Kiến thức

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số-O2 Education

0

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

1. Khái niệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Để có kế hoạch, định hướng đúng đắn trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải biết được tốc độ tăng trưởng của một đại lượng nào đó, ví dụ, thị trường chứng khoán TQ mới bị khủng hoảng, suy thoái mà nếu theo dõi các bảng tin thời sự, tin tài chính ta sẽ thấy chỉ số của các sàn giao dịch được mô tả bằng các đường gấp khúc; theo chiều từ trái qua phải, nếu hướng lên là tăng, hướng xuống là giảm… (hoặc các biểu đồ giá vàng, USD, theo dõi nhiệt độ của các bệnh nhân, lượng mưa của một địa điểm, tốc độ tăng trưởng GDP, nợ công của VN…)

 • Hàm số $ y=f(x) $ được gọi là tăng (đồng biến) trên $ mathbb{K} $ nếu với mọi $ x_1,x_2in mathbb{K} $: $$x_1<x_2 Leftrightarrow f(x_1)<f(x_2) $$
 • Hàm số $ y=f(x) $ được gọi là giảm (nghịch biến) trên $ mathbb{K} $ nếu với mọi $ x_1,x_2in mathbb{K} $: $$x_1<x_2 Leftrightarrow f(x_1)>f(x_2) $$

2. Định lý về tính đơn điệu của hàm số

Bạn đang xem: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số-O2 Education

2.1. Mối quan hệ giữa đạo hàm và tính đồng biến nghịch biến của hàm số

Cho hàm số $ y=f(x) $ có đạo hàm trên $ mathbb{K} $:

 • Nếu $ f'(x)>0 $ với mọi $ x $ thuộc $ mathbb{K} $ thì hàm số $ f(x) $ đồng biến trên $ mathbb{K}. $
 • Nếu $ f'(x)<0 $ với mọi $ x $ thuộc $ mathbb{K} $ thì hàm số $ f(x) $ nghịch biến biến trên $ mathbb{K}. $
 • Nếu $ f'(x)=0 $ với mọi $ x $ thuộc $ mathbb{K} $ thì hàm số $ f(x) $ không đổi (là hàm hằng) trên $ mathbb{K}. $

Em nào quên cách tính đạo hàm của hàm số, có thể xem lại tại 

Tính đạo hàm của hàm số

Ví dụ 1. Chứng minh rằng hàm số $ y=3x+1 $ luôn đồng biến trên $ mathbb{R}. $

Ví dụ 2. Chứng minh rằng hàm số $ y=-x^3-5x $ nghịch biến trên $ mathbb{R}. $

Ví dụ 3. Chứng minh rằng hàm số $ y = 2x + cos x $ luôn đồng biến trên $ mathbb{R}. $

Ví dụ 4. Khảo sát sự biến thiên của hàm số $ y=x^2-3x+1 $.

Ví dụ 5. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: $ y = -x^3 + 3x^2 $, $ y = frac{{x + 1}}{{2x-3}} $?

Ví dụ 6. Tìm các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số $ y=frac{4}{3}x^3-2x^2+x-3. $

Hướng dẫn. Bảng biến thiên của hàm số như hình vẽ sau:

tính đơn điệu của hàm số

tính đơn điệu của hàm số

Như vậy, hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $ (-infty,frac{1}{2}) $ và $ (frac{1}{2},+infty) $. Nhưng tại $ x=frac{1}{2} $ hàm số liên tục, nên ta có thể gộp lại, kết luận rằng hàm số đồng biến trên toàn bộ tập $ mathbb{R}. $

Chú ý. 

 • Cho hàm số $ y=f(x) $ có đạo hàm trên $ mathbb{K} $:
  • Nếu $ f'(x)geqslant 0 $ với mọi $ x $ thuộc $ mathbb{K} $ và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $ f(x) $ đồng biến trên $ mathbb{K}. $
  • Nếu $ f'(x)leqslant 0 $ với mọi $ x $ thuộc $ mathbb{K} $ và dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thì hàm số $ f(x) $ nghịch biến biến trên $ mathbb{K}. $
 • Lưu ý, nếu hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $ [a,b] $ thì hàm số đồng biến trên đoạn $ [a,b] $ khi và chỉ khi hàm số đồng biến trên khoảng $ (a,b) $, tức là chỉ cần điều kiện $f'(x)geqslant 0 $ với mọi $ xin (a,b). $

Ví dụ 7. Chứng minh rằng hàm số $ y=sqrt{3x+1} $ luôn đồng biến trên tập xác định.

