Kiến thức

Este X được điều chế từ aminoaxit. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. [đã giải] – Học Hóa Online

Este X được điều chế từ aminoaxit. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. [đã giải]

Neo Pentan

gửi 21.12.2019

Este X được điều chế từ aminoaxit. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. Cho 41,2 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 38,8 gam muối. Công thức của X:

A. H2N-CH2-COOCH2CH3.   B. H2N-CH2-COOCH3.

C. CH3(NH2)CH-COOC2H5.  D. CH2CH(NH2)COOCH3.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

21.12.2019

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Este X được điều chế từ aminoaxit. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 21.12.2019

MX = 51,5.2 = 103 —> n muối = nX = 0,4

—> M muối = 97: NH2-CH2-COONa

—> X là H2N-CH2-COOCH2CH3.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

21.12.2019

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động21.12.2019
  • Lượt xem982 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 10 gam dầu thực vật và 40 gam dung dịch KOH 20%.

| 1 trả lời

Từ hợp chất E (C10H10O4, chứa vòng benzen) tiến hành các phản ứng sau:

| 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm hợp chất hữu cơ mạch hở Y (C3H8N2O5) và đipeptit Z (C6H12N2O3)

| 1 trả lời

Cho các phát biểu sau : (a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

| 1 trả lời

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ba(HCO3)2.

| 1 trả lời

Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat.

| 1 trả lời

Thủy phân trieste X thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo gồm RCOOH và R’COOH

| 1 trả lời

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng)

| 1 trả lời

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 (xúc tác) theo sơ đồ sau

| 4 trả lời

Hoà tan hết m gam hỗn hợp bột gồm MgO, Fe2O3, Cu bằng dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X (chỉ chứa các muối)

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button