Kiến thức

Mẫu code giải phương trình bậc 2 bằng C

Mẫu code giải phương trình bậc 2 bằng C

Code: C 19/02/2021 04:33


#include <stdio.h> #include <math.h> // su dung ham sqrt() de tinh can bac 2 void GiaiPTB1(float a, float b){ // thuc hien giai phuong trinh ax + b = 0 va in ra man hinh nghiem } void GiaiPTB2(){ //1. Khai bao bien a, b,c la float //2. Thuc hien lenh nhap a, b, c tu ban phim //3. Kiem tra neu a ==0 thi goi phuong trinh bac 1 if(a ==0) GiaiPTB1(b,c); else{ // tinh delta va tinh nghiem } } void main(){ int chon; // in ra man hinh menu chon //1. Giai phuong trinh bac 1 //2. Giai phuong trinh bac 2 // su dung scanf de nhap gia tri cho bien chon switch(chon){ case 1: //1. Khai bao a, b va Nhap gia tri a, b //2. Goi ham GiaiPTB1(a, b); break; case 2: GiaiPTB2(); break; } }

Bạn đang xem: Mẫu code giải phương trình bậc 2 bằng C

New Tutorials

 • [PDO] – Chức năng sửa bản ghi trong php-mysql

 • [PDO] – Chức năng xóa bản ghi trong php-mysql

 • [PDO] – Chức năng thêm bản ghi trong php-mysql

 • [PDO] – Chức năng hiển thị danh sách bản ghi trong php-mysql

 • [PDO] – Tạo file kết nối CSDL MySQL

 • Tổng quan PHP – MySql

 • Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm Webserver Xampp

 • Hướng dẫn tăng giới hạn upload file trong xampp

 • Hướng dẫn sửa lỗi xem bài viết hoặc sản phẩm bị notfound

 • Hướng dẫn sử dụng Host SNVN

 • Thực hành trình bày giao diện với lưới 12 cột

 • Tư duy hệ thống lưới 12 cột

 • Tìm hiểu Responsive CSS

 • Thay đổi dung lượng swap

 • REST API – Dùng hàm FETCH để sửa một bản ghi – P3

 • REST API – Dùng hàm FETCH để sửa một bản ghi – P2

 • REST API – Dùng hàm FETCH để sửa một bản ghi

 • REST API – Dùng hàm Fetch để xóa một bản ghi

 • REST API – Dùng hàm FETCH để post dữ liệu thêm bản ghi

 • REST API – Dùng hàm FETCH để lấy danh sách user hiển thị lên bảng

New Note

 • Vấn đề lỗi không khởi động được mysql ở xampp

 • VD- gọi activity trong adapter

 • Code lấy giá trị trong thẻ input để tính tổng js

 • Tạo nút Back ở trên actionbar

 • Thực hành MySQL tạo CSDL quản lý điểm đơn giản

 • Thực hành SQL tạo CSDL quản lý điểm đơn giản

 • code ví dụ thêm phần tử vào danh sách

 • Note các câu lệnh truy vấn SQL Server

 • Code mẫu về lớp trừu tượng abstract java

 • Code mẫu sử đụng super trong kế thừa java

 • Code ví dụ phạm vi truy cập kế thừa trong java

 • Các lệnh cài đặt server OpenNMT

 • Biểu thức chính qui kiểm tra hợp lệ của password

 • hướng dẫn tạo app và nhúng like share comment facebook

 • Tìm giá trị max trong mảng

 • Code demo phạm vi hoạt động của biến trong C

 • Code truyền tham số theo giá trị trong C

 • Truyền tham số theo hình thức tham chiếu

 • Code tính n giai thừa trong C

 • Code menu lựa chọn trong C

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button