 • Tập xác định $ mathbb{D}=[-frac{1}{3},+infty) $.
 • Ta có, đạo hàm của hàm số là $$ y’=frac{3}{2sqrt{3x+1}} >0,;forall xin (-frac{1}{3},+infty) $$
 • Mà hàm số liên tục trên $ [-frac{1}{3},+infty) $ nên hàm số luôn đồng biến trên $ [-frac{1}{3},+infty) $.

Ví dụ 8. Tìm các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số $ y=sqrt{1-x^2} $.

Hướng dẫn. Chúng ta lập được bảng biến thiên như hình vẽ sau:

sự đồng biến nghịch biến của hàm số

sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Căn cứ vào bảng biến thiên ta có, hàm số $ y=sqrt{1-x^2} $ đồng biến trên khoảng $ (-1,0) $ và nghịch biến trên khoảng $ (0,1) $.

3. Các dạng toán đồng biến nghịch biến của hàm số

3.1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số

Bài toán. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số $f(x)$ (tức là tìm các khoảng mà hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến).

 • Bước 1. Tìm tập xác định.
 • Bước 2. Tính đạo hàm $f'(x)$ và lập bảng xét dấu của nó.
 • Bước 3. Căn cứ vào bảng xét dấu để kết luận.

Dạng toán này đã xét kỹ ở phần 2, nên ở đây O2 Education xin đề nghị một ví dụ.

Ví dụ. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số:

 1. $y=3x^{3}+2x^{2}-5x+2$
 2. $y=x+frac{1}{x} $
 3. $ y=sqrt{2x-1} $
 4. $y=sqrt{x^{2}+2x-3}$

3.2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng lập bảng biến thiên

Trước tiên ta phải hiểu thế nào là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm số.

Xét hàm số $ y=f(x) $ xác định trên tập $ mathbb{K} $.

 • Nếu $ f(x)leqslant M $ với mọi $ xin mathbb{K} $ và tồn tại $ x_0 $ thuộc $ mathbb{K} $ sao cho $ f(x_0)=M $ thì $ M $ được gọi là giá trị lớn nhấtindex{giá trị lớn nhất} của hàm số trên $ mathbb{K}. $ Kí hiệu là $ maxlimits_{xin mathbb{K}}f(x) $.
 • Nếu $ f(x)geqslant m $ với mọi $ xin mathbb{K} $ và tồn tại $ x_0 $ thuộc $ mathbb{K} $ sao cho $ f(x_0)=m $ thì $ m $ được gọi là giá trị nhỏ nhấtindex{giá trị nhỏ nhất} của hàm số trên $ mathbb{K}. $ Kí hiệu là $ minlimits_{xin mathbb{K}}f(x) $.

Bài toán. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $ y=f(x) $ trên tập $ mathbb{K}. $

Phương pháp. Ta thực hiện ba bước sau.

 • Lập bảng biến thiên của hàm số trên tập $ mathbb{K} $
 • Tính các giá trị đầu và cuối mũi tên (có thể phải sử dụng giới hạn)
 • Căn cứ vào bảng biến thiên để kết luận.

Ví dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $ y=3x+5 $ trên đoạn $ [2;7] $

Ví dụ 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $ f(x)=x+frac{4}{x} $ trên đoạn $ [1,3]. $

Ví dụ 3. [DB2015] Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $ f(x)=x^3 +3x^2-9x+3 $ trên đoạn $ [0,2] $.

Đáp số $ maxlimits_{xin[0,2]}f(x)=f(2)=5,min limits_{xin[0,2]}f(x)=f(1)=-2 $.

Ví dụ 4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

 • $ f(x)=1+8x-x^2 $ trên $ [-1,3] $
 • $ g(x) = {x^3} – 3{x^{2 }} +1 $ trên ${left[ { – 2,3} right]}$
 • $ h(x) = x – 5 + frac{1}{x} $ trên $left( {0, + infty } right) $

Ví dụ 5. [B2003] Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $ f(x) = x + sqrt {4 – {x^2}} $

3.3. Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu

Bài toán. Tìm điều kiện của tham số $ m $ để hàm số $ y=f(x) $ đồng biến trên $ mathbb{K}. $

Phương pháp. Ta thực hiện các bước sau:

