Kiến thức

Hoctoandhhl: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bạn đang xem: Hoctoandhhl: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017, 3:31 PM

Number of replies: 11

Bài 1. Tìm x, biết:

a. (left| x right| = frac{5}{7})                   b. (left| x right| = frac{{ – 13}}{{ – 17}})      c.  (left| x right| = frac{{ – 3}}{4})            d.  (left| x right| + frac{5}{2} = frac{5}{6})

e.  (left| {x – 1} right| – frac{1}{8} = frac{3}{4})                           g. (2left| {frac{2}{3} – x} right| + frac{1}{4} = frac{3}{4})  

Bài 2. Tìm x, y, z biết:

a.  (left| {x – frac{1}{2}} right| + left| {y + frac{3}{2}} right| + left| {x + y – z – frac{1}{2}} right| = 0)                       b.  (left| {1 – x} right| + left| {y – frac{2}{3}} right| + left| {x + z} right| le 0)

c. (left| {frac{1}{4} – x} right| + left| {x – y + z} right| + left| {frac{2}{3} + y} right| = 0)                         d.  (left| {frac{{15}}{{32}} – x} right| + left| {frac{4}{{25}} – y} right| + left| {z – frac{{14}}{{31}}} right| le 0)

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a.       A = (0,5 – left| {x – 3,5} right|)                  b.  (B =  – left| {1,4 – x} right| – 2)

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a.  (C = 1,7 + left| {3,4 – x} right|)                       b. (D = left| {x + 2,8} right| – 3,5) 

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Đặng Vân Anh

– Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017, 7:32 PM

Em tl bt co ạ. Vì e về nhà nên e chỉ làm đc trên đtdđ thui cô ạ.

B1:

a) x=5/7 (vs x>=0) hoặc x=-5/7 (vs x<0).

b) x=13/7(vs x>=0) hoặc x=-13/7 (x<0).

c) x=-3/4(x>=0) hoặc x=3/4(x<0).

d) x=-5/3(x>=0) hoặc x=5/3(x<0).

e) x=15/8(x>=0) hoặc x=1/8(x<0).

f) x=-1/3(x>=0) hoặc x=5/3(x<0).

B2:

a) Ta có: |x-1/2|+|y+3/2|+|x+y+z-1/2|=0

=> |x-1/2|=0 => x-1/2=0 => x=1/2.

=> |y+3/2|=0 => y+3/2=0 => y=-3/2.

=>|x+y-z-1/2|=0 => x+y-z=0 => 1/2-3/2-z-1/2=0 => z=-3/2.

b) x>=1, y<=2/3, z<=1.

c) x=1/4, y=-2/3,z=-11/12.

d) x>=15/32, y>=4/25, z<=14/31.

B3:

a) A=0,5-|x-3,5| 

Vì |x-3,5|>=0 nên -|x-3,5|<=0

=> A=0,5-|x-3,5|<=0,5

Dấu “=” xảy ra khi x-3,5=0 <=> x=3,5

Vậy MaxA=0,5 tại x=3,5.

b) B=-|1,4-x|-2

Vì |1,4-x|>=0 nên -|1,4-x|<=0

=> B=-|1,4-x|-2<=-2

Dấu “=” xảy ra khi 1,4-x=0 <=> x=1,4

Vậy MaxB=-2 tại x=1,4.

B4:

a) C=1,7+|3,4-x|

Vì |3,4-x|>=0 => 1,7+|3,4-x|>=1,7

Để dấu “=” xảy ra thì |3,4-x|=0 hay 3,4-x=0 => x=3,4

Vậy minC=1,7 tại x=3,4.

b) D=|x+2,8|-3,5

Vì |x+2,8|>=0 => |x+2,8|-3,5>=-3,5

Để dấu “=” xảy ra thì |x+2,8|=0 hay x+2,8=0 => x=-2,8

Vậy minD=-3,5 tại x=-2,8.In reply to Đặng Vân Anh

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017, 9:33 AM

Vân Anh chú ý: (left| A right| ge 0,forall A).

Nên những phương trình dạng: (left| A right| = b) mà b < 0 thì vô nghiệm nhé.

Tối cô sẽ post lời giải cụ thể cho từng bài để các em so sánh.

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Xem thêm: Phương pháp xét tính chẵn lẻ của hàm số-TÀI LIỆU RẺ

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Thanh Thư

– Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017, 9:28 PM

Bài 1

a) x = ( frac{5}{7} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{-5}{7} ) với x < 0.

b) x = ( frac{13}{7} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{-13}{7} ) với x < 0.

c) x = ( frac{-3}{4} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{3}{4} ) với x <0.

d) x = ( frac{-5}{3} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{5}{3} ) với x < 0.

e) x = ( frac{15}{8} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{1}{8} ) với x < 0.

f) x = ( frac{-1}{3} ) với x ( geq ) 0 hoặc x = ( frac{5}{3} ) với x < 0.

In reply to Nguyễn Thị Thanh Thư

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017, 9:34 AM

Thư mắc sai lầm như của Vân Anh nhé.

