Kiến thức

Tổng quan về datatable jquery

Tổng quan về datatable jquery

 • Report

Giới thiệu chung về datatable

DataTables là một plug-in cho thư viện jQuery Javascript. Nó là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các công việc liên quan tới các bảng biểu được hiển thị trên các trang HTML. Thật vậy, sự tuyệt vời ấy được thể hiện qua các ưu điểm nổi bật như sau:

 • Phân trang, search tức thì, sắp xếp nhiều cột dữ liệu
 • Hỗ trợ rất nhiều các data source: DOM, Javascript, Ajax và các xử lý trên máy chủ
 • Dễ dàng tương thích với: jQuery UI, Bootstrap
 • Có rất nhiều các tính năng được mở rộng:
 • AutoFill

 • ColReorder

 • ColVis

 • Editor

 • FixedColumns

 • FixedHeader

 • KeyTable

 • Responsive

 • Scroller

 • TableTools

* Tùy chọn mở rộng các tính năng bằng [API](https://datatables.net/reference/api) * Xử lý thông minh về độ rộng của các cột, search dữ liệu nhanh chóng, tự động load dữ liệu bằng ajax, …

Bạn đang xem: Tổng quan về datatable jquery

Installation

Datatable là một thư viện Javascript tuyệt vời cho sự thêm các tương tác với bảng dữ liệu trong HTML. Thoạt nhìn chúng ta thấy rằng Datatable có vẻ như rất phức tạp, tuy nhiên đi sâu vào tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng công cụ này hỗ trợ cho cả phía develop cũng như phía người dùng những điều rất tuyệt vời. Và để bắt đầu tìm hiểu trước tiên chúng ta cần phải xây dựng môi trường cần thiết, bao gồm những yêu cầu cài đặt để plug-in này chạy mượt. Bạn chỉ cần sử dụng cấu trúc bảng HTML bằng các thẻ <table></table> và nhúng thêm Jquery từ phiên bản 1.7 trở lên là có thể sử dụng được dataTable.

Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu như sau:

 <table id="table_id" class="display"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Product Name</th> <th>Price</th> <th>Priority</th> <th>Gender</th> <th>Created At</th> </tr> </thead> <tbody> @foreach ($products as $product) <tr> <td>{{ $product->id }}</td> <td>{{ $product->name }}</td> <td>{{ $product->price }}</td> <td>{{ $product->priority }}</td> <td>{{ ProductService::showGender($product->gender) }}</td> <td>{{ $product->created_at }}</tr> </tr> @endforeach </tbody> </table> 

chúng ta khai báo thêm công cụ dataTable Data thì tương đối phức tạp, và tất cả các dạng data thì khác nhau. Theo đó

như sau:

<!-- DataTables CSS --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/DataTables-1.10.7/media/css/jquery.dataTables.css"> <!-- jQuery --> <script type="text/javascript" charset="utf8" src="/DataTables-1.10.7/media/js/jquery.js"></script> <!-- DataTables --> <script type="text/javascript" charset="utf8" src="/DataTables-1.10.7/media/js/jquery.dataTables.js"></script> 

và thành quả chúng ta thu được như sau:

http://i.gyazo.com/3a06b299f5db93f8863025adf13908a5.png

Hình 1: Dữ liệu mẫu

Data

Data thì tương đối phức tạp, và tất cả các dạng data thì khác nhau. Tuy nhiên, đối với Datatable thì chúng đều được xử lý gọn nhẹ, và dữ liệu được hiển thị luôn luôn trông khá bắt mắt với front end. Có 3 khái niệm cốt lõi trong cách xử lý dữ liệu của DataTable:

 • Processing mode
 • Data types
 • Data sources
 1. Processing mode DataTable có 2 cách thức khác nhau để xử lý dữ liệu (sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu)
 • xử lý phía client: toàn bộ tập dữ liệu đầy đủ được load lên trước và việc xử lý dữ liệu được thực thi phía ở trình duyệt
 • xử lý trên server: request ajax được gửi lên phía server để vẽ lại bảng, và chỉ những dữ liệu cần thiết cho những hiển thị lại. Toàn bộ phần xử lý dữ liệu được thực thi trên server.

