Kiến thức

Share code giải phương trình bậc nhất và bậc hai cho xtgem và wap html

Admin

Bạn đang xem: Share code giải phương trình bậc nhất và bậc hai cho xtgem và wap html

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator

  • Apr 28, 2012

  • #1

Giải phương trình bậc nhất:

HTML:
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Hệ số a</title> <script type="text/javascript" language="javascript"> function pt() { var a,b,x; a = document.nhap.a.value; b = document.nhap.b.value; if (a==0 && b==0) { document.write("Phuong trinh co vo so nghiem"); } else if(a==0 && b!==0) { document.write("Phuong trinh vo nghiem"); } else if(a!=0 && b!=0) { x= -b/a; document.nhap.c.value =x; } } </script> </head> <body> <form name="nhap"> he so a: <input type="text" name="a"> <p>he so b: <input type="text" name="b"> </p> <p>ket qua: <label> <input type="text" name="c"> </label> </p> <p> <input type="button" value="giai" onClick="pt()"> </p> </form> </body> </html>

-Giải phươg trình bậc hai:

HTML:
<script type="text/javascript" language="javascript"> function ptbh() { var a, b, c, delta, x, x1, x2; a = document.nhap.a.value; b = document.nhap.b.value; c = document.nhap.c.value; delta = b*b - 4*a*c; if (delta < 0) { document.write(" Phương trình vô nghiệm "); } else if (delta ==0) { x = -b/2*a; document.nhap.f.value =x; } else if (delta > 0) { x1 = (-b + Math.sqrt(delta))/(2*a); document.nhap.d.value =x1; x2 = (-b - Math.sqrt(delta))/(2*a); document.nhap.e.value =x2; } } </script> </head> <body> <form name="nhap"> <p>Nhap a: <input name="a" type="text" /> x1: <label> <input type="text" name="d" /> </label> </p> <p>Nhập b: <label> <input type="text" name="b" /> </label> x2: <label> <input type="text" name="e"/> </label> </p> <p>Nhập c: <label> <input type="text" name="c"/> </label> Nghiệm kép: <label> <input type="text" name="f" /> </label> </p> <p> <label> <input type="button" value="giai" onclick="ptbh()" /> <input type="button" value="reset" onclick="location.href='ptbh.htm'" /> </label> </p> </form> </body> </html>

 

  • Like

Reactions:

hungfide

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button