Kiến thức

Lượng giác 77

Lượng giác 77

bigstar     Lí thuyết

bullet

bullet     

Công thức lượng giác

bullet     

Phương trình lượng giác

bullet     

Hằng đẳng thức

bigstar     Bài tập

blacksquare   Mission 1

Bài 1

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=3sinx+4cosx

Hướng dẫn

Bài 2

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=3sinx-4cosx

Hướng dẫn

Bài 3

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=4sindfrac{x}{2}+3cosdfrac{x}{2}

Hướng dẫn

Bài 4

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=6sin2x+8cos2x

Hướng dẫn

Bài 5

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=8sin2x-6cos2x

Hướng dẫn

Bài 6

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=sinx+cosx

Hướng dẫn

Bài 7

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=2cos3x-3cos3x

Hướng dẫn

Bài 8

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=-2sin4x+5cos4x

Hướng dẫn

Bài 9

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=4cos5x+cos5x

Hướng dẫn

Bài 10

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=sin6x+2cos6x

Hướng dẫn

blacksquare   Mission 2

Bài 11

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=dfrac{2+cosx}{sinx+cosx-2}

Hướng dẫn

Bài 12

Hướng dẫn

Bài 13

Hướng dẫn

Bài 14

Hướng dẫn

Bài 15

Hướng dẫn

blacksquare   Mission 3

Bài 20

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=sin^2x-6sinx+2

Hướng dẫn

Bài 21

Tìm GTLN – GTNN của hàm số y=(2+sinx)(6-sinx)

Hướng dẫn

Bài 22

Cho hàm số y=cos2x-cosx+m, tìm m để y đạt giá trị lớn nhất bằng 10

Hướng dẫn

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button