Kiến thức

Bài 6 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho

Trang chủ

Lớp 10

Hóa học lớp 10 Nâng cao

Bài 6 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho các dung…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho

Bài 6 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho…

<!–

Chia sẻ

–>

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Lẫy mỗi dung dịch một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm có đánh số. Cho lần lượt từng dung dịch vào các dung dịch còn lại, hiện tượng thí nghiệm được ghi trong bảng sau:


Nhận xét:

Quảng cáo

Ở dung dịch nào không có hiện tượng gì thì đó là NaCl.

Ở dung dịch nào có một trường hợp thoát khí và một trường hợp kết tủa là K2CO3

(eqalign{  & {K_2}C{O_3} + 2HCl,, to ,,2KCl + {H_2}O + C{O_2} uparrow ,,,left( 1 right)  cr  & {K_2}C{O_3} + Ba{left( {N{O_3}} right)_2},, to ,,2KN{O_3} + BaC{O_3} downarrow ,,left( 2 right) cr} )

Ở dung dịch nào có một trường hợp kết tủa là dung dich Na­2SO4:

(N{a_2}S{O_4} + Ba{left( {N{O_3}} right)_2} to ,,2NaN{O_3} + BaS{O_4} downarrow left( 3 right))

Ở dung dịch nào có một trường hợp khí thoát ra là dung dịch HCl: Phương trình (1).

Ở dung dịch nào có hai trường hợp kết tủa là dung dịch Ba(NO3)2: Phương trình (2) và (3).

    Bài học:

  • Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 5 trang 186 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

Bài tiếp theo

Bài 7 trang 186 Hóa học 10 Nâng cao:Axit sunfuric đặc được dùng làm khô không khí, hãy lấy một thí dụ. Có một số khí ẩm không được làm khô

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button