Kiến thức

Toán 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Lý thuyết

15 Trắc nghiệm

12 BT SGK

Nội dung bài học giới thiệu đến các em những phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit như đưa về cùng cơ số, mũ hóa, lôgarit hóa, đặt ẩn phụ, vận dụng tính chất hàm số. Thông những ví dụ minh họa sẽ giúp các em bước đầu biết cách giải bất phương trình mũ và lôgarit. 

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

YOMEDIA

1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Bất phương trình mũ

2.2. Bất phương trình lôgarit

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập Bài 6 Chương 2 Toán 12

4.1 Trắc nghiệm về Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

4.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

5. Hỏi đáp về Bài 6 Chương 1 Toán 12

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Bất phương trình mũ

a) Phương pháp đưa về cùng cơ số

 • Nếu (a>1):
  • (a^x>a^yLeftrightarrow x>y)
  • ​(a^{f(x)}>a^{g(x)}Leftrightarrow f(x)>g(x))
 • Nếu (0 < a < 1)

({a^{f(x)}} > {a^{g(x)}} Leftrightarrow f(x) > g(x))

b) Phương pháp lôgarit hóa

 • Nếu ({a^{f(x)}} > b{rm{  }}(1))

((1) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
a > 1\
f(x) > {log _a}b
end{array} right.\
left{ begin{array}{l}
0 < a < 1\
f(x) < {log _a}b
end{array} right.
end{array} right.)

 • Nếu ({a^{f(x)}} > {b^{g(x)}}{rm{ }}(2))

((2) Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
a > 1\
f(x) > g(x).{log _a}b
end{array} right.\
left{ begin{array}{l}
0 < a < 1\
f(x) < g(x).{log _a}b
end{array} right.
end{array} right.)

c) Phương pháp đặt ẩn phụ

 • Kiểu 1: Đặt 1 ẩn đưa về phương trình theo 1 ẩn mới
  • (a.m^{2f(x)}+b.m^{f(x)}+c>0)​: Đặt (t=m^{f(x)}), ta có (at^2+bt+c>0)
  • (a.m^{f(x)}+b.n^{f(x)}+c>0) trong đó (m.n=1): Đặt (t=m^{f(x)}), ta có (a.t+b.frac{1}{t}+c>0)(Leftrightarrow at^2+ct+b>0)
  •  (a.m^{2f(x)}+b.m^{f(x)}.n^{g(x)}+c.n^{g(x)}>0)

Chia cả 2 vế cho (n^{2g(x)}), ta có:

​(a.left [ frac{m^{f(x)}}{n^{g(x)}} right ]^2+b.frac{m^{f(x)}}{n^{g(x)}} +c>0)

Đặt (t=frac{m^{f(x)}}{n^{g(x)}}), ta có (at^2+bt+c>0)

 • Kiểu 2: Đặt 1 ẩn nhưng không làm mất ẩn ban đầu. Khi đó, xử lý phương trình theo các cách sau:
  • Đưa về bất phương trình tích.
  • Xem ẩn ban đầu như là tham số.
 • Kiểu 3: Đặt nhiều ẩn. Khi đó xử lý phương trình theo các cách sau:
  • Đưa về bất phương trình tích.
  • Xem 1 ẩn là tham số.

d) Phương pháp hàm số

 • Xét hàm số (y=a^x):
  • Nếu (a>1): (y=a^x) đồng biến trên (mathbb{R}.)
  • Nếu (0 < a < 1:y = {a^x}) nghịch biến trên (mathbb{R}.)
 • Tổng của hai hàm số đồng biến (NB) trên D là hàm số đồng biến (NB) trên D.
 • Tích của hai hàm số đồng biến và nhận giá trị dương trên D là hàm số đồng biến trên D.
 • Cho hàm số (f(x)) và (g(x)), nếu:
  • (f(x))đồng biến trên D.
  • (g(x)) ​nghịch biến trên D.

⇒ (f(x)-g(x)) đồng biến trên D.

