Kiến thức

“Việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên”

Bạn đang xem: “Việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên”

“Việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên”

14/05/2012
Xem cỡ chữ

Đọc bài viết

In trang

Google

“Việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên”(Ông Lê Hoàng Quân – Phó Tổng KTNN, Trưởng ban chỉ đạo kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm toán) Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán 2012, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chủ trương tăng cường kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề, lồng ghép các cuộc kiểm toán chuyên đề khi thực hiện các cuộc kiểm toán thường xuyên, xin ông vui lòng cho biết rõ thêm về nội dung và ý nghĩa của chủ trương này?Những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chủ trương, chính sách lớn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiết kiệm trong đầu tư, chi tiêu công, và đặc biệt để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho người lao động. Mục tiêu kiểm toán năm 2012 của KTNN trước hết nhằm tập trung đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Quốc hội, Chính phủ ban hành những năm vừa qua về kinh tế – xã hội, ngân sách và những giải pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt là việc theo sát các kế hoạch, chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Để đạt được mục tiêu trên, KTNN đã chủ trương tăng cường loại hình kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề. Theo đó, trong kế hoạch kiểm toán năm 2012 số lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề là 16 cuộc, tăng hơn 11 cuộc so với năm trước.Theo kế hoạch kiểm toán đã ban hành, trọng tâm mục tiêu kiểm toán năm nay là đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả đối với một số lĩnh vực trọng yếu, như: quản lý đất đai, phát triển nhà và đô thị; quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế và bảo vệ môi trường; thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Nghị quyết 30a), Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 167). Triển khai kế hoạch kiểm toán năm nay KTNN cũng đã chủ trương nghiên cứu, thực hiện lồng ghép các nội dung kiểm toán của các cuộc kiểm toán chuyên đề vào các cuộc kiểm toán thường xuyên. Mục đích trước hết nhằm để thiết thực đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, một mặt nâng cao hiệu quả kiểm toán, đồng thời khắc phục tình trạng có nhiều đoàn kiểm toán trên cùng một địa phương, Bộ, ngành trong một năm, với phương châm nỗ lực khắc phục khó khăn nội ngành để giảm tối đa khó khăn, phiền hà cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề cũng là một giải pháp hữu hiệu giúp phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát và lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Việc đẩy mạnh loại hình kiểm toán hoạt động cũng phù hợp với yêu cầu trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến 2020. Qua đó, hoạt động kiểm toán sẽ bộc lộ những yêu cầu hoàn thiện và phát triển KTNN về mọi mặt, như: địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng kiểm toán… Vì vậy, Lãnh đạo KTNN xác định, việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của KTNN. Xin ông cho biết khái quát về các cuộc kiểm toán chuyên đề năm 2012, đặc biệt là cuộc kiểm toán đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 167?Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a có quy mô lớn và phức tạp, do cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Các cơ quan Trung ương gồm 16 Bộ, ngành và các ngân hàng, các tổ chức đoàn thể Trung ương có nhiệm vụ ban hành chính sách, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp nhu cầu vốn cho toàn bộ Chương trình; các địa phương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, gồm UBND các cấp, các cơ quan cấp tỉnh (khoảng 16-18 sở, ban, ngành), các cơ quan cấp huyện (khoảng 12 phòng, ban chức năng), tổ chức đoàn thể các cấp. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nói chung chủ yếu từ các nguồn: ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, cân đối ngân sách địa phương; nguồn vay (ODA, trái phiếu Chính phủ); nguồn vốn tín dụng nhà nước; nguồn đóng góp hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước…; và kinh phí thực hiện chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi mới theo nội dung Nghị quyết.Kiểm toán chuyên đề Nghị quyết 30a là kiểm toán việc thực hiện một chính sách đang trong quá trình thực hiện (Chương trình bắt đầu từ năm 2008, kết thúc năm 2020; thực hiện kiểm toán từ khi bắt đầu đến thời điểm kiểm toán năm 2012) nên phải áp dụng cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính), trong đó trọng tâm là kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, để xem xét việc tuân thủ các qui định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện toàn bộ chương trình nhằm kiến nghị với các cấp, các ngành và Chính phủ có biện pháp thực hiện tốt hơn các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết 30a có liên quan với khoảng 24 văn bản hướng dẫn và 64 văn bản tham chiếu, là những nội dung kiểm toán viên (KTV) phải nghiên cứu, nắm chắc khi tiến hành kiểm toán. Phải tiến hành kiểm toán tại 16 Bộ, ngành liên quan để đánh giá toàn diện về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách, việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc tổng hợp nhu cầu vốn, bố trí vốn cho các huyện nghèo; tiến hành kiểm toán tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tất cả các phòng, ban cấp huyện, qua đó đánh giá đầy đủ việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm các cấp Bộ, ngành, địa phương. Chương trình kiểm toán theo Quyết định 167 là việc kiểm toán, đánh giá kết quả triển khai, tính hiệu quả một trong những chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ. Chương trình này nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững. Đối tượng của Chương trình 167 là các hộ nghèo ở khu vực nông thôn chưa có nhà, hoặc nhà tạm bợ, nhà đã hỏng (không thuộc đối tượng theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg). Các đối tượng trên sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ theo trật tự ưu tiên quy định, với phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được một căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24m², tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Về mục tiêu kiểm toán, sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, trung thực các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán kinh phí của Chương trình; việc tuân thủ luật pháp, các chính sách, chế độ tài chính kế toán và các quy định về quản lý Chương trình của Nhà nước tại các địa phương, đơn vị; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và tình hình thực hiện mục tiêu Chương trình; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để kiến nghị xử lý vi phạm; đề xuất với Chính phủ và kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước; đánh giá công tác quản lý chỉ đạo của các đơn vị tham gia quản lý chương trình, phát hiện những yếu kém, bất cập để kiến nghị chấn chỉnh và khắc phục nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính công được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.Theo kế hoạch, năm 2012 KTNN còn có các cuộc kiểm toán chuyên đề về các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và y tế. Đối với đất đai, trong những năm qua KTNN đã triển khai kiểm toán một số nội dung liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng đất trong các cuộc kiểm toán thường xuyên; kiến nghị tăng thu và xử lý tài chính liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ đáng kể trong kết quả kiểm toán. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung quan trọng của các dự án về đất chưa thể đánh giá và đưa ra được những kiến nghị, kết luận thoả đáng. Do đó, cần phải triển khai kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng và kinh doanh đất nhằm đánh giá toàn diện việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng đất của đơn vị được kiểm toán, việc thực hiên mục tiêu của dự án; đánh giá việc bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành từ dự án. Về chuyên đề quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản, tại nhiều địa phương hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khá công khai nhưng chưa có biện pháp xử lý quyết liệt. Một số địa phương còn quyết định đầu tư các dự án chế biến khoáng sản chưa có trong quy hoạch chung của cả nước, hoặc số lượng các dự án chế biến do địa phương quy hoạch hoặc đã cấp chứng nhận đầu tư lớn hơn cả số lượng dự án quy hoạch của Trung ương đã phê duyệt… Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện thuê đất nhưng vẫn khai thác khoáng sản, một số nơi chiếm dụng đất rừng để khai thác; không xin giấy phép sử dụng nguồn nước, giấy phép xả thải… Do đó, mục tiêu kiểm toán là đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý, cấp phép và khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản tại các cơ quan quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý, chấp hành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và biện pháp khắc phục những tồn tại được phát hiện thông qua kiểm toán; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát về quản lý, cấp phép và khai thác tài nguyên khoáng sản…Về hoạt động y tế hiện nay có rất nhiều nội dung liên quan cần được xem xét, đưa ra ý kiến đánh giá. Ví dụ như việc mua, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Trong những năm qua, kiểm toán việc mua, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện được thực hiện trong khuôn khổ cuộc kiểm toán ngân sách nên kết quả kiểm toán còn hạn chế, nhưng cũng cho thấy có nhiều bất cập. Nổi bật là thực trạng lách đấu thầu, đấu thầu hình thức, nguỵ tạo hoá đơn tài chính; sử dụng thuốc, vật tư y tế lỏng lẻo, tạo cơ hội cho việc kê toa thuốc khống nhằm rút tiền quyết toán thuốc của BHYT… Thực trạng đó đòi hỏi phải tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên sâu mới đánh giá được đầy đủ tính tuân thủ pháp luật và hiệu quả trong lĩnh vực này để kiến nghị các giải pháp hiệu quả, đúng quy định nhà nước.Công tác chuẩn bị và việc triển khai kiểm toán đến nay đã được tổ chức như thế nào, thưa ông? Nhằm triển khai kế hoạch kiểm toán và thực hiện chủ trương tăng cường kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả, trong cuối tháng 2 và tháng 3 vừa qua KTNN đã tổ chức một số cuộc toạ đàm và hội nghị trực tuyến toàn ngành lấy ý kiến thống nhất triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán; thống nhất nội dung, mục tiêu, phương pháp, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề và một số nội dung kiểm toán trọng tâm năm 2012. Thành phần tham dự có toàn thể lãnh đạo KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các trưởng phòng (phụ trách phòng), chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN. Về chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán, tại hội nghị ngày 21/2 do Tổng KTNN chủ trì, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Với mục đích giảm bớt số cuộc kiểm toán triển khai trong năm trên cùng một địa phương, thiết thực cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN đã giao Vụ Tổng hợp rà soát và đề xuất việc lồng ghép nội dung kiểm toán của các cuộc kiểm toán chuyên đề vào các cuộc kiểm toán thường kỳ. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu thị sự đồng thuận và đánh giá cao chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng KTNN yêu cầu hoạt động kiểm toán năm 2012 phải thể hiện được tính toàn diện và bao quát toàn ngành về các nội dung, mục tiêu kiểm toán trọng yếu; các nội dung kiểm toán trọng điểm phải được triển khai đồng bộ theo kế hoạch đã duyệt, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề; việc lồng ghép phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung, phạm vi, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán; tập trung làm tốt công tác tập huấn, rút kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ mẫu biểu kiểm toán để áp dụng thống nhất toàn ngành. Tổng KTNN cũng chỉ đạo, phân công rõ đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo việc kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết để đạt kết quả, mục tiêu kiểm toán đã đề ra.Cũng với sự chủ trì của Tổng KTNN, tại hội nghị trực tuyến tổ chức ngay sau đó (và một hội nghị tổ chức đầu tháng 3, với các thành phần như đã nói trên), toàn ngành tiếp tục thảo luận về nội dung, mục tiêu, phương pháp, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề và một số nội dung kiểm toán trọng tâm năm 2012. Để hội nghị đạt kết quả tốt, ngay từ cuối năm 2011, Tổng KTNN đã phân công một số đơn vị trực thuộc tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề cương và hồ sơ mẫu biểu của 5 chuyên đề lớn, gồm chuyên đề Nghị quyết 30a, chuyên đề Quyết định 167, chuyên đề đất, chuyên đề khoáng sản và chuyên đề y tế. Hội nghị đã thảo luận rất sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm rõ thêm về phạm vi, đối tượng, mục tiêu, phương pháp kiểm toán nhằm mục đích đánh giá được toàn diện kết quả và những bất cập của cơ chế, chính sách, sự phối hợp và trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương liên quan, qua đó đánh giá được tính hiệu quả của chương trình và đưa ra những kiến nghị thỏa đáng, phù hợp với thực tiễn. Hội nghị một lần nữa thống nhất cao với chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán chuyên đề, đặc biệt là các cuộc kiểm toán theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167, với các cuộc kiểm toán ngân sách tại địa phương, Bộ, ngành để tránh phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Tại hội nghị, Tổng KTNN đã nhất trí việc thành lập một Ban chỉ đạo điều hành 2 cuộc kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167, đồng thời phân giao cụ thể đơn vị chủ trì đối với mỗi cuộc kiểm toán. Tổng KTNN cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các KTNN chuyên ngành và khu vực tổ chức toạ đàm, tập huấn nội bộ và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo. Theo tinh thần đó, trong tháng 3 vừa qua, hầu hết các KTNN chuyên ngành và khu vực đã tổ chức các chương trình toạ đàm, hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ gắn với sinh hoạt chính trị với thời gian ít nhất từ 3-5 ngày, đặc biệt có những đơn vị tổ chức tập huấn trong thời gian liên tục lên đến 2 tuần. Trên cơ sở kết quả hội nghị trực tuyến toàn ngành về đề cương, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề, KTNN khu vực VII, KTNN chuyên ngành V đã trình Tổng KTNN ký Quyết định về việc ban hành đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167. Cuối tháng 3 vừa qua, một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức trực tuyến cho toàn thể cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên đã được tổ chức. Với các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Định hướng chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ năm 2012; Cơ chế chính sách và thực tế quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản, quy hoạch quản lý đô thị đã cung cấp những kiến thức tổng quát quan trọng, bổ trợ thiết thực cho hoạt động kiểm toán, đặc biệt là với các cuộc kiểm toán chuyên đề đang chẩn bị được tổ chức thực hiện.Thời gian qua Tổng KTNN đã ký ban hành nhiều văn bản quan trọng, quy định về hoạt động kiểm toán với nhiều nội dung được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình mới thay thế các văn bản trước đó, như: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Quy trình kiểm toán Tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng, Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán. Các văn bản nêu trên đã được nỗ lực tập trung hoàn thiện và ban hành, phục vụ kịp thời kế hoạch kiểm toán đợt 1.Đầu tháng 4 vừa qua, các KTNN chuyên ngành và khu vực đã hoàn thành việc lập kế hoạch các cuộc kiểm toán đợt 1, trình lãnh đạo xét duyệt và triển khai thực hiện 45 cuộc kiểm toán, trong đó hầu hết đều thực hiện lồng ghép các nội dung kiểm toán chuyên đề. Để thực hiện thắng lợi các chủ trương và mục tiêu kiểm toán đã đề ra, xin ông cho biết những yêu cầu đặt ra hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo?  Đối với toàn ngành, nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khoá XI), chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của ngành, trong đó đặc biệt coi trọng việc củng cố, tăng cường chất lượng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên. Về nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường chất lượng hoạt động chuyên môn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1618/CT-KTNN ngày 17/10/2011 của Tổng KTNN; coi trọng việc tuyển dụng và thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong toàn ngành, trong từng đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, tự trọng nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, KTV trong hoạt động công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm toán.Các KTNN chuyên ngành và khu vực cần tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn, quán triệt tới từng kiểm toán viên về đề cương các cuộc kiểm toán chuyên đề, các quy trình và hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đã được Tổng KTNN ban hành thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, tổ chức thật tốt việc triển khai kiểm toán đợt 1 theo kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, phản ánh những vấn đề còn bất cập, khó khăn vướng mắc để lãnh đạo KTNN xem xét, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán trong các đợt tiếp theo.Trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015), Nhà nước có nhiều chủ trương phát triển đầu tư công từ nguồn lực ngân sách nhà nước nhằm đầu tư xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm thuộc các ngành giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, thuỷ điện; các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nổi bật là việc đầu tư các lĩnh vực y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo; cải thiện môi trường và đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới; củng cố hệ thống quốc phòng, phòng chống tội phạm… Nguồn kinh phí chủ yếu từ các nguồn thu ngân sách nhà nước, huy động trái phiếu Chính phủ, vay vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước. Việc thực hiện các nội dung trên được cụ thể hoá qua các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước. Kiểm toán việc sử dụng, quản lý các nguồn lực nhà nước thực hiện các nhiệm vụ nêu trên sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của KTNN trong giai đoạn tiếp theo, cần phải tổ chức thực hiện tốt để xứng đáng với sự tin cậy, trông đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Xin trân trọng cảm ơn ông.Đỗ Hồng Công(Thực hiện)                                                               

(Ông Lê Hoàng Quân – Phó Tổng KTNN, Trưởng ban chỉ đạo kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm toán)

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán 2012, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chủ trương tăng cường kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề, lồng ghép các cuộc kiểm toán chuyên đề khi thực hiện các cuộc kiểm toán thường xuyên, xin ông vui lòng cho biết rõ thêm về nội dung và ý nghĩa của chủ trương này?

Những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chủ trương, chính sách lớn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiết kiệm trong đầu tư, chi tiêu công, và đặc biệt để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho người lao động. Mục tiêu kiểm toán năm 2012 của KTNN trước hết nhằm tập trung đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Quốc hội, Chính phủ ban hành những năm vừa qua về kinh tế – xã hội, ngân sách và những giải pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt là việc theo sát các kế hoạch, chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Để đạt được mục tiêu trên, KTNN đã chủ trương tăng cường loại hình kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề. Theo đó, trong kế hoạch kiểm toán năm 2012 số lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề là 16 cuộc, tăng hơn 11 cuộc so với năm trước.

Theo kế hoạch kiểm toán đã ban hành, trọng tâm mục tiêu kiểm toán năm nay là đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả đối với một số lĩnh vực trọng yếu, như: quản lý đất đai, phát triển nhà và đô thị; quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế và bảo vệ môi trường; thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Nghị quyết 30a), Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 167).

Triển khai kế hoạch kiểm toán năm nay KTNN cũng đã chủ trương nghiên cứu, thực hiện lồng ghép các nội dung kiểm toán của các cuộc kiểm toán chuyên đề vào các cuộc kiểm toán thường xuyên. Mục đích trước hết nhằm để thiết thực đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán, một mặt nâng cao hiệu quả kiểm toán, đồng thời khắc phục tình trạng có nhiều đoàn kiểm toán trên cùng một địa phương, Bộ, ngành trong một năm, với phương châm nỗ lực khắc phục khó khăn nội ngành để giảm tối đa khó khăn, phiền hà cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề cũng là một giải pháp hữu hiệu giúp phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát và lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Việc đẩy mạnh loại hình kiểm toán hoạt động cũng phù hợp với yêu cầu trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến 2020. Qua đó, hoạt động kiểm toán sẽ bộc lộ những yêu cầu hoàn thiện và phát triển KTNN về mọi mặt, như: địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng kiểm toán… Vì vậy, Lãnh đạo KTNN xác định, việc triển khai kiểm toán hoạt động thông qua kiểm toán chuyên đề và lồng ghép các cuộc kiểm toán phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của KTNN.

Xin ông cho biết khái quát về các cuộc kiểm toán chuyên đề năm 2012, đặc biệt là cuộc kiểm toán đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 167?

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a có quy mô lớn và phức tạp, do cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Các cơ quan Trung ương gồm 16 Bộ, ngành và các ngân hàng, các tổ chức đoàn thể Trung ương có nhiệm vụ ban hành chính sách, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp nhu cầu vốn cho toàn bộ Chương trình; các địa phương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, gồm UBND các cấp, các cơ quan cấp tỉnh (khoảng 16-18 sở, ban, ngành), các cơ quan cấp huyện (khoảng 12 phòng, ban chức năng), tổ chức đoàn thể các cấp. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nói chung chủ yếu từ các nguồn: ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, cân đối ngân sách địa phương; nguồn vay (ODA, trái phiếu Chính phủ); nguồn vốn tín dụng nhà nước; nguồn đóng góp hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước…; và kinh phí thực hiện chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi mới theo nội dung Nghị quyết.

Kiểm toán chuyên đề Nghị quyết 30a là kiểm toán việc thực hiện một chính sách đang trong quá trình thực hiện (Chương trình bắt đầu từ năm 2008, kết thúc năm 2020; thực hiện kiểm toán từ khi bắt đầu đến thời điểm kiểm toán năm 2012) nên phải áp dụng cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính), trong đó trọng tâm là kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, để xem xét việc tuân thủ các qui định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện toàn bộ chương trình nhằm kiến nghị với các cấp, các ngành và Chính phủ có biện pháp thực hiện tốt hơn các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết 30a có liên quan với khoảng 24 văn bản hướng dẫn và 64 văn bản tham chiếu, là những nội dung kiểm toán viên (KTV) phải nghiên cứu, nắm chắc khi tiến hành kiểm toán. Phải tiến hành kiểm toán tại 16 Bộ, ngành liên quan để đánh giá toàn diện về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách, việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc tổng hợp nhu cầu vốn, bố trí vốn cho các huyện nghèo; tiến hành kiểm toán tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tất cả các phòng, ban cấp huyện, qua đó đánh giá đầy đủ việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm các cấp Bộ, ngành, địa phương.

