Kiến thức

PHNG GIO DC O TO HUYN NG TRIU

Bạn đang xem: PHNG GIO DC O TO HUYN NG TRIU

PHNG GIO DC O TO HUYN NG TRIU

  • Slides: 15

Download presentation

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS KIM SƠN Môn

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS KIM SƠN Môn Toán Lớp 8 – Đại số Tuần 25 – Tiết 51 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN: VŨ THỊ HỒNG HƯNG

KIỂM TRA BÀI CŨ: Tóm giảibước bài toán bằng cách lậpcách phương Nhắctắt lại

KIỂM TRA BÀI CŨ: Tóm giảibước bài toán bằng cách lậpcách phương Nhắctắt lại các tómbước tắt các giải bài toán bằng lập trình phương trình? Bước 1 Lập phương trình: • Chọn ẩn số và cách đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số; • Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết; • Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2 Giải phương trình. Trả lời: kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, Bước 3 nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK – 27 V xe máy: 35 km/h V ô tô: 45 km/h s = 90 km Hai xe ngược chiều nhau Xe máy đi trước xe đạp 24 phút Hỏi thời gian xe máy đi đến lúc gặp ô tô là bao lâu? Vaän toác(km/h) Xe maùy 35 O toâ 45 Ví duï: (SGK-27) Moät xe maùy khôûi haønh töø Haø Noäi ñi Nam Ñònh vôùi vaän toác Đề bài Bài toán có yêu mấycầu đốigì? tượng tham 35 km/h. Sau ñoù 24 phuùt, treân cuøng gia? tuyeán ñöôøng ñoù, moät oâ toâ xuaát phaùt töø Ñònh ñi Haøem Noäi vôùi vaän toác Bài toán có này, những đại lượng Ở Nam bài toán chọn đại liên 45 km/h. ñöôøng Nam Ñònh quan? lượng. Bieát nàoquaõng làm ẩn và điều kiện – Haø Noäihợp daøi của 90 km. ẩn. Hoûi thích là sau gì? bao laâu, keå Trên emhaønh, hãy điền töø khicơ xe sở maùyđó, khôûi hai xethông gaëp tin đã biếtchuyển vào bảng sau nhau? (toán động) Thôøi gian ñi (h) Quaõng ñöôøng ñi (km) Em hãy tóm tắt đề bài?

Quãng đường Hà Nội – Nam Định dài 90 km Vxm=35 km/h 24 phuùt

Quãng đường Hà Nội – Nam Định dài 90 km Vxm=35 km/h 24 phuùt = 2/5 h sau: Gọi x (h) thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau. Vôtô=45 km/h Vaän toác(km/h) Xe maùy 35 O toâ 45 Thôøi gian ñi (h) Quaõng ñöôøng ñi (km) ? ? ?

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Vaän toác(km/ h)

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Vaän toác(km/ h) Ví dụ: SGK – 27 V xe máy: 35 km/h V ô tô: 45 km/h s = 90 km Xe maùy 35 O toâ 45 Quaõng ñöôøng ñi (km) Thôøi gian ñi (h) Hai xe ngược chiều nhau Xe máy đi trước xe đạp 24 phút Hỏi thời gian xe máy đi đến lúc gặp ô tô là bao lâu? Dựa vào đâu để ta lập được phương trình? Vaäy toång quaõng ñöôøng hai xe ñi ñöôïc chính laø quaõng ñöôøng naøo? Do ñoù ta coù phöông trình ? = 90 Em hãy giải ph. trình vừa lập được?

Giaûi phöông trình: (thoaû maõn ñieàu kieän baøi toaùn) ? Hãy trả lời? Vaäy

Giaûi phöông trình: (thoaû maõn ñieàu kieän baøi toaùn) ? Hãy trả lời? Vaäy thôøi gian ñeå hai xe gaëp nhau laø phuùt, keå töø luùc xe maùy khôûi haønh. Em hãy trình bày lời giải bài toán? giôø, töùc laø 1 giôø 21

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK – 27 Vaän toác(km/ h) Bài giải: Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x (h), x > 2/5 Thời gian từ lúc ô tô khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x – 2/5 (h) Quãng đường xe máy đi đến chỗ gặp nhau là: 35 x (km). Quãng đường ô tô đi đến chỗ gặp nhau là: (km). Quãng đường 2 xe đi đến chỗ gặp nhau là 90 km, nên ta có phương trình Quaõng ñöôøng ñi (km) Thôøi gian ñi (h) 35 O toâ 45 = 90 Em hãy trình bày lời giải bài toán?

