Kiến thức

Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng [đã giải] – Học Hóa Online

Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng [đã giải]

セレビィ

gửi 14.05.2020

Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

14.05.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 14.05.2020

Các chất có phản ứng với AgNO3/NH3: HCHO, HCOOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa

ndv3342

bình luận trả lời

17.05.2020

  • Bình luận(3)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động17.05.2020
  • Lượt xem2039 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Oxi hóa hoàn toàn 1,1264 gam một ancol đơn chức X bằng một lượng CuO dư, nung nóng.

| 0 trả lời

Chất hữu cơ A là este đa chức, có CTTQ là CxH12Oz

| 1 trả lời

Phân hủy hoàn toàn muối nitrat của một kim loại

| 1 trả lời

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm K, Li, Na vào nước thu được V lít dung dịch trong đó có [OH-] = a mol/l

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện điều chế etyl axetat theo các bước như sau

| 1 trả lời

Nung nóng 38,9 gam hỗn hợp E gồm Al (dư), CuO và ba oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn X.

| 1 trả lời

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C8H15O6N; F là este hai chức có một liên kết C=C; E và F đều mạch hở

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai amin (no, mạch hở, có số nguyên tử N liên tiếp nhau), anken X và ankin Y

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1.

| 2 trả lời

Cho 13,6 gam hỗn hợp E gồm Na, Ba, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 100 ml dung dịch X và 1,68 lít khí H2

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button