn hoạt động (Quy định) của Cảnh sát trưởng tỉnh Akita [12KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H23.1.27

Về việc ban hành một chỉ thị về việc sử dụng và xử lý súng ngắn của cảnh sát Akita (quy định) [20KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H23.1.27

Về việc sử dụng dùi cui đúng cách và xử lý triệt để (Thông báo) [7KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H19.7.10

Về việc sửa đổi Nguyên tắc phòng chống thiệt hại của Cảnh sát tỉnh Akita (quy định) [116KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H19.3.26

Chi phí công cho thuê thiết bị bảo vệ tạm thời của nạn nhân tội phạm (Quy định) [104KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H18.3.24

Chi tiêu công cho vận chuyển cơ thể sau khi mổ xẻ tư pháp (quy định) [111KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H16.3.31

Quy tắc chính thức của Cảnh sát tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H29.3.31) [45KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H13.12,18

Hướng dẫn về việc sử dụng và xử lý súng ngắn của các sĩ quan cảnh sát của tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H31.3.15) [23KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H10.3.11

Tạo ra các tiêu chuẩn kiểm tra dựa trên Luật thủ tục hành chính và Pháp lệnh thủ tục hành chính Akita và sửa đổi một phần các hướng dẫn xuất bản (quy định) [13KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H8.3.15

Hướng dẫn về đồng phục của Nhân viên Hướng dẫn của Cảnh sát Tỉnh Akita (Bản sửa đổi H31.3.15) [64KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H6.12.20

Hướng dẫn xử lý hàng hóa được cung cấp và cho mượn bởi các sĩ quan cảnh sát của tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H31.3.15) [63KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H6.12.20

Hướng dẫn về đồng phục và cho mượn quần áo của cảnh sát tỉnh Akita [10KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát H4.1.20

Quy định cho vay quần áo của nhân viên cảnh sát tỉnh Akita (Hướng dẫn) (Bản sửa đổi cuối cùng H28.3.25) [65KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát S51.3.25

Hướng dẫn về Quản lý Thuyền An ninh Cảnh sát Tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H6.7.28) [12KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát S50.3,26

Quy định Đạo luật Hành chính của Ủy ban An toàn Công cộng Tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H30.4.1) [1797KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát S45.8.1

Hướng dẫn về tổ chức của Cảnh sát tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H30.3.23) [172KB]Tập tin PDF

Sở cảnh sát S42.10.1

Hướng dẫn về Quản lý phương tiện của Cảnh sát tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H18.4.1) [20KB]Tập tin PDF

Bộ phận kiểm tra H30.6.28

Thành lập Hướng dẫn trả lời huýt sáo của Cảnh sát tỉnh Akita (Quy định) [133KB]Tập tin PDF

Bộ phận kiểm tra H19.6.8

Hoạt động của Hệ thống khen thưởng Trụ sở Cảnh sát (Quy định) [15KB]Tập tin PDF

Bộ phận kiểm tra H19.3.9

Hướng dẫn về các cuộc kiểm tra được tiến hành bởi Cảnh sát tỉnh Akita (Sửa đổi lần cuối H25.12.27) [68KB]Tập tin PDF

Bộ phận kiểm tra S47.4.1

Hướng dẫn về giải thưởng của Cảnh sát tỉnh Akita (bản sửa đổi cuối cùng H18.6.1) [11KB]Tập tin PDF

Phòng nghệ thuật tự do R1.5.24

Sửa đổi một phần Hướng dẫn thực hiện thẩm vấn nghi phạm (Quy định) [154KB]Tập tin PDF

Phòng nghệ thuật tự do S59.3.22

Hướng dẫn đào tạo phát âm cho cảnh sát Akita [97KB]Tập tin PDF

Phòng kế toán H25.2,18

Hướng dẫn về Kiểm toán kế toán được thực hiện bởi Cảnh sát tỉnh Akita [61KB]Tập tin PDF