2.2. Bất phương trình lôgarit

a) Phương pháp đưa về cùng cơ số

Với (a>1:) (log_a f(x) >log_a g(x))(Leftrightarrow left{begin{matrix} f(x)>g(x)\ g(x)>0 end{matrix}right.)
Với (0 < a < 1:{log _a}f(x) > {log _a}g(x) Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
f(x) < g(x)\
f(x) > 0
end{array} right.)

Xem thêm: Sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô không trống-Excel

b) Phương pháp mũ hóa

Xét bất phương trình: (log_a f(x)> b (1)) với (0 < x ne 1)

 • ​(a>1, (1)Leftrightarrow f(x)>a^b)
 • ​(0 < a < 1,(1) Leftrightarrow 0 < f(x) < {a^b})

c) Phương pháp đặt ẩn phụ

Các kiểu đặt ẩn phụ: 

 • Kiểu 1: Đặt 1 ẩn và đưa về phương trình theo một ẩn mới.
 • Kiểu 2: Đặt 1 ẩn và không làm mất ẩn ban đầu.
  • Xem ẩn ban đầu là tham số
  • Bất phương trình tích
 • Kiểu 3: Đặt nhiều ẩn

d) Phương pháp hàm số

Các nội dung cần nhớ:

 • Xét hàm số (y = {log _a}x,(0 < a ne 1):)
  • (a>1, y =log_a x) đồng biến trên ((0;+infty )).
  • ​(0 < a < 1,y = {log _a}x) nghịch biến trên  ((0;+infty )).
 • Xét hai hàm số (f(x)) và (g(x):)
  • Nếu (f(x)) và (g(x)) là hai hàm số đồng biến (nghịch biến) trên tập D thì (f(x)+g(x)) là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên tập D.
  • Nếu (f(x)) và (g(x)) là hai hàm số đồng biến trên tập D và (f(x).g(x)>0) thì (f(x).g(x)) là hàm số đồng biến trên tập D.
  • Nếu (f(x)) đồng biến trên D, (g(x)) nghịch biến trên D:
   • (f(x)-g(x)) đồng biến trên D.
   • (f(x)-g(x)) nghịch biến trên D.

Bài tập minh họa

 
 

1. Bất phương trình mũ

Ví dụ 1:

Giải bất phương trình  ({left( {sqrt 5 + 2} right)^{x – 1}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{ – {x^2} + 3}}.)

Lời giải:

Ta có: (left( {sqrt 5 + 2} right)left( {sqrt 5 – 2} right) = 1 Leftrightarrow sqrt 5 – 2 = frac{1}{{sqrt 5 + 2}} = {left( {sqrt 5 + 2} right)^{ – 1}})

Vậy: ({left( {sqrt 5 + 2} right)^{x – 1}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{ – {x^2} + 3}}) (Leftrightarrow {left( {sqrt 5 + 2} right)^{x – 1}} ge {left( {sqrt 5 + 2} right)^{{x^2} – 3}} Leftrightarrow x – 1 ge {x^2} – 3)

(Leftrightarrow {x^2} – x – 2 le 0 Leftrightarrow – 1 le x le 2)

Vậy BPT có tập nghiệm (S = left[ { – 1;2} right])

Ví dụ 2:

Giải bất phương trình ({2^{{x^2} – 4}} ge {5^{x – 2}}.)

Xem thêm: Cách Tính Phí Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Mà Bạn Cần Biết – Tuyensinhdhcd.vn

Lời giải: 

Lấy logarit cơ số 2 hai vế của bất phương trình đã cho ta có: 

({log _2}left( {{2^{{x^2} – 4}}} right) ge {log _2}left( {{5^{x – 2}}} right) Leftrightarrow {x^2} – 4 ge left( {x – 2} right){log _2}5)

(Leftrightarrow left( {x – 2} right)left( {x + 2 – {{log }_2}5} right) ge 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x ge 2\ x le {log _2}5 – 2 end{array} right.)

Vậy BPT có tập nghiệm (S = left( { – infty ;{{log }_2}5 – 2} right] cup left[ {2; + infty } right).)

