Kiến thức

Tính chất hóa học của muối axit [đã giải] – Học Hóa Online

Tính chất hóa học của muối axit [đã giải]

duongd062

gửi 03.12.2020

Tính chất của muối axit là gì? Cách xác định sản phẩm của muối axit tác dụng với chất khác

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời

03.12.2020

  • Bình luận(0)

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của muối axit [đã giải] – Học Hóa Online

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan

gửi 03.12.2020

Muối axit là muối mà gốc axit chứa H có khả năng phân ly ra thành H+.

Muối axit hầu hết đều tan trong H2O và phân ly ra cation kim loại (hoặc NH4+) và anion gốc axit, vì vậy muối axit mang đầy đủ tính chất của cation và anion tạo ra chúng.

I. Phản ứng trao đổi.

1. Phản ứng của cation: Giống các muối trung hòa khác, ví dụ:

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 —> CaCO3 + 2NaHCO3

Ba(HS)2 + K2SO4 —> BaSO4 + 2KHS

2. Phản ứng của anion: Đây là đặc trưng của muối axit.

+ Các anion của muối axit đều có tính lưỡng tính (trừ HSO4-), do đó chúng phản ứng được với cả axit và bazơ. Khi gặp H+, số H trong anion tăng lên (tăng tới khi tạo axit tương ứng), ví dụ:

PO43- + H+ —> HPO42-

HPO42- + H+ —> H2PO4-

H2PO4- + H+ —> H3PO4

Ngược lại, khi gặp OH-, số H trong anion giảm xuống (giảm tới khi tạo muối trung hòa), ví dụ:

H3PO4 + OH- —> H2PO4- + H2O

H2PO4- + OH- —> HPO42- + H2O

HPO42- + OH- —> PO43- + H2O

+ Các anion của muối axit kém bền, khi đun nóng bị phân hủy thành anion của muối trung hòa. Ví dụ:

2HCO3- —> CO32- + CO2 + H2O

Vì vậy khi đun nóng muối HCO3- sẽ có tính chất giống muối CO32-.

+ Anion HSO4- có khả năng phân ly khá mạnh thành H+ và SO42-, vì vậy HSO4- có đầy đủ tính chất như H2SO4.

II. Phản ứng oxi hóa khử:

+ KHSO4 có thể cung cấp H+ làm môi trường cho các phản ứng oxi hóa khử.

+ KHS có tính khử mạnh.

Neo Pentan

đã chọn câu trả lời tốt nhất

03.12.2020

  • Bình luận(0)

×

Login

Thống kê

  • Hoạt động03.12.2020
  • Lượt xem1152 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X (gồm metyl axetat, etyl benzoat và hai hiđrocacbon mạch hở) tạo ra a mol CO2 và 0,81 mol H2O

| 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn 12,02 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO vào nước dư.

| 2 trả lời

Trong quá trình sản xuất etanol từ tinh bột xảy ra phản ứng thủy phân và lên men rượu.

| 1 trả lời

Cho các thí nghiệm sau: (1) Cho phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

| 1 trả lời

Cho vào ống nghiệm sạch 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó nhỏ từng giọt NH3 5% và lắc đều đến khi kết tủa vừa tan hết

| 1 trả lời

Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z.

| 1 trả lời

Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) sản phẩm khử duy nhất.

| 1 trả lời

Cho các polime: poli(vinyl clorua), poli(acrilonitrin), policaproamit, poli(metyl metacrylat), poliisopren, xenlulozơ triaxetat

| 1 trả lời

Cho 14,6 gam amino axit X (cóng thức có dạng ((H2N)2CnH2n-1COOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 21,9 gam muối

| 1 trả lời

Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất trơ) lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng lả 70%

| 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button