Hai cách thức trên đều có những ưu, nhược điểm riêng, và dựa vào số hàng trong bảng dữ liệu thì chúng ta sẽ quyết định sử dụng cách thức nào để xử lý dữ liệu. Nếu bạn làm việc với ít hơn 10,000 bản ghi trong bảng dữ liệu thì bạn nên sử dụng cách xử lý bên phía client còn khi dữ liệu của bạn lớn hơn 100,000 bản ghi thì bạn nên lựa chọn cách xử lý dữ liệu trên server. Trường hợp lượng dữ liệu của bạn nằm trong hai khoảng trên thì hai cách thức trên đều xử lý tốt, tùy vào quyết định mà bạn sử dụng cho ứng dụng của mình.

Một lưu ý rằng hai cách xử lý trên không thể sử dụng đồng thời cùng một lúc được và cũng không thể tự động thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác được nên cần phải đưa ra quyết định sử dụng cho ứng dụng.

 1. Data source type

Nguồn dữ liệu chính đưa vào sử dụng trong DataTable phải luôn luôn là một mảng (nó được tạo tự động khi sử dụng DOM source data). Mỗi một item trong mảng sẽ định nghĩa là một row được hiển thì và DataTable có thể dùng 2 loại dữ liệu Javascript cơ bản là nguồn dữ liệu cho các row:

 • Array []
 • Object {}

Mặc định DataTable sử dụng Array là kiểu thực thi các hoạt động chính, tuy nhiên Object được dùng mà bằng mắt thường chúng ta quan sát như kiểu hiển thị của array đối với loại dữ liệu lớn và phức tạp.

Array

Kiểu mảng rất dễ tương tác, làm việc với DataTable, hiểu một cách đơn giản là mảng dữ liệu sẽ ánh xạ các thành phần của mảng tới các cột của bảng hiển thị trên browser. Ví dụ để hiển thị dạng dữ liệu như hình 1 chúng ta khai báo như sau:

var data = [ [ "1", "'No Control Air'Cotton cardigan", "4800.00", "1", "Both", "2014-03-13 04:17:16" ], [ "3", "80's College Sweat", "7800.00, "2", "Both", "2014-03-13 04:17:21" ] ] 

Và thêm dataTable để khởi tạo bảng dữ liệu:

$('#example').DataTable({ data: data }); 
Object

Lượng dữ liệu đưa vào object trực quan mà chứa nhiều thông tin hơn nhiều so với sử dụng mảng dữ liệu. Bạn có thể khai báo các nhiều thuộc tính của object mà khi hiển thị trên browser chúng ta chỉ hiển thị một thuộc tính ra. Ví dụ như ta khởi tạo object để hiển thị ra hình 1 thì ta có thể khai báo:

var data = [ [ "id": "1", "name": "'No Control Air'Cotton cardigan", "price": "4800.00", "piority": "1", "gender": "Both", "brand_id": "17", "category_id": "1", "created_at": "2014-03-13 04:17:16" ], [ "id": "3", "name": "80's College Sweat", "price": "7800.00", "piority": "2", "gender": "Both" "brand_id": "42", "category_id": "2", "created_at": "2014-03-13 04:17:21" ] ] 

trong khi đó để khởi tạo bảng và hiển thị dữ liệu ra browser ta chỉ cần khai báo các cột cần show ra

$('#example').DataTable({ data: data, columns: [ { data: 'id' }, { data: 'name' }, { data: 'price' }, { data: 'piority' }, { data: 'gender' }, { data: 'created_at' } ] }); 
 1. Data Sources

Các khái niệm về xử lý dữ liệu đã được định nghĩa ở phần trên, phần này tiếp tục tìm hiểu làm thế nào để DataTable có thể lấy được dữ liệu. Có 3 nguồn cơ bản cho dữ liệu mà DataTable sẽ hiển thị trong bảng:

 • DOM
 • Javascript
 • Ajax sourced data
DOM

Khi DataTable bắt đầu chạy, nó sẽ tự động kiểm tra các bảng đang hoạt động có sự tồn tại dữ liệu bên trong và sử dụng các bảng đó. Đây là cách đơn giản nhất để dùng DataTable làm việc với các bảng trên HTML. Cần chú ý rằng khi sử dụng một DOM sourced table DataTable sẽ dùng mảng để làm dữ liệu nguồn.

Javascript, Ajax

Bạn có thể tùy chọn thêm data để khởi tạo DataTable bằng các cách Data source types như trên. Javascript, ajax sẽ sử dụng

API

để thực hiện các thao tác thêm hàng mới

row.add()

, xóa row().remove()DT, sửa, cập nhật dữ liệu trong bảng

Option

Mặc định sử dụng DataTable thì nó cung cấp cho chúng ta các công cụ mặc định về search, filter, sắp xếp, phân trang, … Tuy nhiên chúng ta có thể tùy chọn để làm theo các yêu cầu của bài toán đặt ra.