Phòng kế toán H19.12.4

Cảnh sát Akita bị mất và tìm thấy quy tắc xử lýTập tin PDF

Phòng y tế và phúc lợi H12.6.26

Hướng dẫn về Quản lý Sức khỏe của Nhân viên Cảnh sát Tỉnh Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H27.11.24) [146KB]Tập tin PDF

Phòng y tế và phúc lợi H27.11.24

Các quan chức cảnh sát tỉnh Akita thiết lập các quy tắc để tiến hành kiểm tra căng thẳng [76KB]Tập tin PDF

Bộ phận quản lý thông tin H29.12.20

Chính sách cơ bản về an ninh thông tin của cảnh sát tỉnh Akita (Chỉ thị) [84KB]Tập tin PDF

Phòng an toàn cuộc sống
Liên kết Ngày khởi hành Tên tài liệu Toàn văn Tổng quan
Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống R1.12.24

Thông báo về Sửa đổi một phần Pháp lệnh về Ngăn chặn các hành vi xấu bạo lực gây bất tiện đáng kể cho công chúng (Thông báo) [511KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống R1.11.25

Thúc đẩy các hoạt động phòng chống tội phạm vào cuối năm và đầu năm [442KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống R1.9.4

Thúc đẩy phong trào an toàn quốc gia trong năm đầu tiên của Reiwa (Thông báo) [287KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống R1.7.30

Các quy tắc sửa đổi một phần pháp lệnh về phòng ngừa các hành vi sai trái bạo lực gây ra sự bất tiện đáng kể cho công chúng [47KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H31.4.25

Thúc đẩy các sáng kiến phòng chống tội phạm hiệu quả (Thông tư) [111KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H31.1.22

Hướng dẫn tối ưu hóa kinh doanh thám tửTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H30.12.20

Thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn tội phạm hiệu quả phù hợp với các tình huống hình sự địa phương (Thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H30.11,26

Thúc đẩy các hoạt động để ngăn chặn tội phạm vào cuối năm và đầu năm (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H30.10.24

Hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh đồ cổTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H30.8.16

Về xúc tiến chiến dịch an ninh khu vực quốc gia năm 2018 (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H30.7.25

Khuyến khích các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trên đường học (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H29.11.28

Các quy định về thực thi pháp luật liên quan đến các quy định về bán hàng hải quan và các hoạt động kinh doanh khác và tính đúng đắn của hoạt động, và sửa đổi các quy tắc liên quan đến phê duyệt máy chơi game và phê duyệt loại mô hình (Thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H29.9.22

Về việc thành lập báo cáo tóm tắt hỗ trợ người cao tuổi như mất trí nhớ (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H29.3.17

Khuyến khích các biện pháp cho người cao tuổi (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H29.3.17

Về việc thành lập cảnh sát người cao tuổi Akita biện pháp khuyến mãi thiết lập tóm tắt (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H29.2.24

Các quy định sửa đổi một phần của các quy định thực thi chi tiết liên quan đến quy định kinh doanh hải quan và sự phù hợp của kinh doanhTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.8.12

Hoạt động của Hội đồng bảo vệ môi trường hải quanTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.8.12

Quy định về vận hành thành viên của Hội đồng bảo vệ môi trường hải quanTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.6,29

Về việc thiết lập các hướng dẫn xử lý khi lắp đặt đèn xoay màu xanh trên các phương tiện được sử dụng để tuần tra an ninh tự nguyệnTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.5.1

Hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh cầm đồTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.4.20

Thúc đẩy hỗ trợ thêm cho các hoạt động tình nguyện phòng chống tội phạm bền vữngTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.4.1

Thành lập Hướng dẫn vận hành máy điều tra của Cảnh sát tỉnh Akita (Quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H28.3.31

Hướng dẫn về thủ tục thực thi pháp luật kinh doanh bảo mậtTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.10.15

Về việc thiết lập thông báo xử lý cho súng và kiếm (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.10.15