 1. Tìm tập xác định và tính đạo hàm của hàm số.
 2. Khẳng định: Hàm số $ y=f(x) $ đồng biến trên $ mathbb{K} Leftrightarrow f'(x) geqslant 0 $ với mọi $ xin mathbb{K}. $
 3. Xét các tình huống:
  • Nếu $ mathbb{K} $ là $ mathbb{R} $ và $ f'(x) $ là tam thức bậc hai thì sử dụng emph{định lí về dấu tam thức bậc hai}.
  • Nếu cô lập được tham số $ m $ đưa điều kiện $ f'(x) geqslant 0, forall xin mathbb{K} $ về một trong hai điều kiện:
   • $ mgeqslant g(x), forall xin mathbb{K} Leftrightarrow mgeqslant maxlimits_{xin mathbb{K}} g(x) $
   • $ mleqslant g(x), forall xin mathbb{K} Leftrightarrow mleqslant minlimits_{xin mathbb{K}} g(x) $
  • Các tình huống còn lại, ta lập bảng biến thiên và biện luận.

Tương tự đối với bài toán tìm điều kiện để hàm số $ y=f(x) $ nghịch biến trên $ mathbb{K}. $

Ví dụ 1. Tìm $ m $ để hàm số $ y = -x^3 + (m – 1)x^2 – (m – 1)x + 9 $ luôn nghịch biến trên $ mathbb{R}. $

 • Tập xác định $mathbb{D}=mathbb{R}. $
 • Đạo hàm $ y’=-3x^2+2(m-1)x-m+1 $ có $ Delta’=m^2-5m+4. $
 • Hàm số luôn nghịch biến trên $ mathbb{R} Leftrightarrow y’leqslant 0 $ với mọi $ xin mathbb{R} $ khi và chỉ khi[ begin{cases} a<0\ Delta’leqslant 0 end{cases} Leftrightarrow min [1,4]]
  Vậy với $ min [1,4] $ thì hàm số đã cho luôn nghịch biến trên $ mathbb{R}. $

Ví dụ 2. Tìm $ m $ để hàm số $y={{x}^{3}}-3left( 2m+1 right){{x}^{2}}+left( 12m+5 right)x+2$ luôn đồng biến trên tập xác định.

Hướng dẫn. Đạo hàm $ y’ $ có $ Delta=36{{m}^{2}}-6=6left( 6{{m}^{2}}-1 right)$. Đáp số $-frac{1}{sqrt{6}}leqslant mleqslant frac{1}{sqrt{6}}$.

Ví dụ 3. Tìm $ m $ để hàm số $ y = mx^3 + (3 – m)x^2 + 2x + 2 $ luôn đồng biến trên $ mathbb{R}. $

Hướng dẫn. Tập xác định $mathbb{D}=mathbb{R}. $

Ta xét hai trường hợp:

 • Khi $ m=0 $ thì $ y=3x^2+2x+2 $ là một parabol nên không thể luôn đồng biến trên $ mathbb{R}. $
 • Khi $ mne0 $ thì $ y’=3mx^2+2(3-m)x+2 $ có $ Delta’=m^2-12m+9. $ Do đó, hàm số luôn đồng biến trên $ mathbb{R} $ khi và chỉ khi [ begin{cases} a>0\Delta’leqslant 0 end{cases} Leftrightarrow 6-3sqrt{3}leqslant mleqslant 6+3sqrt{3}]
  end{

  itemize

  }
  Vậy với $ 6-3sqrt{3}leqslant mleqslant 6+3sqrt{3} $ thì hàm số đã cho luôn đồng biến trên $ mathbb{R}. $

Ví dụ 4. Cho hàm số $ y=frac{1-m}{3}{{x}^{3}}-2left( 2-m right){{x}^{2}}+2left( 2-m right)x+5 $.

 1. Tìm $ m $ để hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.
 2. Tìm $ m $ để hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định.

Chú ý dấu bằng trong điều kiện $ y’geqslant 0 $ hoặc $ y’leqslant 0 $, cụ thể ta đi xét hai ví dụ sau:

Ví dụ 5. Tìm $ m $ để hàm số $ y=frac{mx-2}{x+m-3} $ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Hướng dẫn.