 • Features
Name Summary

autoWidth

Tính năng xử lý độ rộng của bảng một cách thông minh

deferRender

Tính năng kiểm soát tăng tốc độ cho khởi động

info

Tính năng kiểm soát thông tin trường được hiển thị

jQueryUI

Sử dụng tính này thì jQueryUI dễ dàng được tích hợp các tính năng cho bảng DataTable mà bạn khai báo

lengthChange

Tính năng thay đổi độ dài hiển thị phân trang của bảng.

ordering

Tinsh năng sắp xếp các thành phần dữ liệu trong bảng

paging

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa sự phân trang

processing

Tính năng xử lý các chỉ số của bảng

scrollX

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cuộn theo chiều ngang

scroll

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cuộn theo chiều dọc

searching

Tính năng điều khiển sự tìm kiếm hoặc lọc

serverSide

Tính năng xử lý dữ liệu theo cách server-side

stateSave

Lưu trạng thái khi load lại trang
 • Data
Name Summary

ajax.data

Thêm hoặc sửa đổi dữ liệu gửi đến server theo request Ajax

ajax.dataSrc

Đặc tính của Data hoặc phương pháp thao tác với dữ liệu của bảng

ajax

Tải dữ liệu cho nội dung của bảng từ request ajax

data

Dữ liệu cho việc hiển thị của bảng
 • Callbacks
Name Summary

createdRow

Gọi lại bất cứ khi nào record đã được tạo của bảng

drawCallback

Chức năng được gọi mỗi khi DataTable thực hiện một lần vẽ bảng

footerCallback

function gọi lại hiển thị footer

formatNumber

function gọi lại định dạng số

headerCallback

function gọi lại hiển thị header

infoCallback

Gọi lại tổng kết thông tin hiển thị

initComplete

Gọi lại sự khởi động

preDrawCallback

Gọi lại trạng thái trước khi vẽ

rowCallback

Gọi lại hàng vẽ

stateLoadCallback

Gọi lại những thứ đã định nghĩa ở đâu và làm thế nào một trạng thái được lưu lại có thể tải được

stateLoaded

Gọi lại trạng thái đã tải

stateLoadParams

Gọi lại trạng thái đã tải những dữ liệu chuyên dụng

stateSaveCallback

Gọi lại những thứ định nghĩa làm thế nào trạng thái của bảng được lưu ở đâu

stateSaveParams

Gọi lại trạng thái lưu
 • Columns
Name Summary

columnDefs.targets

chỉ định một cột định nghĩa cho một hoặc nhiều côtj

columnDefs

Đặt cột định nghĩa cho đặc tính khởi động

columns.cellType

Thành phần tạo ra một cột

columns.className

Lớp chỉ định cho mỗi thành phần của cột

columns.contentPadding

Thêm đệm để các nội dung văn bản được sử dụng khi tính toán tối ưu với một bảng.

columns.createdCell

Gọi lại thành phần được tạo để thao tác với DOM

columns.data

thiết lập nguồn dữ liệu cho các cột từ mảng hoặc object dữ liệu

columns.defaultContent

Đặt mặc định, tĩnh, nội dung cho một cột

columns.name

Đặt tên mô tả cho một cột

columns.orderable

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa thứ tự trên cột này

columns.orderData

Xác định nhiều cột thứ tự như thứ tự mặc định cho một cột

columns.orderDataType

Chỉ định phân loại DOM

columns.orderSequence

Thứ tự chuỗi thư mục ứng dụng

columns.render

Chuyển hướng các dữ liệu được dùng trong bảng

columns.searchable

kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng tìm kiếm trong bảng

columns.title

Đặt tiêu đề cho cột

columns.type

Đặt kiểu cho cột – dùng khi lọc và sắp xếp xử lý chuỗi

columns.visible

kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hiển thị trong cột

columns.width

Chỉ định độ rộng của cột

columns

Đặt thuộc tính riêng cho cột

Như vậy ta đã tìm hiểu qua các thành phần cơ bản của DataTable, tựu chung lại DataTable là thư viện hỗ trợ đắc lực cho việc hiển thị, các thao tác với bảng dữ liệu trên HTML.

Tài liệu tham khảo

DataTable

Source github

jQuery

All Rights Reserved

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive