Kiến thức

Xây dưng Cascading Drop Down Selection List trong Rails với jQuery Ajax

Xây dưng Cascading Drop Down Selection List trong Rails với jQuery Ajax

  • Report

Bạn đang xem: Xây dưng Cascading Drop Down Selection List trong Rails với jQuery Ajax

1. Giới thiệu về Cascading Drop Down Selection List

Hiện nay, trong một Website, việc yêu cầu lúc người dùng chọn giá trị cho thuộc tính này sẽ dẫn đến chỉ có thể chọn một số giá trị cho thuộc tính khác có quan hệ với nó.

Ví dụ:

Khi một người dùng điền form đăng ký tài khoản của một website, yêu cầu mình chọn Quốc gia và sau đó là chọn Thành phố tương ứng với quốc gia đó.

Khi điền thông tin chọn bác sỹ khám bệnh, người dùng sẽ chọn Khoa muốn khám, sau đó sẽ chọn những Bác sỹ thuộc Khoa vừa chọn…

Tóm lại, đó là việc khi mình chọn một số Category thì sau đó sẽ chọn Sub-Category tương ứng với nó. Đó là việc tạo Cascading Drop Down Selection List, hay còn được gọi là Related Drop Down fields, Dependent Drop Down lists hay Dynamic Drop Downs.

Trong thẻ select, bạn sẽ muốn các thuộc tính value được lưu và name được hiển thị để bạn có thể:

a) Thay đổi hoặc sửa name

b) Hiển thị name theo ngôn ngữ khác nhưng giữ nguyên value

Trước kia bạn có thể cho chúng chọn giá trị value đầu tiên và sang một trang mới để có các value liên quan, hoặc tải lại cả trang. Điều đó sẽ được thay thế bằng ajax. Nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số thứ để mọi thứ nó có thể hoạt động. hãy băt đầu với ví dụ sau:

2. Xây dựng Cascading Drop Down Selection List

Để đơn giản, bây giờ mình sẽ tạo Cascading Drop Down Selection List cho Section fieldSub-Section field sẽ phụ thuộc vào Section.

Bảng Section sẽ chứa section_namehas_many :SubSections

Bảng SubSection sẽ chứa sub_section_name, section_idbelongs_to :Section

Trong galleries_controller, chúng ta sẽ lấy được tất cả các sub_sections thông qua section_id truyền vào trong params và trả về kết quả dưới dạng json.

 def for_sectionid @subsections = SubSection.where("section_id = ?", params[:section_id]) respond_to do |format| format.json { render :json => @subsections } end end 

Chúng ta cũng sẽ cần mảng các giá trị của Section cho người dùng select, bạn có thể viết nó trong helper:

def sections Section.pluck :section_name, :id end 

Trong new hay edit view của gallery:

<% form_for(@gallery) do |f| %> ... <p> <%= f.label :section %><br /> <%= f.select :section_id, sections, {}, class: "section_select" %> </p> <p> <%= f.label :sub_section %><br /> <%= f.select :sub_section_id, sub_sections, {}, class: "sub_section_select" %> </p> .. <% end %> 

Ok, điều chúng ta cần bây giờ là lấy được giá trị của section_id lúc người dùng select mà không cần load lại page. Hãy tham khảo đoạn code dưới đây:

$(document).ready(function() { $('.section_select').change(function(){ var id_value_string = $(this).val(); if (id_value_string == '') { // if the id is empty remove all the sub_selection options from being selectable and do not do any ajax $('.sub_section_select option').remove(); var row = '<option value=' + '0' + '>' + 'None' + '</option>'; $(row).appendTo('.sub_section_select'); } else { // Send the request and update sub category dropdown $.ajax({ dataType: 'json', type: 'GET', url: '/appointments/for_section_id/' + id_value_string, error: function(XMLHttpRequest, errorTextStatus, error){ alert('Failed to submit : ' + errorTextStatus.charAt(0).toUpperCase() + errorTextStatus.slice(1).toLowerCase() +' - ' + error); }, success: function(data){ // Clear all options from sub section select $('.sub_section_select option').remove(); if (data.length === 0) { row = '<option value=' + '0' + '>' + 'None' + '</option>'; $(row).appendTo('.sub_section_select'); } else { // Fill sub section select $.each(data, function(i, sub_section){ row = '<option value=' + sub_section.id + '>' + sub_section.sub_section_name + '</option>'; $(row).appendTo('.sub_section_select'); }); } } }); }; }); }); 

Trong đoạn code trên chúng ta sẽ ghi nhận sự thay đổi của section_select với section_id được truyền vào params[:section_id] theo url: '/appointments/for_section_id/' + id_value_string. Nó sẽ gọi đến galleries_controller.

Để làm được điều này, chúng ta cần khai báo routes:

resources :galleries do collection do get "/for_section_id/:section_id", to: "galleries#for_section_id" end end 

Nếu ajax trả về thành công, chúng ta sẽ xoá những options của sub_section_select trước đó và thay thế bằng các sub_section tương ứng với section vừa được select.

Chúc các bạn vận dụng thành công Cascading Drop Down Selection List vào Website của mình.

Link tài liệu tham khảo:

Building a Cascading Drop Down Selection List for Ruby on Rails with jQuery Ajax

cascadingdropdown

selectionajax

All Rights Reserved

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button