Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C6H12O6 (Glucozo) → X → Y → T [đã giải] – Học Hóa Online

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C6H12O6 (Glucozo) → X → Y → T [đã giải]

Neo Pentan

gửi 12.03.2018

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C6H12O6 (Glucozo) → X → Y → T; T + CH3COOH → C6H10O4. Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?

A. Chất X không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

C. Chất Y phản ứng đựơc với KHCO3 tạo khí CO2.

D. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Thaobui

trả lời

02.06.2019

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C6H12O6 (Glucozo) → X → Y → T [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 12.03.2018

X: C2H5OH

Y: C2H4

T: C2H4(OH)2

C6H10O4: (CH3COO)2C2H4

—> Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Neo Pentan

bình luận trả lời

07.06.2019

  • Bình luận(2)

Thaobui

gửi 02.06.2019

Cho mik hỏi c2h4 ra c2h4(oh)2  kiểu j vậy ạ??

Neo Pentan

bình luận trả lời

02.06.2019

  • Bình luận(1)

Xem thêm: Hướng dẫn giải bài thi Toán vào lớp 10 của Nghệ An năm 2019

Thống kê

  • Hoạt động07.06.2019
  • Lượt xem10397 lượt
  • Trả lời2 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Hòa tan hết 5,74 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào H2O dư, thu được dung dịch X chứa 7,13 gam chất tan

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm este X (C2H4O2) và este Y (C4H6O2) đều mạch hở. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO và Al2O3. Hòa tan vừa hết m gam X bằng 400 ml dung dịch HCl

| 1 trả lời

Tiến hành phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau đây

| 2 trả lời

Nung nóng 2m gam hỗn hợp E gồm Al, CuO, MgO, Fe2O3 thu được hỗn hợp rắn X.

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm một amin X no, hai chức, mạch hở và hai hiđrocacbon mạch hở Y và Z (có tỉ lệ mol 3 : 1); MY < MX < MZ < 92.

| 2 trả lời

Hỗn hợp X gồm este đơn chức E và este hai chức F; E và F đều mạch hở

| 1 trả lời

Hỗn hợp E gồm hai este hai chức mạch hở X, Y (MX < MY). Đun nóng 21,38 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ)

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO và Al2O3. Hòa tan vừa hết m gam X trong dung dịch HCl 1M và H2SO4 1M

| 1 trả lời

Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 2M vào V ml dung dịch H2SO4, thu được 5,376 lít khí CO2

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button