Chương trình kiểm toán theo Quyết định 167 là việc kiểm toán, đánh giá kết quả triển khai, tính hiệu quả một trong những chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ. Chương trình này nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững. Đối tượng của Chương trình 167 là các hộ nghèo ở khu vực nông thôn chưa có nhà, hoặc nhà tạm bợ, nhà đã hỏng (không thuộc đối tượng theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg). Các đối tượng trên sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ theo trật tự ưu tiên quy định, với phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được một căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24m², tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.

Về mục tiêu kiểm toán, sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, trung thực các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán kinh phí của Chương trình; việc tuân thủ luật pháp, các chính sách, chế độ tài chính kế toán và các quy định về quản lý Chương trình của Nhà nước tại các địa phương, đơn vị; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và tình hình thực hiện mục tiêu Chương trình; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để kiến nghị xử lý vi phạm; đề xuất với Chính phủ và kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước; đánh giá công tác quản lý chỉ đạo của các đơn vị tham gia quản lý chương trình, phát hiện những yếu kém, bất cập để kiến nghị chấn chỉnh và khắc phục nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính công được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo kế hoạch, năm 2012 KTNN còn có các cuộc kiểm toán chuyên đề về các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và y tế. Đối với đất đai, trong những năm qua KTNN đã triển khai kiểm toán một số nội dung liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng đất trong các cuộc kiểm toán thường xuyên; kiến nghị tăng thu và xử lý tài chính liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ đáng kể trong kết quả kiểm toán. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung quan trọng của các dự án về đất chưa thể đánh giá và đưa ra được những kiến nghị, kết luận thoả đáng. Do đó, cần phải triển khai kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng và kinh doanh đất nhằm đánh giá toàn diện việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng đất của đơn vị được kiểm toán, việc thực hiên mục tiêu của dự án; đánh giá việc bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành từ dự án.

Về chuyên đề quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản, tại nhiều địa phương hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khá công khai nhưng chưa có biện pháp xử lý quyết liệt. Một số địa phương còn quyết định đầu tư các dự án chế biến khoáng sản chưa có trong quy hoạch chung của cả nước, hoặc số lượng các dự án chế biến do địa phương quy hoạch hoặc đã cấp chứng nhận đầu tư lớn hơn cả số lượng dự án quy hoạch của Trung ương đã phê duyệt… Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện thuê đất nhưng vẫn khai thác khoáng sản, một số nơi chiếm dụng đất rừng để khai thác; không xin giấy phép sử dụng nguồn nước, giấy phép xả thải… Do đó, mục tiêu kiểm toán là đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý, cấp phép và khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản tại các cơ quan quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý, chấp hành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và biện pháp khắc phục những tồn tại được phát hiện thông qua kiểm toán; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát về quản lý, cấp phép và khai thác tài nguyên khoáng sản…

Về hoạt động y tế hiện nay có rất nhiều nội dung liên quan cần được xem xét, đưa ra ý kiến đánh giá. Ví dụ như việc mua, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Trong những năm qua, kiểm toán việc mua, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện được thực hiện trong khuôn khổ cuộc kiểm toán ngân sách nên kết quả kiểm toán còn hạn chế, nhưng cũng cho thấy có nhiều bất cập. Nổi bật là thực trạng lách đấu thầu, đấu thầu hình thức, nguỵ tạo hoá đơn tài chính; sử dụng thuốc, vật tư y tế lỏng lẻo, tạo cơ hội cho việc kê toa thuốc khống nhằm rút tiền quyết toán thuốc của BHYT… Thực trạng đó đòi hỏi phải tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên sâu mới đánh giá được đầy đủ tính tuân thủ pháp luật và hiệu quả trong lĩnh vực này để kiến nghị các giải pháp hiệu quả, đúng quy định nhà nước.

Công tác chuẩn bị và việc triển khai kiểm toán đến nay đã được tổ chức như thế nào, thưa ông?