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Thanh Thư

– Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017, 9:42 PM

Bài 3

a) Có |x – 3,5| ( geq ) 0 với ( forall )x

( Rightarrow ) 0,5 – |x – 3,5| ( leq ) 0 với ( forall )x

( Rightarrow ) A = 0,5 -|x – 3,5|( leq ) 0,5 với ( forall )x

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow ) x – 3,5 = 0 ( Leftrightarrow ) x = 3,5

KL: Amax = 0,5 ( Leftrightarrow ) x = 3,5.

b) Có |1,4 – x| ( geq ) 0 với ( forall )x

( Rightarrow ) -|1,4 – x| ( leq ) 0 với ( forall )x

( Rightarrow ) B = -|1,4 – x|-2 ( leq ) -2 với ( forall )x

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow ) 1,4 – x = 0 ( Leftrightarrow ) x = 1,4

KL: Bmax = -2 ( Leftrightarrow ) x = 1,4.

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Xem thêm: Elastic Load Balancing-Amazon Web Services

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Thanh Thư

– Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017, 9:56 PM

Bài 4

a) Có |3,4 – x| ( geq ) 0 với ( forall ) x

( Rightarrow ) C = 1,7 + |3,4 – x| ( geq ) 1,7 với ( forall ) x

Dấu “=” xảy ra( Leftrightarrow ) |3,4 – x| = 0 ( Leftrightarrow ) x = 3,4

KL: Cmin = 1,7 ( Leftrightarrow ) x = 3,4.

b) Có |x + 2,8| ( geq ) 0 với ( forall ) x

( Rightarrow ) D = |x + 2,8|- 3,5 ( geq ) -3,5 với ( forall ) x

Dấu “=” xảy ra( Leftrightarrow ) |x + 2,8| = 0 ( Leftrightarrow ) x = -2,8

KL: Dmin = -3,5 ( Leftrightarrow ) x = -2,8.

In reply to Nguyễn Thị Thanh Thư

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017, 9:35 AM

Lúc sáng cô thấy cả phúc đáp của Chài mà giờ đâu mất rồi nhỉ?

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Đặng Vân Anh

– Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017, 10:37 AM

Vâng ạ. Cô ơi chài n làm bài cô ms đăng kp bài này cô ạ. E thấy n làm r thì thôi e k làm nữa.:)

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Xem thêm: SARS-CoV-2 – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ hai, 16 Tháng 10 2017, 10:15 PM

Bài 1

a.  (x = frac{5}{7})     hoặc  (x =  – frac{5}{7})

b.   (x = frac{{13}}{{17}})    hoặc  (x = frac{{13}}{{17}})

c.      Vô nghiệm vì (left| x right| ge 0,forall x) mà   ( – frac{3}{4} < 0)  (các bạn đều làm nhầm phần này)

d.      Pt ( Leftrightarrow left| x right| =  – frac{5}{3}). Phương trình vô nghiệm

e.      Pt ( Leftrightarrow left| {x – 1} right| = frac{7}{8} Leftrightarrow x – 1 = frac{7}{8}) hoặc (x – 1 =  – frac{7}{8} Leftrightarrow x = frac{{15}}{8})  hoặc  (x = frac{1}{8})

g.  Pt ( Leftrightarrow left| {frac{2}{3} – x} right| = frac{1}{4} Leftrightarrow frac{2}{3} – x = frac{3}{4}) hoặc (frac{2}{3} – x =  – frac{3}{4} Leftrightarrow x =  – frac{1}{{12}}) hoặc   (x = frac{{17}}{{12}})

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ ba, 17 Tháng 10 2017, 9:52 AM

Bài 2.

a) Vì (left| {x – frac{1}{2}} right| ge 0;left| {y + frac{3}{2}} right| ge 0;left| {x + y – z – frac{1}{2}} right| ge 0)

( Rightarrow left| {x – frac{1}{2}} right| + left| {y + frac{3}{2}} right| + left| {x + y – z – frac{1}{2}} right| ge 0)

Vậy (left| {x – frac{1}{2}} right| + left| {y + frac{3}{2}} right| + left| {x + y – z – frac{1}{2}} right| = 0)

(Leftrightarrow left| {x – frac{1}{2}} right| = 0)(left| {y + frac{3}{2}} right| = 0) và (left| {x + y – z – frac{1}{2}} right| = 0) 

( Leftrightarrow x – frac{1}{2} = 0)(y + frac{3}{2} = 0) và (x + y – z – frac{1}{2} = 0)

( Leftrightarrow x = frac{1}{2})(y =  – frac{3}{2}) và (z =  – frac{3}{2})

b)  Vì (left| {1 – x} right| ge 0;left| {y – frac{2}{3}} right| ge 0;left| {x + z} right| ge 0)

( Rightarrow left| {1 – x} right| + left| {y – frac{2}{3}} right| + left| {x + z} right| ge 0)

Vậy (left| {1 – x} right| + left| {y – frac{2}{3}} right| + left| {x + z} right| le 0 Leftrightarrow left| {1 – x} right| + left| {y – frac{2}{3}} right| + left| {x + z} right| = 0)

( Leftrightarrow left| {1 – x} right| = 0)(left| {y – frac{2}{3}} right| = 0) và (left| {x + z} right| = 0)

( Leftrightarrow 1 – x = 0)(y – frac{2}{3} = 0) và (x + z = 0)

( Leftrightarrow x = 1)(y = frac{2}{3}) và (z =  – 1) 

Phần c), d) làm tương tự phần a), b).

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Một số bài tập giá trị tuyệt đối chương trình Toán lớp 7

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Thứ ba, 17 Tháng 10 2017, 9:53 AM

Bài 3, bài 4 các bạn làm đúng rồi.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button