Thiết lập các thủ tục xử lý cho pháp lệnh chưa nổ (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.10.1

Về vấn đề thông báo về hoạt động của hệ thống camera an ninh đường phố (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.10.1

Về việc thành lập Hướng dẫn vận hành hệ thống camera an ninh đường phố cảnh sát Akita (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.10.1

Quy định về hệ thống camera an ninh đường phố cảnh sát AkitaTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.4.2

Về chỉ định nhân viên cảnh sát vào văn phòng kinh doanh như kinh doanh hải quan (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H27.4.2

Quy tắc nhập văn phòng bán hàng như bán hàng hải quanTập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H26.11.11

Về sửa đổi một phần an ninh, tóm tắt xúc tiến phát triển thị trấn đáng tin cậy (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H26.3.28

Về một số sửa đổi của bản tóm tắt hướng dẫn đăng ký phòng chống tội phạm xe đạp Akita (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H24.9.27

Phản ứng phù hợp với các trường hợp lạm dụng người khuyết tật dựa trên việc thực thi pháp luật về phòng chống lạm dụng người khuyết tật và hỗ trợ cho người chăm sóc người khuyết tật (Thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H23.4.7

Tăng cường các nỗ lực để loại bỏ các lực lượng chống xã hội như xã hội đen khỏi ngành an ninh (Thông tư)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H22.9.17

Về việc tăng cường các biện pháp toàn diện để ngăn chặn ăn cắp (Thông tư)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch an toàn cuộc sống H22.5.19

Thúc đẩy một xã hội không có tội phạm (thông báo)Tập tin PDF

Bộ phận khu vực H31.2,18

Hướng dẫn hoạt động của Quân đoàn Cảnh sát cơ động AkitaTập tin PDF

Bộ phận khu vực H30.1,29

Về sửa đổi một phần hộp cảnh sát, tóm tắt cuộc họp truyền thông của cảnh sát (quy định)Tập tin PDF

Bộ phận khu vực H18.1.26

Về sửa đổi một phần thành viên của bản tóm tắt quản trị hệ thống thúc đẩy an ninh địa phương (quy định)Tập tin PDF

Bộ phận khu vực H15.12.1

Về sửa đổi một phần Hướng dẫn khuyến khích các biện pháp phòng chống thiên tai trên núiTập tin PDF

Phòng Chỉ thị Truyền thông H26.3.5

Về sửa đổi một phần quy trình xử lý, chẳng hạn như lắp đặt thiết bị thông báo khẩn cấp (quy định)Tập tin PDF

Phòng Chỉ thị Truyền thông H23.4.1

Hướng dẫn về Chỉ thị Truyền thông của Cảnh sát AkitaTập tin PDF

Phòng Chỉ thị Truyền thông S60.3.1

Hướng dẫn triển khai khẩn cấp cảnh sát Akita (bản sửa đổi cuối cùng H23.4.1)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ R1.12.3

Về việc thúc đẩy cách tiếp cận để bảo vệ trẻ em và phụ nữ khỏi thiệt hại như tội phạm tình dục (thông báo)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ R1.8.1

Hướng dẫn của Tỉnh Akita cho Hoạt động của Nhân viênTập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H31.3.8

Về sửa đổi một phần phác thảo thiết lập hệ thống xử lý sự cố liên quan đến an toàn cá nhân của Cảnh sát AkitaTập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H29.11.1

Về việc thiết lập các hướng dẫn quản lý vận hành cho hệ thống phát hiện sớm những người mất tích di động (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H29.8,14

Các biện pháp ngăn chặn các hành vi phạm tội lặp đi lặp lại bằng các nguồn của tội phạm tình dục bạo lực đối với trẻ em (Thông báo)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H29.4.7

Thúc đẩy các biện pháp để loại bỏ tình bạn xấu tập thể (Thông báo)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H29.3.10

Về sửa đổi một phần Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm hỗ trợ vị thành niên Akita (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H28.3.25

Hướng dẫn hoạt động của cảnh sát vị thành niên Akita (Bản sửa đổi cuối cùng H28.3.25)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H28.3.25

Pháp lệnh về ngăn chặn sử dụng thanh thiếu niên trong các doanh nghiệp và hướng dẫn đặc biệt liên quan đến hải quan của tỉnh Akita về xử lý hành chính của Pháp lệnh thi hành pháp lệnh (Sửa đổi lần cuối H28.3.25)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H26.12.16

Thực thi Đạo luật về Ngăn ngừa Thiệt hại bằng cách Cung cấp Hồ sơ Hình ảnh Tình dục Cá nhânTập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H21.1.8

Về việc thiết lập các hành vi hướng dẫn hành vi hướng dẫn vị thành niên xấu (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H20.11.28

Hướng dẫn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giới thiệu dị tính trên Internet (bản sửa đổi cuối cùng H27.3.13)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H20.5.1

Về việc thành lập bản tóm tắt hoạt động hỗ trợ sinh viên đại học (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H20.3.28

Về sửa đổi một phần điểm tương ứng của trường hợp lạm dụng trẻ em dựa trên luật về phòng chống lạm dụng trẻ em (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H19.5.25

Về sửa đổi một phần của các hướng dẫn vận hành xe (lạm dụng) quan hệ công chúngTập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H19.3.15

Về việc thành lập bản tóm tắt hoạt động của người hỗ trợ Trường Cảnh sát Akita (quy định)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H18.10.4

Xác nhận an toàn cho trẻ em và phản ứng với việc lạm dụng trẻ em với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn (Thông báo)Tập tin PDF

Phần an toàn nam nữ H12.3,21

Hướng dẫn cho Hệ thống Ủy ban Bảo vệ và Phát triển Thanh niên của Quận Akita (Hướng dẫn) (Bản sửa đổi cuối cùng H23.2.15) [80KB]Tập tin PDF

Phòng chống tội phạm mạng H30.10,26

Về tất cả các sửa đổi của chiến lược an ninh mạng của Cảnh sát tỉnh Akita (Thông tư)Tập tin PDF

Phòng chống tội phạm mạng H24.6.28

Thiết lập Hướng dẫn hoạt động tình nguyện trên mạng cho sinh viên Đại học Cảnh sát Akita (Quy định)Tập tin PDF

Phòng hình sự
Liên kết Ngày khởi hành Tên tài liệu Toàn văn Tổng quan
Phòng kế hoạch hình sự R2.3.10

Về sửa đổi một phần Nguyên tắc hoạt động của Điều tra viên được chỉ định của Cảnh sát trưởng Akita (quy định) [31KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch hình sự H27.12.15

Về sửa đổi một phần tóm tắt bài viết (quy định) [71KB]Tập tin PDF

Phòng điều tra 1 H17.5,18

Về sửa đổi một phần tóm tắt về việc bổ nhiệm bác sĩ cảnh sát (quy định)Tập tin PDF

Phòng điều tra 1 H2.8.30

Đề cương điều tra ban đầu các trường hợp quan trọng (bản sửa đổi cuối cùng H4.6.26)Tập tin PDF

Phòng chống tội phạm có tổ chức H26.1,23

Thông tin về các băng đảng bên ngoài để tham khảo ý kiến liên quan đến băng đảng và loại bỏ băng đảng (thông báo)Tập tin PDF

Phòng pháp y H29.12.28

Hướng dẫn xử lý dấu chân của Cảnh sát tỉnh AkitaTập tin PDF

Phòng pháp y H29.8.10

Hướng dẫn kiểm tra kỹ năng pháp yTập tin PDF

Phòng pháp y H29.3.13

Về việc thành lập bản tóm tắt hoạt động của chó cảnh sát (quy định)Tập tin PDF

Phòng pháp y H19.1.4

Quy định xử lý vân tay của cảnh sát AkitaTập tin PDF

Bộ giao thông vận tải
Liên kết Ngày khởi hành Tên tài liệu Toàn văn Tổng quan
Phòng kế hoạch giao thông R1.11.13