 • Tập xác định $ mathbb{D}=mathbb{R}setminus {3-m}. $ Đạo hàm $ y’=frac{m^2-3m+2}{(x+m-3)^2} $.
 • Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi $$ y'<0, forall xin mathbb{D} Leftrightarrow m^2-3m+2<0 Leftrightarrow 1<m<2$$
  Vậy với $ min (1; 2) $ thì hàm số đã cho luôn nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Ví dụ 6. Tìm $ m $ để hàm số $y=frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trong khoảng $left( -infty ;-1 right)$.

Hướng dẫn. Có $ y’=frac{{{m}^{2}}-4}{{{(x+m)}^{2}}}$ nên hàm số nghịch biến trong khoảng $left( -infty ;-1 right)$ khi và chỉ khi
$$begin{cases}
{{m}^{2}}-4<0 \
left( -infty ;-1 right) subset (-infty,m)
end{cases} Leftrightarrow begin{cases}
-2<m<2 \
-mgeqslant -1
end{cases} Leftrightarrow -2<mleqslant 1$$
Vậy với $ -2<mleqslant 1 $ thì hàm số đã cho nghịch biến trong $ (-infty,-1). $

Ví dụ 7. Tìm $ m $ để hàm số $y = – frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + left( {m + 3} right)x+5$ đồng biến trên $ [1;3] $.

Hướng dẫn.

 • Tập xác định: $ mathbb{D}=mathbb{R}. $
 • Đạo hàm: $ y’= -x^2+2x+m+3$
 • Hàm số đã cho đồng biến trên $ [1;3] $ khi và chỉ khi
  begin{align*}
  y’&geqslant 0,;forall xin[1;3]\
  Leftrightarrow -x^2+2x+m+3&geqslant 0,;forall xin[1;3]\
  Leftrightarrow m&geqslant x^2-2x-3,;forall xin[1;3]\
  Leftrightarrow m&geqslant maxlimits_{xin[1;3]}(x^2-2x-3)
  end{align*}
  Xét hàm số $ f(x)= x^2-2x-3$ trên $ [1;3] $ ta có bảng biến thiên sau:

tim dieu kien de ham so dong bien nghich bien

tim dieu kien de ham so dong bien nghich bien

Suy ra $ maxlimits_{xin[1;3]}f(x)=0 $ và do đó điều kiện cần tìm là $m geqslant 0. $

Ví dụ 8. [A2013] Tìm $ m $ để hàm số $ y = -x^3+3x^2+3mx-1 $ nghịch biến trên $ left( {0;+infty} right) $.

Hướng dẫn. Hàm số nghịch biến trên $ left( {0;+infty} right) $ khi và chỉ khi $ y’leqslant 0,forall xin left( {0;+infty} right)$ khi và chỉ khi
begin{align*}
-3x^2+6x+3m&geqslant 0,forall xin left( {0;+infty} right) \
Leftrightarrow m&leqslant x^2-2x, forall xin left( {0;+infty} right)\
Leftrightarrow m&leqslant x^2-2x, forall xin left[{0;+infty} right) text{ (vì đạo hàm liên tục trên $ left[{0;+infty} right) $) }\
Leftrightarrow m&leqslant minlimits_{xin[0,+infty)}left( x^2-2xright)
end{align*}
Xét hàm số $ f(x)=x^2-2x $ trên $ left[ {0;+infty} right) $ có $ f'(x)=2x-2; f'(x)=0Leftrightarrow x=1. $ \
Ta có bảng biên thiên như sau:

tim dieu kien de ham so don dieu

tim dieu kien de ham so don dieu

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $ minlimits_{xin[0,+infty)}f(x)=-1. $ Do đó, $ mleqslant -1. $

Chú ý rằng, khi cô lập $ m, $ nếu phải chia cho biểu thức chứa $ x $ ta phải xét xem biểu thức đó âm hay dương trên tập đang xét! Cụ thể qua hai ví dụ sau đây.

Ví dụ 9. Tìm $ m $ để hàm số $y = – frac{1}{3}{x^3} + left( {m – 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x – 4$ đồng biến trên $ [0,3] $.

Ví dụ 10. Tìm $ m $ để hàm số $y = – frac{1}{3}{x^3} + left( {m – 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x – 4$ đồng biến trên $ [-4,-1] $.

Ví dụ 11. Cho hàm số $ y=x^4-2(m-1)x^2+m-2. $ Tìm $ m $ để hàm số đồng biến trên $ (1,3)? $

Xem thêm 

Tìm m để hàm số đồng biến trên các khoảng

 

Giải tích

đơn điệu

,

đồng biến

,

hàm số

,

nghịch biến

,

toán 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive