Kiến thức

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải bài tập có đáp án-Tự Học 365

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải bài tập có đáp án

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải bài tập có đáp án

Bài tập vận dụng!

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải  bài tập có đáp án

Bạn đang xem: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải bài tập có đáp án-Tự Học 365

Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng với kiềm OH-, Ca2+, Ba2+

Khi sục CO2 vào dung dịch chứa OH sẽ xảy ra phản ứng sau:

Đầu tiên: CO2 + 2OH → CO32 + H2O

Sau đó nếu CO2 dư: CO32 + CO2 + HOH → 2HCO32

Như vậy khi cho CO2 phản ứng với dung dịch chứa ion OH có thể xảy ra các phản ứng sau: CO2 + 2OH → CO32 + H2O  (1)

CO2 + OH → HCO32      (2)

Xét $T=frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}$ để xác định sản phẩm tạo thành:

⇒  T ≥ 2 thì xảy ra (1) và ion OH còn dư sau phản ứng.

Khi đó ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{CO_{3}^{2-}}}; {{n}_{O{{H}^{-}}phan ung}}=2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}$

⇒   1 < T < 2 thì xảy ra cả (1) và (2).sản phẩm thu được gồm $left{ begin{array}  {} CO_{3}^{2-} \  {} HCO_{3}^{-} \ end{array} right.$

⇒ Bảo toàn C: ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{CO_{3}^{2-}}}+{{n}_{HCO_{3}^{2-}}}$

Bảo toàn điện tích: $2.{{n}_{CO_{3}^{2-}}}+{{n}_{HCO_{3}^{-}}}={{n}_{OH-}}$

⇒  T ≤ 1 → (2) xảy ra và CO2 dư. Bảo toàn điện tích ${{n}_{_{HCO_{3}^{-}}}}={{n}_{O{{H}^{-}}}}$

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm có đáp án

Câu 1:  Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 14,775.    B. 9,850.

C. 29,550.    D. 19,700.

Lời giải chi tiết

♦  $frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=frac{{{n}_{NaOH}}+2{{n}_{Ba{{left( OH right)}_{2}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=frac{0,15+2.0,1}{0,15}=2,33>2Rightarrow O{{H}^{-}}$dư và ${{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,15$

$Rightarrow {{n}_{BaC{{text{O}}_{3}}}}={{n}_{B{{a}^{2+}}}}=0,1 molRightarrow {{m}_{BaC{{text{O}}_{3}}}}=0,1.197=19,7 g$

 Chọn D

Câu 2: Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc) vào 300ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M  và Ba(OH)2 0,6M.Tính Khối lượng kết tủa

 A. 9,5gam                       B. 19,5 gam

C. 13,6 gam            D. 17,73 gam

Lời giải chi tiết:

$left{ begin{array}  {} {{n}_{C{{O}_{2}}}}=frac{6,72}{22,4}=0,3 mol \  {} left{ begin{array}  {} {{n}_{NaOH}}=0,3.0,1=0,03left( mol right) \  {} {{n}_{Ba{{left( OH right)}_{2}}}}=0,6.0,3=0,18left( mol right) \ end{array} right.to sum{{{n}_{O{{H}^{-}}}}=0,39 mol} \ end{array} right.to frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{bar{R}{{O}_{2}}}}}=frac{0,39}{0,3}=1,3to left{ begin{array}  {} CO_{3}^{2-} \  {} HCO_{3}^{-} \ end{array} right.$                                                        $C{{O}_{2}} + 2O{{H}^{-}}to CO_{3}^{2-} + {{H}_{2}}O$

$C{{O}_{2}} + O{{H}^{-}}to HCO_{3}^{-}$

$to left{ begin{array}  {} x+y=0,3 \  {} 2x+y=0,39 \ end{array} right.to left{ begin{array}  {} x=0,09 \  {} y=0,21 \ end{array} right.to left{ begin{array}  {} CO_{3}^{2-} 0,09 mol < {{n}_{B{{a}^{2+}}}}=0,18 mol \  {} HCO_{3}^{-} 0,21 mol \ end{array} right.$

$begin{matrix}   B{{a}^{2+}} {} + {} CO_{3}^{2-} {} to BaC{{O}_{3}}  \end{matrix}$

$begin{matrix}   0,09 {} {} {} 0,09 {} {}  \end{matrix} mol$${{m}_{downarrow }}={{m}_{Babar{R}{{O}_{3}}}}=0,09left( 137+60 right)=17,73 gamto D$

Câu 3: Sục 1 mol CO2 vào dung dịch X chứa 0,3 mol NaOH ; y mol Ba(OH)2 . Sau khi phản ứng kết tủa thu được là 118,2 gam. Tính y?

Lời giải chi tiết

♦  Kết tủa là BaCO3 $Rightarrow {{n}_{BaC{{O}_{3}}}}=frac{118,2}{197}=0,6left( mol right)<{{n}_{C{{O}_{2}}}}=1left( mol right)$

F  Trường hợp 1: ${{n}_{B{{a}^{2+}}}}ge {{n}_{CO_{3}^{2-}}}Rightarrow CO_{3}^{2-}$ phản ứng hết

$Rightarrow {{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{BaC{{O}_{3}}}}=0,6left( mol right)<{{n}_{C{{O}_{2}}}}=1left( mol right)$

⇒ Bảo toàn C ta tính được ${{n}_{HCO_{3}^{-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=1-0,6=0,4left( mol right)$

Do tạo thành $HCO_{3}^{-};CO_{3}^{2-}$ nên OH hết

Bảo toàn điện tích ta tính được ${{n}_{O{{H}^{-}}}}=0,3+2y={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=1,6left( mol right)$

$Rightarrow y=0,65left( mol right)$ (thỏa mãn ${{n}_{B{{a}^{2+}}}}ge {{n}_{CO_{3}^{2-}}}$)

F  Trường hợp 2: ${{n}_{B{{a}^{2+}}}}<{{n}_{CO_{3}^{2-}}}Rightarrow $ Ba2+ phản ứng hết,

⇒ ${{n}_{B{{a}^{2+}}}}={{n}_{BaC{{O}_{3}}}}=0,6left( mol right)Rightarrow y=0,6left( mol right)$

Dung dịch X có $left{ begin{array}  {} 0,3 mol NaOH \  {} 0,6 mol Ba{{left( OH right)}_{2}} \ end{array} right.Rightarrow $ Dung dịch có $left{ begin{array}  {} 1,5 mol O{{H}^{-}} \  {} 0,6 mol B{{a}^{2+}} \ end{array} right.$

$T=frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=frac{1,5}{1}=1,5Rightarrow HCO_{3}^{-};CO_{3}^{2-}Rightarrow {{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=1,5-1=0,5left( mol right)$

Không thỏa mãn ${{n}_{B{{a}^{2+}}}}<{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

Vậy y = 0,65 mol

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button