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK – 27 Vaän toác(km/ h) Quaõng ñöôøng ñi (km) Thôøi gian ñi (h) 35 O toâ Với thỏa mãn điều kiện bài toán. Vậy thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là 1 giờ 21 phút 45 = 90

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK – 27 ? 4 Goïi s(km) laø quaõng ñöôøng töø Haø Noäi ñeán ñieåm gaëp nhau cuûa hai xe Vaän toác(km/h) Xe maùy O toâ 35 Quaõng ñöôøng ñi (km) Thôøi gian ñi ((h) s(s<90) ? ? ? 45 Xe maùy khôûi haønh tröôùc 24 phuùt (2/5 giôø), neân thôøi gian ñi cuûa xe maùy nhieàu hôn xe oâ toâ. Do ñoù ta coù phöông trình: Em hãy thực hiện ? 4 Xe máy khởi hành trước. Vậy thời gian đi của xe máy nhiều hơn hay ít hơn xe ôtô ?

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK

Tiết 51: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt) Ví dụ: SGK – 27 ? 4 ? 5 Giaûi phöông trình: Tính thời gian gặp Emhai hãyxegiải nhau là baophương nhiêu? trình? Em hãy so sánh hai cách chọn ẩn, cách nào cho ta lời giải ngắn gọn hơn? Thôøi gian ñeå hai xe gaëp nhau laø: Töùc laø 1 giôø 21 phuùt, keå töø xe maùy khôûi haønh. Cách chọn ẩn này dẫn đến phương trình giải phức tạp hơn, cuối cùng còn phải làm thêm một phép tính nữa mới ra đáp số. Do đó, đề bài hỏi gì ta nên chọn ẩn là cái đó.

Bài giải Bài tập 39 (SGK/30) Lan mua hai loại hàng và phải trả

Bài giải Bài tập 39 (SGK/30) Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 10 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (viết tắt là thuế VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT đối với loại hàng thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng là bao nhiêu tiền? Số tiền phải trả Thuế VAT (Không kể thuế VAT) Loại hàng thứ nhất x Loại hàng thứ hai 110 -x Cả hai loại hàng 110 (0<x<110) Ta có PT: Gọi x (nghìn đồng) là số tiền loại hàng thứ nhất không kể thuế VAT mà Lan phải trả. (0<x<110) Tổng số tiền Lan phải trả nếu không kể thuế VAT là: Đề120 bài– 10 hỏi ta (nghìn điều đồng) gì? Nên = 110 chọn ẩn là cái gì? Tiền thuế VAT của loại hàng thứ nhất là: (nghìn đồng) Số tiền phải trả của loại hàng thứ hai không kể thuế VAT là: 110 -x (nghìn đồng) Tiền thuế VAT của loại hàng thứ hai là: (nghìn đồng) Vì tiền thuế VAT của cả hai loại hàng là 10 nghìn đồng nên ta có phương trình: 10 Giải phương trình này ta được: x=60 (TMĐK) Vậy số tiền Lan phải trả (không kể thuế VAT) của loại hàng thứ nhất là 60 nghìn đồng và loại hàng thứ hai là 50 nghìn đồng.

Bài 40 (trang 31 SGK): Năm nay, tuoåi meï gaáp 3 laàn tuoåi Phöông

Bài 40 (trang 31 SGK): Năm nay, tuoåi meï gaáp 3 laàn tuoåi Phöông tính raèng 13 naêm nöõa thì tuoåi meï chæ coøn gaáp 2 laàn tuoåi Phöông thoâi. Hoûi naêm nay Phöông bao nhieâu tuoåi? a 21 tuổi c 13 tuổi b 26 tuổi d 12 tuổi Có cần thiết phải lập bảng để giải bài này ? đối với các bài toán Nhận xét : tránh lạmtoán dụng ppkhông lập bảng đơn giản, vì việc lập bảng sẽ làm cho bài toán thêm nặng nề, không cần thiết.

Hướng dẫn về nhà Ø Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách

Hướng dẫn về nhà Ø Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ø Ôn lại các dạng toán đã học. Ø Hoàn chỉnh các bài tập 39, 40 SGK/30 Ø Làm các bài tập 38, 45 SGK/31

Hướng dẫn bài tập 38 (SGK/30) Điểm kiểm tra toán của một tổ học

Hướng dẫn bài tập 38 (SGK/30) Điểm kiểm tra toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau: Điểm số (x) 4 5 7 8 9 Tần số (n) 1 * 2 3 * N=10 Biết điểm trung bình của cả tổ là 6, 6. Hãy điền các giá trị thích hợp vào 2 ô còn trống. Công thức tính trung bình cộng: Hướng dẫn giải Gọi x (lần) là tần số của điểm 5 Tần số của điểm 9 là: 10–(1+x+2+3) =4–x Theo đề ta có phương trình:

Hướng dẫn bài tập 45 (SGK/31) Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một

Hướng dẫn bài tập 45 (SGK/31) Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp đã dệt theo hợp đồng. Số tấm thảm dệt trong 1 ngày Số ngày Hợp đồng 20 Thực tế 18 Ta có PT: Số tấm thảm dệt x x +24 (x>0)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button