Ví dụ 3:

Giải bất phương trình ({{rm{3}}^{{rm{2x + 1}}}} – {10.3^x} + 3 le 0).

Lời giải:

({{rm{3}}^{{rm{2x + 1}}}} – {10.3^x} + 3 le 0{rm{ }}) (Leftrightarrow 3.{left( {{3^x}} right)^2} – {10.3^x} + 3 le 0)(1)

Đặt (t = {3^x} > 0).

Ta có: (1) (Leftrightarrow 3{t^2} – 10t + 3 le 0 Leftrightarrow frac{1}{3} le t le 3)(Leftrightarrow frac{1}{3} le {3^x} le 3 Leftrightarrow {3^{ – 1}} le {3^x} le {3^1} Leftrightarrow – 1 le x le 1)

Vậy bất phương trình có nghiệm: (S = left[ { – 1;1} right].)

Ví dụ 4: 

Giải bất phương trình  ({3^x} + {4^x} > {5^x}.)

Lời giải:

Chia 2 vế của phương trình cho ta được:

({3^x} + {4^x} > {5^x} Leftrightarrow {left( {frac{3}{5}} right)^x} + {left( {frac{4}{5}} right)^x} > 1.)

Xét hàm số: (f(x) = {left( {frac{3}{5}} right)^x} + {left( {frac{4}{5}} right)^x},) TXĐ: (D=mathbb{R})  

(f'(x) = {left( {frac{3}{5}} right)^x}.ln left( {frac{3}{5}} right) + {left( {frac{4}{5}} right)^x}.ln left( {frac{4}{5}} right) < 0,forall x inmathbb{R})

Suy ra hàm số f(x) nghịch biến trên R.

Mặt khác: (f(2) = 1 Rightarrow f(x) > 1 Leftrightarrow x < 2) 

Vậy BPT có tập nghiệm là (S = left( { – infty ;2} right).)

2. Bất phương trình lôgarit

Ví dụ 5:

Giải bất phương trình ({log _{frac{1}{2}}}left( {{x^2} – x – frac{3}{4}} right) le 2 – {log _2}5.)

Xem thêm: DÙ LỆCH TÂM TRÒN CÓ ĐÒN BẨY TRỢ LỰC MS02-Dù che

Lời giải:

({log _{frac{1}{2}}}left( {{x^2} – x – frac{3}{4}} right) le 2 – {log _2}5 Leftrightarrow {log _{frac{1}{2}}}left( {{x^2} – x – frac{3}{4}} right) le {log _{frac{1}{2}}}frac{1}{4} + {log _{frac{1}{2}}}5)

(Leftrightarrow {log _{frac{1}{2}}}left( {{x^2} – x – frac{3}{4}} right) le {log _{frac{1}{2}}}frac{5}{4})

(begin{array}{l} Leftrightarrow {x^2} – x – frac{3}{4} ge frac{5}{4} Leftrightarrow {x^2} – x – 2 ge 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x le – 1\ x ge 2 end{array} right. end{array})

Vậy tập nghiệm bất phương trình là (S = left( { – infty ; – 1} right] cup left[ {2; + infty } right)).

Ví dụ 6: 

Giải bất phương trình ({log _2}left( {1 – {{log }_9}x} right) < 1.)

Lời giải: 

Điều kiện: (left{ begin{array}{l} x > 0\ 1 – 2{log _9}x > 0 end{array} right. Leftrightarrow 3 > x > 0)  

Khi đó: ({log _2}(1 – 2{log _9}x) < 1 Leftrightarrow 1 – 2{log _9}x < 2 Leftrightarrow {log _9}x > – frac{1}{2} Leftrightarrow x > frac{1}{3})

Kết hợp với điều kiện ta được (S = left( {frac{1}{3};3} right)) là tập nghiệm của bất phương trình.

Ví dụ 7: 

Giải bất phương trình (log _2^2x – 5{log _2}x – 6 le 0.)

