Kiến thức

Giải Bài Tập Hóa Học 10-Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa-khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

– Chọn bài -Bài 17: Phản ứng oxi hóa khửBài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khửBài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 10

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 10

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10

  • Giải Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Hóa Học 10-Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa-khử

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

D đúng.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.

D. Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

C đúng.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. x = 1.

B. x = 2.

C. x= 1 hoặc x = 2.

D. x = 3.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Vì x = 3 thì số oxi hóa của M trước và sau phản ứng không thay đổi vẫn là +3

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Xem thêm: tìm năm bội của :3 ; – 3 – DocumenTV

Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Sự oxi hóa một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hóa của nguyên tố đó tăng lên.

B. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hóa của nguyên tố đó giảm xuống.

D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó giảm sau phản ứng.

E. Tất cả đều sai

Lời giải:

Câu sai: B, D, E.

Câu đúng: A, C.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố:

– Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lời giải:

– Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

– Cũng giải tương tự như trên ta có:

Số oxi hóa của Cl trong:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 89 Sgk Hoa 10 1
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 89 Sgk Hoa 10 2

Số oxi hóa của Mn trong :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 89 Sgk Hoa 10 3

Số oxi hóa của Cr trong :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 89 Sgk Hoa 10 4

Số oxi hóa của S trong :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 89 Sgk Hoa 10 5

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Lời giải:

Sự oxi hóa và sự khử những chất trong phản ứng thế sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 6 Trang 89 Sgk Hoa 10

– Sự nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng: Cu0 → Cu2+ + 2e

– Sự nhận electron của ion bạc được gọi là sự khử ion bạc: Ag+ + 1e → Ag

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 6 Trang 89 Sgk Hoa 10 1

– Sự nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt: Fe0 → Fe2+ + 2e

– Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng: Cu2+ + 2e → Cu0

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 6 Trang 89 Sgk Hoa 10 2

– Sự nhường electron của natri được gọi là sự oxi hóa nguyên tử natri: Na0 → Na+ + 2e

– Sự nhận electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro: 2H+ + 2e → H2

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Xem thêm: Cách giải bài tập Oxit bazơ tác dụng với axit hay, chi tiết-Hóa học lớp 9

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong các phản ứng sau là:

a) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 89 Sgk Hoa 10 1 : Chất khử : H2, chất oxi hóa O2

b) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 89 Sgk Hoa 10 2 : KNO3 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

c) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 89 Sgk Hoa 10 3

NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

d) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 89 Sgk Hoa 10 4

chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Lời giải:

Vai trò các chất trong các phản ứng oxi hóa – khử sau là:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 1

Chất khử Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 5 (trong HBr), chất oxi hóa Cl2

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 2

Chất khử Cu, chất oxi hóa Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 6 (trong H2SO4)

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 3

Chất khử Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 7 (trong H2S), chất oxi hóa Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 8 (trong HNO3)

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 4

Chất khử Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 9 (trong FeCl2), chất oxi hóa Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 8 Trang 90 Sgk Hoa 10 10

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa ở mỗi phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10 1 1Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10 1 2

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10 1 3
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10 2
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 90 Sgk Hoa 10 3

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): Có thể điều chế MgCl2 bằng:

– Phản ứng hóa hợp.

– Phản ứng thế.

– Phản ứng trao đổi.

Lời giải:

Điều chế MgCl2 bằng:

– Phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

– Phản ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

– Phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho những chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.

a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hóa – khử và viết phương trình phản ứng.

b) Cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong những phản ứng hóa học nói trên.

Lời giải:

a) Những cặp chất xảy ra phản ứng oxi hóa – khử

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 11 Trang 90 Sgk Hoa 10 1

b) Trong phản ứng (1):

– Nguyên tử hiđro nhường electron là chất khử, sự nhường electron của H2 được gọi là sự oxi hóa nguyên tử hiđro.

– Ion Cu nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Trong phản ứng (2):

– Ion Clo nhường electron là chất khử. Sự nhường electron của Cl- được gọi là sự oxi hóa ion Clo.

– Ion Mn nhận electron là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1M. Tính thể tích dung dịch KMnO4 tham gia phản ứng.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 12 Trang 90 Sgk Hoa 10

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Bài 17: Phản ứng oxi hóa khửBài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khửBài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button