Kiến thức

Lập trình .NET → BT6: Tính tổng dãy số-Tìm ở đây

 • Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C Sharp

  • Lý thuyết: Tổng quan .Net Framework

  • Cài đặt môi trường phát triển IDE Visual Studio

  • Lý thuyết: Ngôn ngữ lập trình C#

  • TH1: Bài tập khai báo biến và toán tử

  • TH2: Cấu trúc if else và switch case

  • TH3: Cấu trúc vòng lặp

  • TH4: Sử dụng mảng

  • BT1: Tính giai thừa của số nguyên dương

  • BT2: Tìm nghiệm phương trình bậc hai

  • BT3: Tìm số nguyên tố

  • BT4: In dãy số Fibonacci

  • BT5: In ra các số theo hình kim tự tháp

  • BT6: Tính tổng dãy số

  • BT7: Bội số chung nhỏ nhất

  • BT8: Tính tổ hợp

  • BT9: Sử dụng đệ quy tính x mũ n

  • BT10: Sử dụng đệ quy giải quyết bài toán tháp Hà Nội

  • BT11: Tìm số nguyên tố sử dụng thuật toán Sàng Eratosthenes

  • BT12: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

  • BT13: Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

  • BT14: Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

  • BT15: Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và tổng của dãy phần tử

  • BT16: Cộng và nhân hai ma trận

 • Phần 2: Lập trình hướng đối tượng

  • Lý thuyết: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C#

  • BT1: Triển khai lập trình hướng đối tượng với C#

 • Phần 3: Xây dựng ứng dụng WinForms

  • Lý thuyết: Xây dựng ứng dụng WinForms

  • TH1: Sử dụng Form và các control thông dụng

  • TH2: Tạo ứng dụng MDI Notepad và sử dụng, các dialog chuẩn

  • TH3: Tạo ứng dụng Calculator

  • TH4: Tạo ứng dụng SlideShow Images

  • TH5: Tạo ứng dụng từ điển đơn giản

  • TH6: Tạo giao diện sử dụng Control Ribbon

  • BT1: Xây dựng Editor cho ngôn ngữ Pascal

  • BT2: Xây dựng chương trình Chat Client-Server

 • Phần 4: Lập trình với Cơ sở dữ liệu

  • Lý thuyết: Tổng quan ADO.NET và lập trình với CSDL

  • TH1: Lập trình Cơ sở dữ liệu với C#

  • TH2: Phân trang DataGridView

  • TH3: Lập trình quản lý bán hàng đơn giản

  • TH4: Tạo báo cáo với C#

 • Phần 5: Đồ án môn học và đánh giá kết quả

  • Yêu cầu đồ án môn học

  • Tham khảo chương trình ứng dụng quản lý bán hàng

  • Trắc nghiệm C#

   15 câu hỏi15 min

Lập trình .NET

BT6: Tính tổng dãy số

Bạn đang xem: Lập trình .NET → BT6: Tính tổng dãy số-Tìm ở đây

1. Yêu cầu

Tính tổng của dãy số sau với giá trị x nhập vào từ bàn phím
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! – x6 / 6! + x8 / 8! – x10 / 10!
Giải thích:
Nhập vào giá trị x, cần phải tính biểu thức:
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! – x6 / 6! + x8 / 8! – x10 / 10!
Trong biểu thức này cần tính:

 • Giá trị của x mũ n
 • và Tính giai thừa n!

Cải tiến:
Tính tổng cho dãy số với giá trị x và số mũ n nhập vào từ bàn phím, hay công thức sẽ là:
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! + ….+ (-1)(n-1)* x2(n-1) / 2(n-1)! + (-1)n x2n / 2n!

Xem thêm: Chàng kỹ sư tâm huyết với tinh bột trà xanh-Văn hóa trà-Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

2. Thuật toán

 Bước 1: Start Bước 2: Khai báo biến i, j, x, y, v, gt, tong /* y,v,gt chứa các kết quả tạm y = pow (-1, i) x2*i v = y/gt; */ Bước 3: Set tong = 1 Bước 4: Set gt = 1 Bước 5: Read x Bước 6: Set i = 1 Bước 7: loop( i <= 5) /*lặp tính tổng*/ Bước 8: y = pow (-1, i) * pow (x, 2 * i) Bước 9: Set gt = 1 Bước 10: Set j = 1 Bước 11: loop (j <= 2*i) /*phần tính giai thừa*/ Bước 12: gt = gt * j; Bước 13: j = j + 1; Bước 14: end loop /*hết phần tính giai thừa*/ Bước 15: v = y / gt; Bước 16: tong = tong + v; Bước 17: i = i + 1; Bước 18: end loop /*hết phần tính tổng*/ Bước 19: Print tong Bước 20: Stop 

Xem thêm: Tính nhanh nguyên hàm – tích phân từng phần sử dụng sơ đồ đường chéo – Ngô Quang Chiến

3. Lưu đồ thuật giải

Giải thích thuật toán

Thuật toán tính tổng dãy số

Xem thêm: Chinh phục kỳ thi môn Toán: Phương trình, bất phương trình Logarit

4. Video hướng dẫn

5. Code

Trả lời

Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please enable JavaScript to submit this form.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button