Kiến thức

Dạng 11: Định luật bảo toàn động lượng

1. Phương pháp
[​IMG]
2. Vận dụng

Ví dụ 1:
Hạt nhân A ( có khối lượng $m_A$) đứng yên phóng xạ thành hai hạt B (có khối lượng $m_B$) và C (có khối lượng $m_C$) theo phương trình phóng xạ: A → B + C. Nếu động năng của hạt B là K$_B$ thì phản ứng tỏa năng lượng là
A. $frac{{{m_B}.{K_B}}}{{{m_B} + {m_C}}}.$
B. $frac{{left( {{m_B} + {m_C}} right){{rm{K}}_B}}}{{{m_B}}}.$
C. $frac{{{m_B}{{rm{K}}_B}}}{{{m_C}}}.$
D. $frac{{left( {{m_B} + {m_C}} right){K_B}}}{{{m_C}}}.$

Lời giải

[​IMG]
Chọn C.

Ví dụ 2:
Hạt nhân A ( có khối lượng m$_A$) đứng yên phóng xạ thành hai hạt B (có khối lượng m$_B$) và C (có khối lượng m$_C$) theo phương trình phóng xạ A → B + C. Nếu phản ứng tỏa năng lượng W thì động năng của hạt B là bao nhiêu?
A. ${rm{W}}frac{{{m_C}}}{{{m_B} + {m_C}}}.$
B. ${rm{W}}frac{{{m_B}}}{{{m_B} + {m_C}}}.$
C. ${rm{W}}frac{{{m_B} + {m_C}}}{{{m_C}}}.$
D. ${rm{W}}frac{{{m_C}}}{{{m_C}}}.$

Lời giải

[​IMG]
Chọn A.

Ví dụ 3:
Hạt $^{210}$Po đứng yên phóng xạ α và hạt nhân con X. Hạt α chuyển động với động năng 4,5MeV. Lấy tỉ số hai khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng tỉ số số khối của chúng. Số nơtrôn và động năng của hạt nhân X là
A. 84 và 0,087MeV
B. 124 và 0,087MeV
C. 84 và 23,175MeV
D. 124 và 23,175MeV

Lời giải

[​IMG]
Chọn B.


Câu 4.
Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân $^9_4$Be đang đứng yên thì thu được hạt nhân X và hạt α. Hạt α có động năng 4MeV, bay theo phương vuông góc với phương của hạt đạn prôtôn. Động năng của hạt nhân X xấp xỉ bằng
A. 3,575MeV.
B. 9,45MeV.
C. 4,575MeV.
D. 3,525 MeV

chuyen de phan ung hat nhan 4.jpg

Câu 5.Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 14N đang đứng yên gây ra phản ứng $alpha + _7^{14}N to _1^1p + _8^{17}O$ Hạt Prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân: m$_{α}$ = 4,0015 u; mp = 1,0073 u; mN14 = 13,9992 u; mO17 = 16,9947 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c$^2$. Động năng của hạt nhân $^{17}$O là
A. 2,075 MeV.
B. 2,214 MeV.
C. 6,145 MeV.
D. 1,345 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 5.jpg

Câu 6.Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng hạt proton có động năng là 3,60 MeV bắng vào hạt nhân $^{23}_{11}$Na đang đứng yên. Hai hạt sinh ra là α và X. Giả sử hạt α bắng ra theo hương vuông góc với hướng bay của hạt proton và co động năng 4,85 meV. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng.
A. 2,40 MeV.
B. 4,02 MeV.
C. 1,85 MeV.
D. 3,70 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 6.jpg

Câu 7.Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng hạt proton có động năng 3 MeV bắn vào hạt nhân $^{23}_{11}$Na đứng yên. Hai hạt sinh ra là α và X. Phản ứng trên tỏa năng lượng 2,4 MeV. Giả sử α bắn ra theo hướng vuông góc với hướng bay của hạt proton. Lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là
A. 4,375 MeV.
B. 1,96 MeV.
C. 1,85 MeV.
D. 2,04 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 7.jpg

Câu 8.Hạt α có động năng 5,3 MeV bắn vào một hạt nhân $^{9}_{4}$Be đứng yên, gây ra phản ứng α + $^{9}_{4}$Be → n + X. Hạt n chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của hạt X. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,7 MeV. Tính động năng của hạt nhân X. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối.
A. 2,15 MeV.
B. 1,66 MeV.
C. 4,32 MeV.
D. 2,13 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 8.jpg

Câu 9.Người ta dùng proton có động năng Kp = 5,45 MeV bắn phá hạt nhân $^{9}_{4}$Be đứng yên sinh ra hạt α và hạt nhân liti (Li). Biết rằng hạt nhân α sinh ra có động năng Kα = 4 MeV và chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của proton ban đầu. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt nhân liti sinh ra là
A. 1,450 MeV.
B. 4,725 MeV.
C. 3,575 MeV.
D. 9,450 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 9.jpg

Câu 10.Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng prôtôn bắn phá hạt nhân $^{9}_{4}$Be đứng yên. Hai hạt sinh ra là α và X. Biết prôtôn có động năng kp = 5,45 MeV. Hạt α có hướng bay vuông góc với hướng bay của prôtôn và động năng kα = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của mỗi hạt nhâ ( đo bừng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khổi A của nó. Phản ứng trên
A. toả năng lượng bằng 2,125 MeV.
B. toả năng lượng 1,225 MeV.
C. thu năng lượng bằng 1,225 MeV.
D. thu năng lượng bằng 3,575 MeV.
chuyen de phan ung hat nhan 10.jpg
Câu 11.Dùng p có động năng K1 bắn vào hạt nhân $^{9}_{4}$Be đứng yên gây ra phản ứng p + $^{9}_{4}$Be → α + $^{6}_{3}$Li. Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng W = 2,1 MeV. Hạt nhân $^{6}_{3}$Li và hạt α bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 3,58 MeV và K3 = 4 MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α và hạt p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối).
A. 45$^0$.
B. 90$^0$.
C. 75$^0$.
D. 120$^0$.

chuyen de phan ung hat nhan 11.jpg

Câu 12.Người ta dùng hạt protôn bắn vào hạt nhân $^{9}_{4}$Be đứng yên để gây ra phản ứng p + $^{9}_{4}$Be→4X + 6Li. Biết động năng của các hạt p, X và 6Li lần lượt là 5,45 MeV ; 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng khối số của chúng. Xác định góc lập bởi hướng chuyển động của các hạt p và X?
A. 45$^0$
B. 60$^0$
C. 90$^0$
D. 120$^0$

chuyen de phan ung hat nhan 12.jpg

Câu 13.Bắn một prôtôn vào hạt nhân ${}_3^7Li$ đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là
A. 4.
B. 1/4.
C. 2.
D. 1/2.
chuyen de phan ung hat nhan 13.jpg
Câu 14.Dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 5,58 MeV bắn vào hạt nhân $^{23}_{11}$Na đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là Kα = 6,6 MeV, Kx = 2,64 MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X là
A. 170$^0$.
B. 150$^0$.
C. 70$^0$.
D. 30$^0$.

chuyen de phan ung hat nhan 14.jpg

Câu 15.Cho phản ứng hạt nhân ${}_0^1n + {}_3^6Li to {}_1^3H + alpha .$Hạt nhân ${}_3^6Li$ đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2 Mev. Hạt α và hạt nhân T bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng θ = 15$^0$ và φ = 30$^0$. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ?
A. Thu 1,66 MeV.
B. Tỏa 1,66 MeV.
C. Tỏa 1,52 MeV.
D. Thu 1,52 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 15 - b.jpg

Câu 16.Hạt α có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $^{14}_{7}$N đứng yên sinh ra hạt p với động năng 2,79 MeV và hạt X. Tìm góc giữa vận tốc hạt α và vận tốc hạt p. Cho m$_α$ = 4,0015u; m$_X$ = 16,9947u; m$_N$ = 13,9992u; m$_p$ = 1,0073u; 1u = 931,5 MeV/c$^2$.
A. 44$^0$.
B. 88,2$^0$.
C. 67$^0$.
D. 24$^0$.

chuyen de phan ung hat nhan 16.jpg

Câu 17.Bắn một hạt proton mặt phẳng vào hạt nhân ${}_3^7Li$ đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau và có khối lượng m$_X$ bay ra có cùng độ lớn vận tốc và cùng hợp với phương ban đầu của proton một góc 45$^0$. Tỉ số độ lớn vận tốc hạt X và hạt proton là:
A. $2frac{{{m_p}}}{{{m_x}}}$
B. $frac{1}{{sqrt 2 }}frac{{{m_p}}}{{{m_x}}}$
C. $frac{{{m_p}}}{{{m_x}}}$
D. $sqrt 2 frac{{{m_p}}}{{{m_x}}}$

chuyen de phan ung hat nhan 17.jpg

Câu 18.Cho prôtôn có động năng K$_p$ = 2,5 MeV bắn phá hạt nhân $^7_3$Li đứng yên. Biết m$_p$ = 1,0073 u; m$_{Li}$ = 7,0142 u; m$_x$ = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c$^2$. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn một góc φ như nhau. Coi phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Giá trị của φ là:
A. 39,45$^0$.
B. 41,35$^0$.
C. 78,9$^0$.
D. 82,7$^0$.

chuyen de phan ung hat nhan 18.jpg

Câu 19.Bắt hạt α vào hạt nhân Aℓ đứng yên, gây ra phản ứng α + $^{27}_{13}$Aℓ → $^{30}_{15}$P + n. Phản ứng này thu năng lượng 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Coi khối lượng hạt nhân tỉ lệ với số khối của chúng. Động năng của hạt α bằng
A. 31 MeV.
B. 13 MeV.
C. 1,3 MeV.
D. 3,1 MeV.

chuyen de phan ung hat nhan 19.jpg

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button