Nhằm triển khai kế hoạch kiểm toán và thực hiện chủ trương tăng cường kiểm toán hoạt động thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả, trong cuối tháng 2 và tháng 3 vừa qua KTNN đã tổ chức một số cuộc toạ đàm và hội nghị trực tuyến toàn ngành lấy ý kiến thống nhất triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán; thống nhất nội dung, mục tiêu, phương pháp, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề và một số nội dung kiểm toán trọng tâm năm 2012. Thành phần tham dự có toàn thể lãnh đạo KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các trưởng phòng (phụ trách phòng), chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN.

Về chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán, tại hội nghị ngày 21/2 do Tổng KTNN chủ trì, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Với mục đích giảm bớt số cuộc kiểm toán triển khai trong năm trên cùng một địa phương, thiết thực cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN đã giao Vụ Tổng hợp rà soát và đề xuất việc lồng ghép nội dung kiểm toán của các cuộc kiểm toán chuyên đề vào các cuộc kiểm toán thường kỳ. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu thị sự đồng thuận và đánh giá cao chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng KTNN yêu cầu hoạt động kiểm toán năm 2012 phải thể hiện được tính toàn diện và bao quát toàn ngành về các nội dung, mục tiêu kiểm toán trọng yếu; các nội dung kiểm toán trọng điểm phải được triển khai đồng bộ theo kế hoạch đã duyệt, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề; việc lồng ghép phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung, phạm vi, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán; tập trung làm tốt công tác tập huấn, rút kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ mẫu biểu kiểm toán để áp dụng thống nhất toàn ngành. Tổng KTNN cũng chỉ đạo, phân công rõ đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo việc kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết để đạt kết quả, mục tiêu kiểm toán đã đề ra.

Cũng với sự chủ trì của Tổng KTNN, tại hội nghị trực tuyến tổ chức ngay sau đó (và một hội nghị tổ chức đầu tháng 3, với các thành phần như đã nói trên), toàn ngành tiếp tục thảo luận về nội dung, mục tiêu, phương pháp, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề và một số nội dung kiểm toán trọng tâm năm 2012. Để hội nghị đạt kết quả tốt, ngay từ cuối năm 2011, Tổng KTNN đã phân công một số đơn vị trực thuộc tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề cương và hồ sơ mẫu biểu của 5 chuyên đề lớn, gồm chuyên đề Nghị quyết 30a, chuyên đề Quyết định 167, chuyên đề đất, chuyên đề khoáng sản và chuyên đề y tế. Hội nghị đã thảo luận rất sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm rõ thêm về phạm vi, đối tượng, mục tiêu, phương pháp kiểm toán nhằm mục đích đánh giá được toàn diện kết quả và những bất cập của cơ chế, chính sách, sự phối hợp và trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương liên quan, qua đó đánh giá được tính hiệu quả của chương trình và đưa ra những kiến nghị thỏa đáng, phù hợp với thực tiễn. Hội nghị một lần nữa thống nhất cao với chủ trương lồng ghép các cuộc kiểm toán chuyên đề, đặc biệt là các cuộc kiểm toán theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167, với các cuộc kiểm toán ngân sách tại địa phương, Bộ, ngành để tránh phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Tại hội nghị, Tổng KTNN đã nhất trí việc thành lập một Ban chỉ đạo điều hành 2 cuộc kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167, đồng thời phân giao cụ thể đơn vị chủ trì đối với mỗi cuộc kiểm toán. Tổng KTNN cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các KTNN chuyên ngành và khu vực tổ chức toạ đàm, tập huấn nội bộ và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo. Theo tinh thần đó, trong tháng 3 vừa qua, hầu hết các KTNN chuyên ngành và khu vực đã tổ chức các chương trình toạ đàm, hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ gắn với sinh hoạt chính trị với thời gian ít nhất từ 3-5 ngày, đặc biệt có những đơn vị tổ chức tập huấn trong thời gian liên tục lên đến 2 tuần.

