Kiến thức

Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh

Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh

Thứ hai – 04/01/2021 21:48
  •  

  •  

  •  

Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh, although despite, in spite of, cấu trúc although despite / in spite of, bài tập về although in spite of/ despite, although, despite, in spite of, however/ nevertheless, In spite of là gì, In spite of the fact that, Despite of, Bài tập về although In spite of Despite VnDoc
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

although despite, in spite of, cấu trúc although despite / in spite of, bài tập về although in spite of/ despite, although, despite, in spite of, however/ nevertheless, In spite of là gì, In spite of the fact that, Despite of, Bài tập về although In spite of Despite VnDoc, although despite, in spite of, cấu trúc although despite / in spite of, bài tập về although in spite of/ despite, although, despite, in spite of, however/ nevertheless, despite + clause, In spite of the fact that, Even though, Bài tập về although In spite of Despite VnDoc

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh

Bạn đang xem: Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh

1. Although/ Even though/ Though

– Ba liên từ này thường ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Nếu đứng đầu câu thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy
– Although/ though/ even though đều có cùng nghĩa nhưng though khi đứng ở đầu câu giúp câu nói trở nên trang trọng hơn so với khi nó đứng giữa hai mệnh đề còn even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn
– Đôi khi trong văn nói, chúng ta thường dùng though ở cuối câu.
Cấu trúc: Although/ though/ even though + S + V…. . , S + V…
Eg: Although I don’t agree with him, I think he’s honest. (Mặc dù tôi không đồng ý với anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta rất thành thật. )

2. In spite of/ Despite

Cấu trúc: In spite of/ Despite + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase
Eg: Despite being ill, Mary still went to school. (Dù bị ốm nhưng Mary vẫn đi học. )
– Despite và in spite of đứng trước một danh từ
– Despite và in spite of đứng trước đại từ (this/ that/ what)
– Despite và in spite of đứng trước V-ing
– Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với cụm từ “the fact that”
– Cả despite và in spite of có thể được dùng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ hai đều được

3. Các công thức biến đổi câu với Although sang câu với Despite

*Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau thì ta bỏ chủ ngữ rồi lấy động từ thêm –ing:
Although + S + V → In spite of/ Despite + V_ing
Ví dụ: Although he was ill, he still went to school.
Despite being ill, he still went to school.
*Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ to be:
Although + The + N + Be + Adj → In spite of/Despite + The + Adj + N
Ví dụ: Although the car was dirty, he didn’t wash it.
Despite / in spite of the dirty car, he didn’t wash it.
*Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từ thì ta đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be
Although + S + Be + Adj → In spite of/ Despite + His /her/ their + N
Ví dụ: Although he was ill, he still went to school.
Despite his illness, he still went to school.
*Thêm the fact that trước mệnh đề:
Although + S + V → In spite of/ Despite + The fact that + S + V
Ví dụ: Although I studied very hard, I failed the placement test.
Despite the fact that I studied very hard, I failed the placement test.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Though, Although, In spite of, Despite trong Tiếng Anh

Task 1. Choose the best answer to complete these sentences.
1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.
A. as                                  B. though                           C. since                              D. despite
2. _______________ he had enough money, he refused to buy a new car.
A. In spite                          B. In spite of                      C. Despite                         D. Although
3. _______________, he walked to the station.
A. Despite being tired                                                  B. Although to be tired
C. In spite being tired                                                  D. Despite tired
4. ________________ her lack of hard work, she was promoted.
A. Because                        B. Even though                 C. In spite of                     D. Despite of
5. She left him _______________ she still loved him.
A. even if                           B. even though                  C. in spite of                      D. despite
Hướng dẫn giải:
1. B. though
2. D. Although
3. A. Despite being tired
4. C. In spite of
5. B. even though
Task 2. Choose the best answer to complete these sentences.
1. Mr. Ba was late for the meeting though he took a taxi.
A. Even though taking a taxi, Mr. Ba was late for the meeting.
B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.
C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a taxi.
2. We came to the meeting on time though the traffic was heavy.
A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.
B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.
D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.
3. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.
A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.
B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.
C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.
4. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.
A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.
B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
C. The car is too expensive for her to buy.
D. She wants to buy the car but it costs a lot.
5. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.
A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.
D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.
Hướng dẫn giải:
1. C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
2. B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
3. C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
4. B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
5. A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
Task 3. Choose the best answer to complete these sentences.
1. I could not eat ____ I was very hungry.
A. even though                  B. in spite                          C. despite                          D. in spite the fact that
2. In spite _____, the baseball game was not cancelled.
A. the rain                          B. of the rain                      C. it was raining                D. there was a rain
3. ______ he had enough money, he refused to buy a new car.
A. In spite                          B. In spite of                      C. Despite                         D. Although
4. ______, he walked to the station.
A. Despite being tired       B. Although to be tired     C. In spite being tired       D. Despite tired
5. The children slept well, despite _____.
A. it was noise                   B. the noise                        C. of the noise                   D. noisy
6. She left him __________ she still loved him.
A. even if                           B. even though                  C. in spite of                      D. despite
7. _______ her lack of hard work, she was promoted.
A. In spite                          B. Even though                 C. in spite of                      D. despite of
8. _______ they are brothers, they do not look like.
A. Although                      B. Even                              C. Despite                         D. In spite of
Hướng dẫn giải:
1. A. even though
2. B. of the rain
3. D. Although
4. A. Despite being tired
5. B. the noise
6. B. even though
7. C. in spite of
8. A. Although
Task 4. Viết lại câu.
1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.
Despite / In spite of . . . . . . . . .
2. Because Hoa was rich, she could buy that house.
Because of . . . . . . . . . .
3. Because the rain was so heavy, I couldn’t go to school.
Because of . . . . . . . . . .
4. His father asked him to go stay at home because he was sick.
Because of . . . . . . . . .
5. Because there was an accident, I was late.
Because of . . . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.
2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.
3. Because of the heavy rain, I couldn’t go to school.
4. Because of his sickness his father asked him to go stay at home.
5. Because of an accident, I was late.
Task 5. Complete the sentences. Use although + a sentence from the box

