Kiến thức

Các dạng bài tập tìm cực trị của hàm số lớp 12-Tuyển Sinh

Tìm cực trị của hàm số

Các dạng bài tập tìm cực trị của hàm số lớp 12

Tiếp theo chủ đề hàm số, bài viết này mình hướng dẫn bạn tìm cực trị của hàm số và hướng dẫn giải các dạng bài tập thường xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Mời bạn theo dõi

Mục Lục

 • 1. Lý thuyết tìm cực trị của hàm số

  • a) Định nghĩa

  • b) Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

 • 2. Các dạng bài tập tìm cực trị hàm số

  • Dạng 1: Quy tắc tìm cực trị của hàm số

  • Dạng 2. Cực trị hàm số bậc 3

  • Dạng 3. Cực trị hàm trùng phương

 • 3. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số

1. Lý thuyết tìm cực trị của hàm số

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tìm cực trị của hàm số lớp 12-Tuyển Sinh

a) Định nghĩa

Cho hàm số $y=f(x)$xác định và liên tục trên khoảng $(a;b)$ (có thể $a$ là $-infty $; $b$ là $+infty $) và điểm ${{x}_{0}}in (a;b)$.

cực trị của hàm số

Xem thêm: Giải phương trình hoán vị và chỉnh hợp

b) Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $K=({{x}_{0}}-h;{{x}_{0}}+h)$và có đạo hàm trên [K] hoặc trên $Kbackslash text{ }!!{!!text{ }{{x}_{0}}text{ }!!}!!text{ }$, với $h>0$.

tìm cực trị của hàm số

Lưu ý:

 • Nếu hàm số$y=f(x)$ đạt cực đại (cực tiểu) tại ${{x}_{0}}$ thì ${{x}_{0}}$ được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của hàm số; $f({{x}_{0}})$ được gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số, kí hiệu là ${{f}_{mathsf{Ctilde{N}}}}({{f}_{CT}})$, còn điểm $M({{x}_{0}};f({{x}_{0}}))$ được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của đồ thị hàm số.
 • Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) còn gọi là cực đại (cực tiểu) và được gọi chung là cực trị của hàm số.

2. Các dạng bài tập tìm cực trị hàm số

Xem thêm: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng-O2 Education

Dạng 1: Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Quy tắc 1:

 • Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.
 • Bước 2. Tính f’(x). Tìm các điểm tại đó f’(x) bằng 0 hoặc f’(x) không xác định.
 • Bước 3. Lập bảng biến thiên.
 • Bước 4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Quy tắc 2:

 • Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.
 • Bước 2. Tính f’(x). Giải phương trình f’(x) và ký hiệu ${x_i}$ (i = 1, 2, 3, …) là các nghiệm của nó.
 • Bước 3. Tính f”(x) và f”(${x_i}$) .
 • Bước 4. Dựa vào dấu của f”(${x_i}$) suy ra tính chất cực trị của điểm ${x_i}$ .

Xem thêm: Chia hết – Wikipedia tiếng Việt

Dạng 2. Cực trị hàm số bậc 3

Cho hàm số bậc 3 dạng tổng quát $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,left( {a ne 0} right)$

Ta tiến hành lấy đạo hàm $y’ = 3a{x^2} + 2bx + c$

Khi đó:

tìm m để hàm số có 3 cực trị

Dạng 3. Cực trị hàm trùng phương

Giả sử hàm trùng phương dạng tổng quát $y = a{x^4} + b{x^2} + c,,left( {a ne 0} right)$ có đồ thị (C)

tìm m để hàm số có cực trị

Các kết quả cần ghi nhớ:

cực trị hàm bậc 3

3. Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số

Câu 1. Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại $x=2$ và đạt cực tiểu tại $x=0$.

B.Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ và đạt cực đại $x=0$.

C.Hàm số đạt cực đại tại $x=-2$và cực tiểu tại $x=0$.

D.Hàm số đạt cực đại tại $x=0$và cực tiểu tại $x=-2$.

Lời giải

Chọn B

$y’ = 3{x^2} – 6x = 0 Leftrightarrow left[ begin{gathered} x = 0 hfill \ x = 2 hfill \ end{gathered} right.$

Lập bảng biến thiên ta được hàm số đạt cực đại tại $x=2$ và đạt cực tiểu tại $x=0$

Câu 2. Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có ba điểm cực trị.

B.Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị.

C.Hàm số không có cực trị.

D.Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị.