Trên cơ sở kết quả hội nghị trực tuyến toàn ngành về đề cương, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đối với một số cuộc kiểm toán chuyên đề, KTNN khu vực VII, KTNN chuyên ngành V đã trình Tổng KTNN ký Quyết định về việc ban hành đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167. Cuối tháng 3 vừa qua, một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức trực tuyến cho toàn thể cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên đã được tổ chức. Với các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Định hướng chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ năm 2012; Cơ chế chính sách và thực tế quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản, quy hoạch quản lý đô thị đã cung cấp những kiến thức tổng quát quan trọng, bổ trợ thiết thực cho hoạt động kiểm toán, đặc biệt là với các cuộc kiểm toán chuyên đề đang chẩn bị được tổ chức thực hiện.

Thời gian qua Tổng KTNN đã ký ban hành nhiều văn bản quan trọng, quy định về hoạt động kiểm toán với nhiều nội dung được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình mới thay thế các văn bản trước đó, như: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Quy trình kiểm toán Tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng, Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán. Các văn bản nêu trên đã được nỗ lực tập trung hoàn thiện và ban hành, phục vụ kịp thời kế hoạch kiểm toán đợt 1.

Đầu tháng 4 vừa qua, các KTNN chuyên ngành và khu vực đã hoàn thành việc lập kế hoạch các cuộc kiểm toán đợt 1, trình lãnh đạo xét duyệt và triển khai thực hiện 45 cuộc kiểm toán, trong đó hầu hết đều thực hiện lồng ghép các nội dung kiểm toán chuyên đề.

Để thực hiện thắng lợi các chủ trương và mục tiêu kiểm toán đã đề ra, xin ông cho biết những yêu cầu đặt ra hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo? 

Đối với toàn ngành, nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khoá XI), chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của ngành, trong đó đặc biệt coi trọng việc củng cố, tăng cường chất lượng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên. Về nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường chất lượng hoạt động chuyên môn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1618/CT-KTNN ngày 17/10/2011 của Tổng KTNN; coi trọng việc tuyển dụng và thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong toàn ngành, trong từng đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, tự trọng nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, KTV trong hoạt động công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm toán.

Các KTNN chuyên ngành và khu vực cần tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn, quán triệt tới từng kiểm toán viên về đề cương các cuộc kiểm toán chuyên đề, các quy trình và hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đã được Tổng KTNN ban hành thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, tổ chức thật tốt việc triển khai kiểm toán đợt 1 theo kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, phản ánh những vấn đề còn bất cập, khó khăn vướng mắc để lãnh đạo KTNN xem xét, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán trong các đợt tiếp theo.

Trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015), Nhà nước có nhiều chủ trương phát triển đầu tư công từ nguồn lực ngân sách nhà nước nhằm đầu tư xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm thuộc các ngành giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, thuỷ điện; các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nổi bật là việc đầu tư các lĩnh vực y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo; cải thiện môi trường và đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới; củng cố hệ thống quốc phòng, phòng chống tội phạm… Nguồn kinh phí chủ yếu từ các nguồn thu ngân sách nhà nước, huy động trái phiếu Chính phủ, vay vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước. Việc thực hiện các nội dung trên được cụ thể hoá qua các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước. Kiểm toán việc sử dụng, quản lý các nguồn lực nhà nước thực hiện các nhiệm vụ nêu trên sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của KTNN trong giai đoạn tiếp theo, cần phải tổ chức thực hiện tốt để xứng đáng với sự tin cậy, trông đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Đỗ Hồng Công
(Thực hiện)
                                                               

 • Cẩn trọng với lạm phát!

  (28/05/2021 )

 • Công nghệ thông tin tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán  

  (28/05/2021 )

 • Kiểm toán hoạt động quản lý môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp: Cần chú ý những rủi ro, sai sót trọng yếu  

  (21/05/2021 )

 • Kiểm toán công nghệ thông tin – tuyến phòng thủ cần được chú trọng tại các ngân hàng

  (21/05/2021 )

 • Sử dụng Phương pháp Q kết hợp với công nghệ và các bên liên quan – cách tiếp cận mới trong kiểm toán lĩnh vực công

  (20/05/2021 )

 • Xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương

  (03/03/2021 )

Xem thêm »

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button