Stay Home, Stay Healthy – Thai

0“ป้องกันตัวท่านเอง เพื่อนฝูง ครอบครัว และชุมชนจาก
โควิด-19 (หรือที่รู้จักกันในนาม “”ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่””) ได้ด้วยการปฎิบัติตามคำแนะนำจากกรมสาธารณสุขนี้”

นี่คือข่าวสารสำหรับผู้พักอาศัยในเขตคิงส์

สามัคคีกันเพื่อชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19


Source: https://cyrrion.com
Read more all post Health : https://cyrrion.com/health/

Leave A Reply

Your email address will not be published.