Lời giải

Chọn A

$y’ = 4{x^3} – 4x = 0 Leftrightarrow left[ begin{gathered} x = 0 hfill \ x = 1 hfill \ x = – 1 hfill \ end{gathered} right.$

nên hàm số có hai cực trị

Câu 3. Cho hàm số $y={{x}^{3}}+17{{x}^{2}}-24x+8$ . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. ${{x}_{CD}}=1.$

B.${{x}_{CD}}=frac{2}{3}.$

C.${{x}_{CD}}=-3.$

D.${{x}_{CD}}=-12.$

Lời giải

Chọn D

$y’ = 3{x^2} + 34x – 24 = 0 Leftrightarrow left[ begin{gathered} x = – 12 hfill \ x = frac{2}{3} hfill \ end{gathered} right.$

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào chỉ có cực đại mà không có cực tiểu?

A. $y=-10{{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+7.$

B.$y=-17{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+x+5.$

C.$y=frac{x-2}{x+1}.$

D.$y=frac{{{x}^{2}}+x+1}{x-1}.$

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y=-10{{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+7$ có $y’=-40{{x}^{3}}-10x=0Leftrightarrow x=0$ và $y”(0)=-10<0$ nên hàm số đạt cực đại tại $x=0$

Câu 5. Cho hàm số $y=sqrt{{{x}^{2}}-2x}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

B.Hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$ .

C.Hàm số đạt cực đại $x=2$.

D.Hàm số không có cực trị.

Lời giải

Chọn D

TXĐ: $D=(-infty ;0]cup text{ }!![!!text{ }2;+infty )$ .

$y’=frac{x-1}{sqrt{{{x}^{2}}-2x}}=0Leftrightarrow x=1(l)$ .

$y’$ không đổi dấu trên các khoảng xác định nên hàm số không có cực trị.

Câu 6. Điểm cực tiểu của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x+4$ là:

A.$x=-1.$ B.

$x=1.$ C.

$x=-3.$

D.$x=3.$

Lời giải

Chọn A

TXĐ $D=mathbb{R}$

$y’ = – 3{x^2} + 3 = 0 Leftrightarrow left[ begin{gathered} x = 1 hfill \ x = – 1 hfill \ end{gathered} right.$

$y’$ đổi dấu từ $”-”$ sang $”+”$ khi $x$ chạy qua $-1$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x=-1$

Câu 7. Đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+5$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn C

+ Đây là hàm số trùng phương có $ab=-3<0$nên hàm số này có 3 điểm cực trị. Mặt khác, có $a=1>0$nên hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.

Câu 8. Hàm số $y=asin 2x+bcos 3x-2x$ $(0<x<2pi )$ đạt cực trị tại $x=frac{pi }{2};x=pi $. Khi đó, giá trị của biểu thức $P=a+3b-3ab$ là:

A. 3.

B. -1.

C. 1.

D. -3.

Lời giải

Chọn C

TXĐ: $D=R$

+ Ta có: $y’=2acos 2x-3bsin 3x-2$.

Hàm số đạt cực trị tại $x=frac{pi }{2};x=pi $ nên ta có hệ phương trình:

$left{ begin{gathered} y'(frac{pi }{2}) = – 2a + 3b – 2 = 0 hfill \ y'(pi ) = 2a – 2 = 0 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered} a = 1 hfill \ b = frac{4}{3} hfill \ end{gathered} right.$

Do đó, giá trị của biểu thức $P=a+3b-3ab=1$.

Câu 9. Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+mx-2$ đạt cực tiểu tại $x=2$ khi?

A. $m>0.$

B. $mne 0.$

C. $m=0.$

D. $m<0.$

Lời giải

Chọn C

$begin{gathered} y’ = 3{x^2} – 6x + m hfill \ y” = 6x – 6 hfill \ end{gathered} $

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ khi:

$left{ begin{gathered} y'(2) = {3.2^2} – 6.2 + m = 0 hfill \ y”(2) = 6.2 – 6 > 0 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow m = 0$

Câu 10. Cho hàm số $y=(m-1){{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-(m+1)x+3{{m}^{2}}-m+2$. Để hàm số có cực đại, cực tiểu thì:

A. $m=1.$

B. $mne 1.$

C. $m>1.$

D. $m$ tùy ý.

Lời giải

Chọn B

+ Hàm số có cực đại, cực tiểu khi $left{ begin{gathered} {b^2} – 3ac > 0 hfill \ a ne 0 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered} 9 + 3(m – 1)(m + 1) > 0 hfill \ m – 1 ne 0 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow m ne 1$

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn bạn tìm cực trị của hàm số. Hy vọng rằng, những chia sẻ trên đây đã giúp ích được cho bạn trong học tập. Chúc bạn học tốt.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive