Kiến thức

[SGV Scan] ✅ Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,-Sách Giáo Viên

Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

– Chọn bài -Lời nói đầuÔn tập đầu nămChương 1. SỰ ĐIỆN LIBài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ và muối .Bài 4: Sự điện li của nước. pH chất chỉ thị axit-bazơBài 5: Luyện tập. Axit, bazơ và muối. .Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 7: Luyện tập. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 8: Thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liChương 2. NHÓM NITƠBài 9: Khái quát về nhóm nitơBài 10: NitơBài 11: Amoniac và muối amoniBài 12: Axit nitric và muối nitratBài 13: Luyện tập. Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơBài 14: Photpho.Bài 15: Axit photphoric và muối photphatBài 16: Phân bón hoá họcBài 17: Luyện tập. Tính chất của photpho và các hợp chất của photphoBài 18: Thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hoá họcChương 3. NHÓM CACBONBài 19: Khái quát về nhóm cacbonBài 20: CacbonBài 21: Hợp chất của cacbonBài 22: Silic và hợp chất của silicBài 23: Công nghiệp silicatBài 24: Luyện tập. Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúngChương 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠBài 25: Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơBài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơBài 27: Phân tích nguyên tốBài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơBài 29: Luyện tập. Chất hữu cơ, công thức phân tửBài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơBài 31: Phản ứng hữu cơBài 32: Luyện tập. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơChương 5. HIĐROCACBON NOBài 33: Ankan: Đồng đẳng và đồng phân và danh phápBài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật líBài 35: Ankan: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng.Bài 36: XicloankanBài 37: Luyện tập. Ankan và xicloankanBài 38: Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất của metanChương 6. HIĐROCACBON KHÔNG NÓBài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phânBài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụngBài 41: AnkađienBài 42: Khái niệm về tecpenBài 43: AnkinBài 44: Luyện tập. Hiđrocacbon không noBài 45: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon không noChương 7. HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊNBài 46: Benzen và ankylbenzenBài 47: Stiren và naphtalenBài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.Bài 49: Luyện tập. So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không noBài 50: Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơmChương 8. DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOLBài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 52: Luyện tập. Dẫn xuất halogenBài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật líBài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 55: PhenolBài 56: Luyện tập Ancol, phenolBài 57: Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenolChương 9 ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 58: Anđehit và xetonBài 59: Luyện tập. Anđehit và xetonBài 60: Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật líBài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụngBài 62: Luyện tập. Axit cacboxylicBài 63: Thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylicÔn tập cuối năm

  • Giải Hóa Học Lớp 11

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11

  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11

  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11

  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11

  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài -Lời nói đầuÔn tập đầu nămChương 1. SỰ ĐIỆN LIBài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ và muối .Bài 4: Sự điện li của nước. pH chất chỉ thị axit-bazơBài 5: Luyện tập. Axit, bazơ và muối. .Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 7: Luyện tập. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 8: Thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liChương 2. NHÓM NITƠBài 9: Khái quát về nhóm nitơBài 10: NitơBài 11: Amoniac và muối amoniBài 12: Axit nitric và muối nitratBài 13: Luyện tập. Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơBài 14: Photpho.Bài 15: Axit photphoric và muối photphatBài 16: Phân bón hoá họcBài 17: Luyện tập. Tính chất của photpho và các hợp chất của photphoBài 18: Thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hoá họcChương 3. NHÓM CACBONBài 19: Khái quát về nhóm cacbonBài 20: CacbonBài 21: Hợp chất của cacbonBài 22: Silic và hợp chất của silicBài 23: Công nghiệp silicatBài 24: Luyện tập. Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúngChương 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠBài 25: Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơBài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơBài 27: Phân tích nguyên tốBài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơBài 29: Luyện tập. Chất hữu cơ, công thức phân tửBài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơBài 31: Phản ứng hữu cơBài 32: Luyện tập. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơChương 5. HIĐROCACBON NOBài 33: Ankan: Đồng đẳng và đồng phân và danh phápBài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật líBài 35: Ankan: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng.Bài 36: XicloankanBài 37: Luyện tập. Ankan và xicloankanBài 38: Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất của metanChương 6. HIĐROCACBON KHÔNG NÓBài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phânBài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụngBài 41: AnkađienBài 42: Khái niệm về tecpenBài 43: AnkinBài 44: Luyện tập. Hiđrocacbon không noBài 45: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon không noChương 7. HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊNBài 46: Benzen và ankylbenzenBài 47: Stiren và naphtalenBài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.Bài 49: Luyện tập. So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không noBài 50: Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơmChương 8. DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOLBài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 52: Luyện tập. Dẫn xuất halogenBài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật líBài 54: Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng,Bài 55: PhenolBài 56: Luyện tập Ancol, phenolBài 57: Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenolChương 9 ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 58: Anđehit và xetonBài 59: Luyện tập. Anđehit và xetonBài 60: Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật líBài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụngBài 62: Luyện tập. Axit cacboxylicBài 63: Thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylicÔn tập cuối năm

Bài tiếp

Bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button