I didn’t speak the language he has a very important job
I had never seen her before we don’t like them very much
It was quite cold the heating was on
I’d met her twice before we’ve known each other a long time

1. Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I recognized her from a photograph.
3. She wasn’t wearing a coat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. We thought we’d better invite them to them to the party . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I managed to make myself understood.
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , the room wasn’t warm.
7. I didn’t recognize her. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. We’re not very good friends . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
2. Although I had never seen her before.
3. Although it was quite cold
4. Although we don’t like them very much
5. Although I didn’t speak the language
6. Although the heating was on
7. although I’d met her twice before
8. although we’ve known each other a long time
Task 6. Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences.
1. I couldn’t sleep. I was very tired.
(despite) I couldn’t sleep despite being vey tired.
2. They have very little money. They are happy.
(in spite of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. My foot was injured. I managed to walk to the nearest village.
(although) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. I enjoyed the film. The story was silly.
(in spite of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. We live in the same street. We hardly ever see each other.
(despite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. I got very wet in the rain. I was only out for five minutes.
(even though) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
2. In spite of having very little money, they are happy.
3. Although my foot was injured, I managed to walk to the nearest village.
4. I enjoyed the film in spite of the silly story.
5. Despite living in the same street we hardly ever see each other.
6. Even though I was only out for five minutes, I got very wet in the rain.
Task 7. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.
1. ______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.
2. I went to see the film ______ feeling really tired.
3. I really enjoyed the Water War_____ most of my friends said it wasn’t a very good film.
4. ______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.
5. ______ the film was gripping, Tom slept from beginning to end.
Hướng dẫn giải:
1. Although
2. despite/ in spite of
3. although
4. Despite/In spite of
5. Although
Task 8. Rewrite these sentences below withh Althought, Despite, In spite. .
1. Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well
Despite / In spite of . . . . . . . . .
2. Because Phuong was tall, she never wear high heals
Because of . . . . . . . . .
3. Because the wind was so heavy, I couldn’t go to home
Because of . . . . . . . . .
4. Her mother asked her to go stay at home because she was headache
Because of . . . . . . . . .
5. Because there was traffic jams, I was late.
Because of . . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. Despite not being an intelligent children, he can speak English very well
2. Because of Phuong’s tall, she never wear high heals
3. Because of the heavy wind, I could not go to home
4. Because of headache, her mother asked her to go stay at home.
5. because of the traffic jams, I was late.
Task 9. Viết lại câu.
1. She failed the University entrance exam because her grades were bad.
Because of . . . . . . .
2. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.
Despite . . . . . . .
3. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.
Because . . . . . . .
4. Although it was raining heavily, we still went to school.
Despite / In spite of . . . . . . .
5. Because I studied hard, I passed the exam.
Because of . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. She failed the University entrance exam because of her bad grades .
2. Despite his physical handicap, he has become a successful business man.
3. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.
4. Despite / In spite of the heavy rain, we still went to school.
5. Because of studying hard , I passed the exam.
Task 10. Choose the best answer to complete these sentences.
1. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.
A. although                        B. despite                        C. and                                  D. because
2. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.
A. despite                          B. in spite of                      C. because of                     D. though
3. _______ the weather, we went sailing.
A. despite                          B. in spite of                      C. although                        D. A and B
4. _______Hudson led early, he lost the race.
A. though                          B. although                        C. even though                  D. all are correct
5. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.
A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.
B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.
C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.
D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.
Hướng dẫn giải:
1. D. because
2. D. though
3. D. A and B
4. D. all are correct
5. D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button