Kiến thức

Chia 42 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic đơn chức thành hai phần bằng nhau: [đã giải] – Học Hóa Online

Chia 42 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic đơn chức thành hai phần bằng nhau: [đã giải]

caohoangnguyen

gửi 23.04.2020

Chia 42 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic đơn chức thành hai phần bằng nhau:

PHẦN 1: Cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu được tối đa 4,48 lít CO2 (đktc)

PHẦN 2: Đun nóng với 20,7g ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) sau phản ứng thu được m (g) hỗn hợp este. Biết hiệu suất của các phản ứng este hóa đều là 60%

a) Tính giá trị m

b) Nếu biết tỉ lệ số mol của hai axit cacboxylic trong hỗn hợp đầu là 1:3, hãy xác định công thức cấu tạo của hai axit đã dùng

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

23.04.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Chia 42 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic đơn chức thành hai phần bằng nhau: [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 23.04.2020

Mỗi phần nặng 21 gam.

Phần 1: nRCOOH = 2nCO2 = 0,4

—> R + 45 = 21/0,4 —> R = 7,5

Phần 2: nC2H5OH = 0,45

—> nRCOOC2H5 = 0,4.60% = 0,24

—> mRCOOC2H5 = 19,32

Tỉ lệ mol 1 : 3 —> nACOOH = 0,1 và nBCOOH = 0,3

—> 0,1(A + 45) + 0,3(B + 45) = 21

—> A + 3B = 30

—> A = 27 và B = 1 là nghiệm duy nhất.

Axit đã dùng là C2H3COOH và HCOOH.

caohoangnguyen

bình luận trả lời

23.04.2020

  • Bình luận(1)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động23.04.2020
  • Lượt xem726 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Chất hữu cơ A là este đa chức, có CTTQ là CxH12Oz

| 1 trả lời

Phân hủy hoàn toàn muối nitrat của một kim loại

| 1 trả lời

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm K, Li, Na vào nước thu được V lít dung dịch trong đó có [OH-] = a mol/l

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện điều chế etyl axetat theo các bước như sau

| 1 trả lời

Nung nóng 38,9 gam hỗn hợp E gồm Al (dư), CuO và ba oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn X.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C8H15O6N; F là este hai chức có một liên kết C=C; E và F đều mạch hở

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai amin (no, mạch hở, có số nguyên tử N liên tiếp nhau), anken X và ankin Y

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1.

| 2 trả lời

Cho 13,6 gam hỗn hợp E gồm Na, Ba, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 100 ml dung dịch X và 1,68 lít khí H2

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau: (a) Trong phân tử xenlulozơ chứa 3 nhóm OH.

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button