Kiến thức

Khi thủy phân một trieste X bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của 2 axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic), C15H31COOH (axit panmitic) [đã giải] – Học Hóa Online

Khi thủy phân một trieste X bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của 2 axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic), C15H31COOH (axit panmitic) [đã giải]

gudboi270

gửi 11.02.2020

Khi thủy phân một trieste X bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của 2 axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic), C15H31COOH (axit panmitic). Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

11.02.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Khi thủy phân một trieste X bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của 2 axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic), C15H31COOH (axit panmitic) [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 11.02.2020

Các cấu tạo có thể có của X (4 cấu tạo)

(C17H35COO)2(C15H31COO)C3H5 (Gốc C15H31COO- nằm ngoài + nằm giữa)

(C17H35COO)(C15H31COO)2C3H5 (Gốc C17H35COO- nằm ngoài + nằm giữa)

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

11.02.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động11.02.2020
  • Lượt xem1970 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X (gồm metyl axetat, etyl benzoat và hai hiđrocacbon mạch hở) tạo ra a mol CO2 và 0,81 mol H2O

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn 12,02 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO vào nước dư.

| 2 trả lời

Trong quá trình sản xuất etanol từ tinh bột xảy ra phản ứng thủy phân và lên men rượu.

| 1 trả lời

Cho các thí nghiệm sau: (1) Cho phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

| 1 trả lời

Cho vào ống nghiệm sạch 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó nhỏ từng giọt NH3 5% và lắc đều đến khi kết tủa vừa tan hết

| 1 trả lời

Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z.

| 1 trả lời

Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) sản phẩm khử duy nhất.

| 1 trả lời

Cho các polime: poli(vinyl clorua), poli(acrilonitrin), policaproamit, poli(metyl metacrylat), poliisopren, xenlulozơ triaxetat

| 1 trả lời

Cho 14,6 gam amino axit X (cóng thức có dạng ((H2N)2CnH2n-1COOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 21,9 gam muối

| 1 trả lời

Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất trơ) lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng lả 70%

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button