Kiến thức

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10

Bạn đang xem: BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10

Thứ bảy – 08/05/2021 12:48
 •  

 •  

 •  

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10, Chuyên đề hàm số ôn thi vào lớp 10 ViOLET, CHUYÊN de hàm số và đồ thị on thi vào lớp 10 có đáp án ViOLET, Chuyên de hàm số lớp 9 thi vào 10, Chuyên de hàm số và đồ thị lớp 9, Chuyên DE hàm số lớp 10, Chuyên de parabol lớp 9, Chuyên đề Việt ôn thi vào 10, Chuyên de hàm số bậc 2 lớp 9
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10, Chuyên đề hàm số ôn thi vào lớp 10 ViOLET, CHUYÊN de hàm số và đồ thị on thi vào lớp 10 có đáp án ViOLET, Chuyên de hàm số lớp 9 thi vào 10, Chuyên de hàm số và đồ thị lớp 9, Chuyên DE hàm số lớp 10, Chuyên de parabol lớp 9, Chuyên đề Việt ôn thi vào 10, Chuyên de hàm số bậc 2 lớp 9 
 

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10

 BÀI 1 Cho hàm số: y=(m-2)x+n   (d)
Tìm các giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số:
          a. Đi qua điểm A(-1;2) và B(3;-4)
          b. Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1-sqrt{2} và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2+sqrt{2}.
          c. Cắt đường thẳng -2y+x-3=0
          d. Song song với đường thẳng 3x+2y=1.
Bài 2. Cho hàm số y=2x2  (P)
          a. Vẽ đồ thị.
          b. Tìm trên (P) các điểm cách đều hai trục tọa độ.
          c. Tùy theo m, hãy xét số giao điểm của (P) với đường thẳng y=mx-1.
          d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(0;-2) và tiếp xúc với (P).

Bài 3. Cho Parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d): y=2x+m.
Xác định m để hai đường đó:
          a. Tiếp xúc với nhau. Tìm hoành độ tiếp điểm.
          b. Cắt nhau tại hai điểm, một điểm có hoành độ x=-1.Tìm tọa độ điểm còn lại.
          c. Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm quĩ tích trung điểm I của AB khi m thay đổi.

Bài 4. Cho đường thẳng có phương trình:
2(m-1)x+(m-2)y=2   (d)
          a. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P); y=x2 tại hai điểm phân biệt A và
          b. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn AB theo m.
          c. Tìm m để (d) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất.
          d. Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi.
Bài 5 : ( 2 điểm )
          a)Tìm các giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm
A( 2 ; – 1 ) và B ( frac{1}{2};2)
          b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = mx + 3 ; y = 3x –7 và đồ thị của hàm số xác định ở câu ( a ) đồng quy .

Bài 6 ( 2 điểm ) .
Cho Parabol (P) : y = frac{1}{2}{{x}^{2}}  và đư­ờng thẳng (D) : y = px + q .
Xác định p và q để đư­ờng thẳng (D) đi qua điểm A ( – 1 ; 0 ) và tiếp  xúc với (P) . Tìm toạ độ tiếp điểm .
Bài 7 :
          Trong cùng một hệ trục toạ độ Oxy cho parabol (P) : y=frac{1}{4}{{x}^{2}}
và đ­ường thẳng (D) :y=mx-2m-1

 1. Vẽ (P) .
 2. Tìm m sao cho (D) tiếp xúc với (P) .
 3. Chứng tỏ (D) luôn đi qua một điểm cố định .

Bài 8 Cho hàm số y = ( m –2 ) x + m + 3 .

 1. Tìm điều kiệm của m để hàm số luôn nghịch biến .
 2. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hành độ là 3 .
 3. Tìm m để đồ thị các hàm số y = – x + 2 ; y = 2x –1và y = (m – 2 )x + m + 3 đồng quy .

Bài 9 . Cho hàm số y = x2  có đồ thị là đư­ờng cong Parabol (P) .

 1. Chứng minh  rằng điểm A( - sqrt{2};2) nằm trên đư­ờng cong (P) .
 2. Tìm m để để đồ thị (d ) của hàm số y = ( m – 1 )x + m ( m in R , m ne 1 ) cắt

 đư­ờng cong (P) tại một điểm .

 1. Chứng minh rằng với mọi m khác 1 đồ thị (d ) của hàm số y = (m-1)x + m luôn đi qua một điểm cố định .

Bài 10 Cho hai đ­ường thẳng y = 2x + m – 1 và y = x + 2m .

 1. Tìm  giao điểm của hai đ­ường thẳng nói trên .

Tìm tập hợp các giao

Bài 11 Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đư­ờng thẳng (D) : y = – 2(x +1) .

 1. Điểm A có thuộc (D) hay không ?
 2. Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A .
 3. Viết phư­ơng trình đư­ờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .

Bài 12 Vẽ đồ thị hàm số y=frac{{{x}^{2}}}{2} 

 1. Viết phư­ơng trình đư­ờng thẳng đi qua hai điểm ( 2 ; -2 ) và ( 1 ; – 4 )
 2. Tìm giao điểm của đư­ờng thẳng vừa tìm đ­ợc với đồ thị trên .

Bài 13 Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = 3x + m (*)
          1) Tính giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( – 2 ; 5 )
          2) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là – 3 .
          3) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có  tung độ là – 5 .

Bài 14 : Cho hàm số : y = frac{3{{x}^{2}}}{2} ( P )
a) Tính giá trị của hàm số tại x = 0 ; -1 ; -frac{1}{3} ; -2 .
b) Biết f(x) = frac{9}{2};-8;frac{2}{3};frac{1}{2}  tìm x .
c) Xác định m để đ­ường thẳng (D) : y = x + m – 1 tiếp xúc với (P) .

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button