Kiến thức

Dạng 10 : Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm-Hoc24

Dạng 10 : Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

DẠNG TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Bạn đang xem: Dạng 10 : Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm-Hoc24

 1. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH

         CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

         CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

 Đặt T = nOH/nCO2

– Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3

– Nếu T = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3

– Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

* Có những bài toán không thể tính T. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

– Hấp thụ CO2 vào NaOH dư ( KOH dư )chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)

– Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa →Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3

2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:

         Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

         Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

  Đặt T = nOH/nCO2

– Nếu T = 1 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

– Nếu T = 2 : chỉ tạo muối CaCO3

– Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

* Khi những bài toán không thể tính T ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

– Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3

– Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

– Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

3. Ví dụ

Bài 1. Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Lời giải

 T = nOH/nCO2=1,25 => tạo thành 2 muối

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O     

     x         x                    x

2CO2   +  Ca(OH)   →  Ca(HCO3)2

   2y               y                      y

      

(left{{}begin{matrix}x+2y=0,16\x+y=0,1end{matrix}right.)

 (Rightarrowleft{{}begin{matrix}x=0,04\y=0,06end{matrix}right.)

m = 0,04*100=4 gam

 

Bài 2. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

Lời giải

Dung dịch sau phản ứng đun nóng có xuất hiện thêm ↓  => có Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca   0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2          => nCa(HCO3)2    =  0,04 mol

nCO2= nCaCO3  +  2*nCa(HCO3)2    = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 lít  

Bài 3. Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2M  tính m kết tủa thu được?

Lời giải

nCO2 = 0,2 mol.  nOH- = 0,25 mol,  nBa2+ = 0,1 mol

T = nOH/nCO2=1,25 => tạo thành 2 muối

 CO2   +  2OH   → CO32-  + H2O

  x            2x            x

CO2   +  OH  → HCO3

 y          y             y

   (left{{}begin{matrix}x+y=0,2\2x+y=0,25end{matrix}right.)     (Rightarrowleft{{}begin{matrix}x=0,05\y=0,05end{matrix}right.)

 Ba2+        +      CO32-  → BaCO3 

0,1                  0,05         0,05

=> m↓  = 0,05 . 197 = 9,85g

 

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button