Kiến thức

Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 [đã giải] – Học Hóa Online

Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 [đã giải]

Neo Pentan

gửi 25.10.2017

Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trị lớn nhất của m là?

A. 48,87 gam                   B. 58,68 gam

C. 40,02 gam                   D. 52,42 gam

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

25.10.2017

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 25.10.2017

Bảo toàn O:

nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

Với nO2 > 0,27 —> nO(X) < 0,15

—> Số O = nO(X) / nX < 15/13

Số C = nCO2/nX = 1,92 —> Phải có chất 1C.

TH1: Andehit là HCHO (a mol) và ancol CxHyOz (b mol)

nX = a + b = 0,13 (1)

nCO2 = a + bx = 0,25 (2)

nH2O = a + by/2 = 0,19 (3)

Số H của ancol nhỏ hơn 8 nên y = 4 hoặ y = 6

+ Khi y = 4, từ (1)(3) —> a = 0,07 và b = 0,06

(2) —> x = 3 —> Ancol: CH≡C-CH2OH

Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH2OH (b)

—> m↓ = 40,02 gam

+ Khi y = 6, từ (1)(3) —> a = 0,1 và b = 0,03

(2) —> x = 5 —> Ancol: C5H6Oz

nO = 0,1.1 + 0,03z < 0,15 —> z = 1

Ancol là CH≡C-CH=CH-CH2OH

Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH=CH-CH2OH (b)

—> m↓ = 48,87 gam

TH2: Ancol là CH3OH (a mol) và andehit CxHyOz (b mol)

nX = a + b = 0,13 (1)

nCO2 = a + bx = 0,25 (2)

nH2O = 2a + by/2 = 0,19 (3)

Quan sát (1)(3) ta thấy y ≥ 4 thì hệ này vô nghiệm. Vậy y = 2 là nghiệm duy nhất.

Khi đó a = 0,06 và b = 0,07

(2) —> x = 2,7: Loại

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

25.10.2017

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động25.10.2017
  • Lượt xem8077 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

| 1 trả lời

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ và một este (các chất không chứa nhóm chức nào khác)

| 1 trả lời

Tiến hành thí nghệm theo các bước: Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch rồi nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.

| 1 trả lời

Hỗn hợp khí X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với hidro là 22,5.

| 1 trả lời

X và Y là hai este no, hai chức mạch hở là đồng phân của nhau.

| 0 trả lời

Cho 9,16 gam hỗn hợp X gồm Zn, Cu và Fe vào dung dịch chứa 0,17 mol CuSO4

| 1 trả lời

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y cần vừa đủ 5,14 mol O2 thu được 3,72 mol CO2 và 3,24 mol H2O

| 1 trả lời

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba, BaO (O chiếm 8,5% về khối lượng) vào lượng dư nước thu được dung dịch Y và 2,52 lít khí.

| 2 trả lời

Chọn các chất A, B, C, D, E thích hợp

| 0 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button