Lời giải:

Đặt (t = {log _2}x,) khi đó phương trình trở thành:

(begin{array}{l} {t^2} – 5t – 6 le 0\ Leftrightarrow (t + 1)(t – 6) le 0\ Leftrightarrow – 1 le t le 6 end{array})

Do đó ta có:

(begin{array}{l} – 1 le {log _2}x le 6\ Rightarrow {log _2}frac{1}{2} le {log _2}x le {log _2}64\ Rightarrow frac{1}{2} le x le 64 end{array})

Vậy tập nghiệm bất phương trình là (S = left[ {frac{1}{2};64} right].)

Ví dụ 8:

Giải bất phương trình  (x + {log _3}left( {x + 1} right) > 3.) 

Lời giải:

ĐK: (x>1)

Xét hàm số (f(x) = x + {log _3}(x + 1)) trên (left( { – 1; + infty } right).) 

Ta có (f'(x) = 1 + frac{1}{{(x + 1)ln 3}} > 0) 

(Rightarrow f(x)) đồng biến trên (left( { – 1; + infty } right).)   

Mặt khác (f(2) = 3) 

Do đó: (f(x) > 3 Rightarrow f(x) > f(2) Rightarrow x > 2)  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left( {2; + infty } right).)

4. Luyện tập Bài 6 Chương 2 Toán 12

Nội dung bài học giới thiệu đến các em những phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit như đưa về cùng cơ số, mũ hóa, lôgarit hóa, đặt ẩn phụ, vận dụng tính chất hàm số. Thông những ví dụ minh họa sẽ giúp các em bước đầu biết cách giải bất phương trình mũ và lôgarit. 

4.1 Trắc nghiệm về Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 6

để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Giải bất phương trình ({9^x} – {log _2}8 < {2.3^x}.)

   

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1
 • Câu 2:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: ({2^{{x^2} – x + 1}} > {4^{x + 1}}.)

  • A. (S = left( {frac{{3 – sqrt {13} }}{2};frac{{3 + sqrt {13} }}{2}} right))
  • B. (S = left( { – infty ;frac{{3 – sqrt {13} }}{2}} right) cup left( {frac{{3 + sqrt {13} }}{2}; + infty } right))
  • C. (S = left( { – infty ; – sqrt 2 } right) cup left( {sqrt 2 ; + infty } right))
  • D. (S = left( { – sqrt 2 ;sqrt 2 } right))
 • Câu 3:

  Giải bất phương trình ({5^{x + 2}} – {2^{x + 4}} > {5^{x + 1}} – {2^{x + 2}} + {2^{x + 3}}.)

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1
 • Câu 4:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình (2{log _3}left( {4x – 3} right) + {log _{frac{1}{3}}}left( {2x + 3} right) le 2.)

  • A. (S = left( {frac{3}{4}; + infty } right))
  • B. (S = left[ {frac{3}{4};3} right])
  • C. (S =left( {frac{3}{4};3} right])
  • D. (S = left[ {frac{3}{4}; + infty } right))
 • Câu 5:

  Giải bất phương trình ({log _{frac{1}{2}}}^2x + 3{log _{frac{1}{2}}}x + 2 le 0).

  • A. (2leq xleq 4)
  • B. (xleq 4)
  • C. (xgeq 2)
  • D. (x le 2) hoặc (x geq 4)

Câu 6- Câu 15: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

4.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn

Giải bài tập Toán 12 Chương 2 Bài 6

 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Giải tích 12 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1 trang 89 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 2.59 trang 131 SBT Toán 12

Bài tập 2.60 trang 132 SBT Toán 12

Bài tập 2.61 trang 132 SBT Toán 12

Bài tập 2.62 trang 132 SBT Toán 12

Bài tập 2.63 trang 132 SBT Toán 12

Bài tập 2.64 trang 132 SBT Toán 12

Bài tập 80 trang 129 SGK Toán 12 NC

Bài tập 81 trang 129 SGK Toán 12 NC

Bài tập 82 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 83 trang 130 SGK Toán 12 NC

5. Hỏi đáp Bài 6 Chương 2 Toán 12

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần 

Hỏi đáp

, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 

— Mod Toán Học 12 HỌC247

Bài học cùng chương

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button