Kiến thức

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận

14/10/2020 14:27

print

  

Bạn đang xem: Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận

(ThanhtraVietNam) – Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cử tri TP Đà Nẵng đưa kiến nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trong thời gian tới.

Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất    

Trong năm qua, các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trọng tâm là tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức đối thoại với người dân trong các vụ việc trọng điểm, đạt kết quả; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid- 19 đối với Việt Nam và các nước trên thế giới. Tình hình KNTC dự báo sẽ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và không thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Các cấp, các ngành chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ  về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật nhằm hạn chế phát sinh KNTC. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác này.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, nhất là việc tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KNTC không đúng quy định; quan tâm tìm tòi, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, chủ động báo cáo, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đế có biện pháp giải quyết kịp thời.

“Khi có công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan Trung ương thì các địa phương có công dân khiếu kiện phải đề cao trách nhiệm, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp dân, có biện pháp cần thiết, hữu hiệu không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo dài ở các cơ quan Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc phức tạp. Có giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện kết luận các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Ngoài ra, triển khai đồng bộ, quyết liệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC ngay sau khi được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC và pháp luật về tiếp công dân, KNTC nói riêng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này.

left

center

right

del

Phong cách dân vận gần gũi và thiết thực của Bác Hồ là bài học nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. 

Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác thu hồi tài sản

Thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã đem lại kết quả to lớn, củng cố được niềm tin trong Nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn là khâu yếu, còn hình thức và chiếu lệ. Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, cử tri TP Đà Nẵng, cử tri TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới.

Về công tác thu hồi tài sản, hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án cơ sở Quốc gia về tài sản thu nhập, đây là cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng trong PCTN nói chung và việc thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng. Các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết KNTC công tác PCTN nói chung và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác thu hồi tài sản, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong thi hành án.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp; tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác thu hồi tài sản, nhất là việc kê biên, phong tỏa, tạm giữ, phục vụ cho việc tổ chức thi hành án, thu hồi tối đa tài sản công bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ này. Xử lý dứt điểm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng, kéo dài. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc chậm thi hành thi hành một số bản án có điều kiện thi hành; việc tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản bị mất giá (so với giá thị trường); nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm chỉ đạo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trực tiếp là các ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài Nguyên Môi trường, Tư pháp và các ngành khác có liên quan, nâng cao trách nhiệm và khẩn trương thực hiện và kết luận, định giá tài sản theo trưng cầu, yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; phối hợp với các cơ quan Thi hành án của để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản.

Lan Anh

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button