Kiến thức

Dạng 3: Tính khoảng cách giữa hai vân sáng

1. Phương pháp
Khi xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng trên màn, tại hai vị trí M và N có tọa độ lần lượt là $x_M$ và $x_N$. Muốn tìm khoảng cách giữa hai vị trí này ta làm như sau:

$Delta x = left| {{x_M} – {x_N}} right|$​

2. Vận dụng

Ví dụ 1:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 1m. Xác định khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm?
A. 0,125 mm
B. 1,875 mm.
C. 18,75mm
D. 3,75 mm

Lời giải

[​IMG]
Chọn A

Ví dụ 2:
Tiến hành làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 0,3mm; khoảng cách từ hai khe tới màn D = 1m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có λ= 600nm vào hai khe thì thấy có hiện tượng giao thoa trên màn. Xác định khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 nằm cùng bên so với vân sáng trung tâm?
A. 3 mm
B. 8 mm
C. 6 mm
D. 5 mm

Lời giải

[​IMG]
Chọn C

Ví dụ 3:
Trong thí nghiệm Iâng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm, biết khoảng cách hai khe là a = 0,8mm và hai khe cách màn D = 1,2m. Xác định khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tối thứ 3 nằm khác phía?
A. 4,500 mm
B. 5,250 mm
C. 3,574 mm
D. 4,125 mm

Lời giải

[​IMG]
Chọn D

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button