Về xác nhận của cảnh sát trưởng liên quan đến xe trẻ em sử dụng động cơ (quy định) [153KB]Tập tin PDF

Phòng kế hoạch giao thông R1.10.7

Xử lý Giấy phép Sử dụng Đường đối với Thử nghiệm Trình diễn Đường bộ Tự động (Thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch giao thông H29.9,29

Thúc đẩy hơn nữa các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông của người lái xe cao tuổi dựa trên “Đề xuất biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông cho người lái xe cao tuổi” (Thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch giao thông H25.3.26

Về việc quảng bá “bài tập báo hiệu bằng tay” để ngăn ngừa tai nạn giao thông khi đi qua đường dành cho người đi bộ (thông báo)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch giao thông H21.12,18

Về một số sửa đổi của “Cảnh báo phác thảo về tai nạn giao thông nghiêm trọng” (quy định)Tập tin PDF

Phòng kế hoạch giao thông H19.2.22

Về xác nhận của cảnh sát trưởng liên quan đến xe lăn cho người khuyết tật thể chất sử dụng xe máy (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H29.12.28

Về sửa đổi một phần tiêu chuẩn xử lý văn phòng chứng nhận vị trí lưu trữ cho xe ô tô (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H28.5.16

Về việc thiết lập tóm tắt thực thi quy định giao thông (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H28.3,14

Về sửa đổi một phần quy trình làm việc văn phòng cho phép sử dụng đường bộ (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H28.3,14

Về sửa đổi thủ tục giấy tờ về các biện pháp cho chủ sở hữu xe không đảm bảo nơi lưu trữ (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H24.7.26

Về việc thiết lập điểm thực thi quy định giao thông với thảm họa (quy định) quy mô lớnTập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H23.11.8

Khuyến mãi của Vùng 30 (Thông báo)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H22.12.17

Sửa đổi một phần các hướng dẫn xử lý cho các phương tiện loại trừ khỏi quy định giao thông (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H19.7.27

Về việc thiết lập điểm xử lý cấp phép xử lý trong đường không có giao thông (quy định)Tập tin PDF

Phần điều tiết giao thông H19.7.27

Về sửa đổi điểm xử lý bãi đậu xe của cảnh sát trưởng (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H28.3.15

Tuyên bố từ chối các tiêu chuẩn liên quan đến lệnh hạn chế sử dụng của các phương tiện theo quy định tại Điều 75-2, Khoản 2 của Đạo luật Giao thông Đường bộ.Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H28.3.15

Về sửa đổi một phần quy trình thu tiền để thu tiền bất hợp pháp (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H28.3.15

Về một số sửa đổi của quy trình xử lý công việc văn phòng về thủ tục ủy thác xác nhận công việc văn phòng của chiếc xe bị bỏ rơi (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H19.6,29

Về sửa đổi một phần chỉ định của nhân viên cảnh sát thực hiện hành vi phạm pháp liên quan đến tiền vi phạm chưa thanh toán (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H18.11.28

Hạn chế sử dụng ô tô theo quy định tại Điều 75, Khoản 2 của Đạo luật giao thông đường bộ và các hướng dẫn theo quy định tại Điều 22-2, Khoản 1 của Đạo luật và các quy định tại Điều 75-2, Khoản 1 của luật tương tự liên quan đến các hướng dẫn đó. Về tiêu chuẩn chi tiết số lượng xử lý số lượng cố định ảnh hưởng đến việc sử dụng xe hơi (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H18.11.28

Về các điểm thông báo trong thực thi hướng dẫn giao thông với việc thực thi pháp luật về sự phù hợp của kinh doanh đại lý lái xe ô tô (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H18.2,14

Về việc xử lý các công việc văn phòng liên quan đến các biện pháp đỗ xe bất hợp pháp với một số thực thi pháp luật để sửa đổi một phần của luật giao thông đường bộ (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông H15.5.20

Về việc đàn áp đặc biệt tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do lái xe khi say rượu (quy định)Tập tin PDF

Phòng hướng dẫn giao thông S43.6.28

Hướng dẫn xử lý vi phạm giao thông Akita (bản sửa đổi cuối cùng H19.6.28)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H31.3.19

Về sửa đổi một phần các thủ tục hành chính để xử lý hành chính bằng lái xe (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H31.3.19

Về thủ tục xử phạt hành chính đặc biệt đối với tài xế độc hại, tài xế nguy hiểm (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.10.6

Về việc thiết lập các thủ tục hành chính như hộp cảnh sát, tự nguyện trả lại bằng lái xe tại đồn cảnh sát (quy địnhTập tin PDF

)

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.8,29

Về sửa đổi một phần các điểm cần lưu ý liên quan đến giấy tờ liên quan đến giấy phép lái xe liên quan đến một số bệnh (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.3.8

Về việc thành lập điểm tiến hành (quy định) cụ thể của người cao tuổiTập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.3.8

Về việc thiết lập tóm tắt tiến hành kiểm tra chức năng nhận thức (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.3.8

Về một số sửa đổi của điểm người tiến hành khóa học (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.22

Về sửa đổi một phần của hướng dẫn thực hiện khóa học (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.22

Về sửa đổi một phần hướng dẫn thực hiện đào tạo người vi phạm (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.22

Về sửa đổi một phần điểm xử lý đào tạo người xử lý đình chỉ (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2,14

Về sửa đổi một phần thủ tục làm việc văn phòng liên quan đến việc đình chỉ tạm thời hiệu lực bằng lái xe (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2,14

Về sửa đổi một phần thủ tục xử lý văn phòng về trật tự xuất hiện cho người sắp xếp xử lý hành chính và lưu trữ giấy phép (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2,14

Về sửa đổi một phần thủ tục làm việc văn phòng liên quan đến việc hủy giấy phép lái xe tạm thời (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.13

Về sửa đổi một phần điểm hủy bỏ của người xử lý khóa học (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.13

Về sửa đổi một phần của hướng dẫn tiến hành đào tạo lái xe mới bắt đầu (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.2.1

Về sửa đổi một phần bản tóm tắt công việc văn phòng bằng lái xe (quy định) [1799KB]Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.1.19

Về sửa đổi một phần Nguyên tắc thi hành bằng lái xe ô tô (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.1.19

Về một số sửa đổi của thủ tục kiểm tra trình độ lái xe của các phương tiện khẩn cấp (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H29.1.19

Về ngoại lệ về kiểm tra trình độ lái xe, chẳng hạn như phương tiện khẩn cấp để chữa cháy (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H28.12.28

Về điểm tiến hành của khóa học cho những người sẽ nhận được một giấy phép lớn, vv (quy định)Tập tin PDF

Trung tâm cấp giấy phép lái xe H27.5.27

Sửa đổi một phần khóa học để cập nhật các khóa học (quy định)Tập tin PDF

Cảnh sát giao thông H27.3.13

Hướng dẫn hoạt động của Đội cảnh sát giao thông cảnh sát AkitaTập tin PDF

Bộ phận an ninh
Liên kết Ngày khởi hành Tên tài liệu Toàn văn Tổng quan
Phòng an ninh 2 H20.3.11

Đề cương (quy định) về việc cấp các nhãn hiệu đặc biệt như Dấu hiệu đặc biệt của Cảnh sát Akita [10KB]Tập tin PDF

“Acrobat Reader” là bắt buộc để xem các tệp PDF.
Nếu bạn không có nó, nhấp vào URL bên dưới để tải xuống.

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

(Acrobat Reader là nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated.)

Liên hệ với chúng tôi về trang này

Police Affairs Dept. Public Relations Div.

 • TEL:

  018-863-1111

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button