Kiến thức

Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Lý thuyết

23 Trắc nghiệm

37 BT SGK

Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được khái niệm thế nào là Hàm số đồng biến, nghịch biến, điều kiện để hàm số đơn điệu trên một miền. Cùng với những ví dụ minh họa các dạng toán liên quan đến Tính đơn điệu của hàm số sẽ giúp các em hình thành và phát triển kĩ năng giải bài tập ở dạng toán này.

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

YOMEDIA

1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Định nghĩa

2.2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu

2.3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu

2.4. Các bước xét tính đơn điệu của hàm số

3. Bài tập minh hoạ

3.1. Dạng 1 tìm khoảng đơn điệu của hàm số

3.2. Dạng 2 tìm tham số để hàm số đơn điệu

4. Luyện tập bài 1 Toán 12 

4.1. Trắc nghiệm tính đơn điệu hàm số

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đáp về tính đơn điệu

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

 

Tóm tắt lý thuyết

Kí hiệu: K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Cho hàm số (y=f(x)) xác định trên K.

 • Hàm số (y=f(x)) đồng biến (tăng) trên K nếu (left{ {begin{array}{*{20}{c}} {{x_1},{x_2} in K}\ {{x_1} < {x_2}} end{array}} right. Rightarrow f({x_1}) < f({x_2})).
 • Hàm số (y=f(x)) nghịch biến (giảm) trên K nếu (left{ {begin{array}{*{20}{c}} {{x_1},{x_2} in K}\ {{x_1} < {x_2}} end{array}} right. Rightarrow f({x_1}) > f({x_2})).

2.2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu

Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm trên K:

 • Nếu (f(x)) đồng biến trên K thì (f'(x)geq 0) với mọi (xin K).
 • Nếu (f(x)) nghịch biến trên K thì (f'(x)leq 0) với mọi (xin K).

2.3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu

Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm trên K:

 • Nếu (f'(x)geq 0) với mọi (xin K) và (f'(x)=0) chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc K thì (f(x)) đồng biến trên K.
 • Nếu (f'(x)leq 0) với mọi (xin K) và (f'(x)=0) chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc K thì (f(x)) nghịch biến trên K.
 • Nếu (f'(x)=0) với mọi (xin K) thì (f(x)) là hàm hằng trên K.

2.4. Các bước xét tính đơn điệu của hàm số

 • Bước 1: Tìm tập xác định
 • Bước 2: Tính đạo hàm (f'(x)=0). Tìm các điểm (x_i) (i= 1 , 2 ,…, n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.
 • Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
 • Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Bài tập minh họa

 
 

Xem thêm: Danh sách các trường cao đẳng công lập Canada

3.1. Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số

Ví dụ 1:

Tìm khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) (y = {x^3} – 3{x^2} + 3x + 7)

b) (y=x^4-2x^2-1)

c) (y=frac{x+1}{x-1})

Lời giải:

a) (y = {x^3} – 3{x^2} + 3x + 7)

 • Xét hàm số: (y = {x^3} – 3{x^2} + 3x + 7)
  • TXĐ: (D=mathbb{R})
  • (y’=3x^2-6x+3)
  • (y’ = 0 Leftrightarrow 3{x^2} – 6x + 3 = 0 Leftrightarrow x = 1)
 • Bảng biến thiên:

 • Kết luận: Hàm số đồng biến trên (mathbb{R}.)

b) (y=x^4-2x^2-1)

 • Xét hàm số (y=x^4-2x^2-1)
  • TXĐ: (D=mathbb{R})
  • (y’=4x^3-4x)
  • (y’ = 0 Leftrightarrow 4{x^3} – 4x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = 0\ x = – 1\ x = 1 end{array} right.)
 • Bảng biến thiên:

 • Kết luận:
  • Hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – 1;0} right)) và (left( {1; + infty } right))
  • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (left( {- infty;-1 } right)) và ((0;1).)

c) (y=frac{x+1}{x-1})

 • Xét hàm số (y=frac{x+1}{x-1}).
  • TXĐ: (D = mathbb{R}backslash left{ 1 right})
  • (y’ = frac{{ – 2}}{{{{(x – 1)}^2}}} > 0,forall ne 1)
 • Bảng biến thiên:

 • Kết luận: Hàm số nghịch biến trên các khoảng (left( { – infty ;1} right)) và (left( { 1;+ infty } right)).

3.2. Dạng 2: Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên một miền

Ví dụ 2:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y=x^3+3x^2+mx+m) đồng biến trên (mathbb{R}).

Lời giải:

 • Xét hàm số (y=x^3+3x^2+mx+m)
  • TXĐ: (D=mathbb{R})
  • (y’ = 3{x^2} + 6x + m)
 • Hàm số đồng biến trên (mathbb{R}) khi (y’ ge 0,forall x inmathbb{R} Leftrightarrow left{ begin{array}{l} Delta ‘ le 0\ a = 1 > 0 end{array} right. Leftrightarrow 9 – 3m < 0 Leftrightarrow m ge 3).
 • Kết luận: với (mgeq 3) thì hàm số đồng biến trên (mathbb{R}).

Ví dụ 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = 2x^3 – 3(2m + 1){x^2} + 6m(m + 1)x + 1) đồng biến trong khoảng ((2; + infty )).

Lời giải:

 • Xét hàm số (y = 2x^3 – 3(2m + 1){x^2} + 6m(m + 1)x + 1).
  • TXĐ: (D=mathbb{R})
  • (y’ = 6{x^2} – 6(2m + 1)x + 6m(m + 1))
  • (Delta = {(2m + 1)^2} – 4({m^2} + m) = 1 > 0)
  • (y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x = m\ x = m + 1 end{array} right.) 
 • Do (m

 • Hàm số đồng biến trong các khoảng (( – infty ;m),,,(m + 1; + infty )).
 • Kết luận: Do đó hàm số đồng biến trong khoảng ((2; + infty )) khi (m + 1 le 2 Leftrightarrow m le 1.)

4. Luyện tập Bài 1 Toán 12

Trong phạm vi bài học HỌC247 chỉ giới thiệu đến các em những nội dung cơ bản nhất về tính đơn điệu của hàm số. Đây là một dạng toán nền tảng không chỉ trong phạm vi khảo sát hàm số mà còn được ứng dụng trong việc giải phương trình, chứng minh bất đẳng thức,….các em cần tìm hiểu thêm.

4.1 Trắc nghiệm về tính đơn điệu hàm số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 Bài 1

để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Cho hàm số (y = {x^2}(3 – x).) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((-infty ;0))  
  • B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((2;+infty))
  • C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ((-infty;3)) 
  • D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((0;2))
 • Xem thêm: Ôn tập môn Hóa học: Phương pháp bảo toàn khối lượng

  Câu 2:

  Cho hàm số (y = sqrt {{x^2} – 1} .) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng ((0;+infty ))
  • B. Hàm số đồng biến trên  ((-infty ;+infty ))
  • C.  Hàm số đồng biến trên khoảng ((1 ;+infty ))
  • D.  Hàm số nghịch biến trên khoảng ((-infty ;0))
 • Câu 3:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = {x^3} – m{x^2} + 3x + 4) đồng biến trên (mathbb{R}).

  • A. (- 2 le m le 2)
  • B. (- 3 le m le 3)
  • C. (m ge 3) 
  • D. (m le – 3)
 • Câu 4:

  Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để hàm số (y = sqrt {{x^2} + 1} – mx – 1) đồng biến trên khoảng (left( { – infty ; + infty } right).)  

  • A. (left( { – infty ;1} right))  
  • B. (left[ {1; + infty } right))
  • C. (left[ { – 1;1} right]) 
  • D. (left( { – infty ; – 1} right])
 • Câu 5:

  Tìm tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số (y = frac{{left( {m + 1} right)x + 2m + 2}}{{x + m}}) nghịch biến trên khoảng (left( { – 1; + infty } right)).

  • A. (m in ( – infty ;1) cup (2; + infty ))
  • B. (m in left[ {1; + infty } right))
  • C. (m in left( { – 1;2} right))
  • D. (m in left[ {1;2} right))
 • Xem thêm: Đã có 25 trường công bố điểm chuẩn học bạ 2018

  Câu 6:

  Tập xác định của hàm số (fleft( x right) = – {x^3} + 3{{rm{x}}^2} – 2) là:

  • A. ((1;2))
  • B. (left( { – infty ; + infty } right))
  • C. [1;2]
  • D. [-1;2)
 • Câu 7:

  Cho hàm số (y = {x^3} – 2{{rm{x}}^2} + x + 1). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {frac{1}{3};1} right))
  • B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( { – infty ;frac{1}{3}} right))
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1; + infty } right))
  • D. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {frac{1}{3};1} right))
 • Câu 8:

  Hàm số (y = 2{{rm{x}}^3} + 3{{rm{x}}^2} + 1) nghịch biến trên khoảng (hoặc các khoảng) nào sau đây:

  • A. (left( { – infty ;0} right) cup left( {1; + infty } right))
  • B. (-1;0)
  • C. (0;1)
  • D. (left( { – infty ; – 1} right) cup left( {0; + infty } right))

Câu 9- Câu 23: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

4.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về hàm số

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn

Giải bài tập Toán 12 Chương 1 Bài 1

 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Giải tích 12 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1.15 trang 9 SBT Toán 12

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 12

Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 12 NC

Bài tập 2 trang 7 SGK Toán 12 NC

Bài tập 3 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 5 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 6 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 7 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 8 trang 8 SGK Toán 12 NC

Bài tập 9 trang 9 SGK Toán 12 NC

Bài tập 10 trang 9 SGK Toán 12 NC

5. Hỏi đáp về tính đơn điệu hàm số

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần

Hỏi đáp

, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 

— Mod Toán Học 12 HỌC247

Bài học cùng chương

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button