Kiến thức

DATALENGTH-Hàm đếm số ký tự

DATALENGTH – Hàm đếm số ký tự

Bạn đang xem: DATALENGTH-Hàm đếm số ký tự

Mô tả

  • Hàm DATALENGTH dùng để đếm số ký tự trong biểu thức.
  • Đếm luôn các khoảng trắng ở cuối.
  • Đếm luôn biểu thức chỉ có khoảng trắng.
  • Trả về NULL nếu biểu thức là NULL.

Cú pháp

 SELECT DATALENGTH(Biểu_thức) FROM Tên_bảng 

Ví dụ

 SELECT DATALENGTH('sql.edu.vn') SELECT DATALENGTH('sql.edu.vn ') SELECT DATALENGTH(' sql.edu.vn') SELECT DATALENGTH(' ') SELECT DATALENGTH(NULL) 

Xem thêm các hàm xử lý chuỗi:

UPPER

,

LOWER

,

LEFT

,

RIGHT

,

SUBSTRING

,

TRIM

,

LTRIM

,

RTRIM

,

SPACE

,

REPLICATE

,

LEN

,

REVERSE

,

REPLACE

,

CHARINDEX

,

CONCAT

,

PATINDEX

,

CHOOSE

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button