Kiến thức

[dotNET-C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 2

[dotNET – C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 2
Phần mềm: Visual Studio 2015

dotnet-c-console-viet-chuong-trinh-giai-phuong-trinh-bac-2.PNG

CODE:

Select All
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
    class 
Program
    
{
        static 
void Main(string[] args)
        {
            
float xx1x2delta;
            
Console.WriteLine("nhap 3 so a,b,c: ");
            
int a Int32.Parse(Console.ReadLine());
            
int b Int32.Parse(Console.ReadLine());
            
int c Int32.Parse(Console.ReadLine());
            
delta = (b) - (c);
            if (
== 0)
            {
                if (
== && != 0)
                    
Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
                else
                {
                    
= -b;
                    
Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem " x.ToString());
                }
            }
            else
            {
                if (
delta 0)
                    
Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
                else if (
delta == 0)
                {
                    
= -a;
                    
Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem" x.ToString());
                }
                else
                {
                    
x1 = (-- (float)Math.Sqrt(delta)) / a;
                    
x2 = (-+ (float)Math.Sqrt(delta)) / a;
                    
Console.WriteLine("PHuong trinh co nhiem thu nhat" x1.ToString());
                    
Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem thu hai" x2.ToString());
                }
            }
            
Console.ReadLine();
        }
    }
}

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button