Kiến thức

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay-Toán lớp 11

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Trang trước

Trang sau

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

+ Hàm số y = 1/f(x) xác định khi f(x) ≠ 0 .

+ Hàm số y= √(f(x)) xác định khi f(x) ≥ 0.

+ Hàm số y = 1/√(f(x)) xác định khi f(x)> 0

+ Hàm số y= tan [f(x)] xác định khi cos[f(x)] ≠ 0 .

+ Hàm số y = cot [f(x)] xác định khi sin[ f(x)] ≠ 0

+ Hàm số y= tan[ f(x)]+cot⁡[g(x)] xác định khi cos⁡[f(x)] ≠ 0;sin⁡[ g(x)] ≠ 0

* Chú ý:

sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k.π

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+kπ với k nguyên

sinx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/2+k2π và sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ -π/2+k2π

cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π và cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π+k2π

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm tập xác định D của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn C.

Hàm số xác định khi và chỉ khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy tập xác định Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Quảng cáo

Ví dụ 2. Tìm tập xác định D của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy tập xác định Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Ví dụ 3. Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là

A. Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B. Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D. Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn B

Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Vậy hàm số đã cho xác định với mọi x∈R

Ví dụ 4. Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 chỉ xác định khi:

A.x ≠ π/2 +kπ, k∈Z .

B.x=0 .

C.x≠  kπ,k∈Z .

D.x= k2π,k∈Z .

Lời giải:

Chọn D

Hàm số đã cho xác định khi cos x – 1 ≥0, mà cos x – 1 ≤0,∀x∈R

Do vậy để hàm số xác định thì cosx=1, x= k2π,k∈Z

Quảng cáo

Ví dụ 5. Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 là:

A. R

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn C

Hàm số xác định khi cos⁡(x/2-π/4) ≠ 0

⇔ x/2-π/4  ≠  π/2+kπ ⇔ x/2  ≠  3π/4+kπ

⇔ x  ≠  3π/2+k2π,k ∈ Z

Ví dụ 6: Tập xác định của hàm số D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là:

A. R{π/6+kπ/2,k ∈ Z}.

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn A

Hàm số xác định khi sin⁡(2x-π/3) ≠ 0

⇔2x-π/3 ≠  kπ ⇔ 2x  ≠  π/3+ kπ

⇔ x  ≠  π/6+kπ/2,k ∈ Z

Ví dụ 7. Xét hai mệnh đề sau:

(I): Các hàm số y= sin x và y= cosx có chung tập xác định là R

(II): Các hàm số y= tanx và y= cotx có chung tập xác định là

.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (II) đúng. C. Cả hai đều sai. D. Cả hai đều đúng.

Lời giải:

Chọn A

+ Hai hàm số y= sinx và y= cosx có chung tập xác định là D = R

⇒ (I) đúng

+ Hàm số y= tanx tập xác định là Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Và hàm số y= cot x tập xác định là Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

suy ra (II) sai

Ví dụ 8: Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn A

ĐK:Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Tập xác định .

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

<!–

Quảng cáo

–>

<!– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Ví dụ 9: Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn A

Cách 1: Hàm số đã cho xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

ta thấy hàm số đều không xác định, từ đây ta chọn A

Ví dụ 10: Tìm tập xác định D của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B=R

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn B

Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Vậy tập xác định D=R .

Ví dụ 11: Tìm tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

A.Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B .D =

C. Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.

Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn C

Ta có Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Vậy hàm số đã cho xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Ví dụ 12: Tìm tập xác định của hàm số:Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn C

Hàm số đã cho xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Mà cos18x ≥ -1 ⇒ 19cos18 x ≥ -19

⇒ 20+ 19cos18x ≥ 20-19= 1 > 0

Vậy 20+19cos18x > 0, ∀x ∈ R nên hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

Vậy hàm số đã cho xác định khi x ≠ π/2+k2π,k ∈ Z

Ví dụ 13: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R?

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn D

Ta xét các phương án:

+ Với A thì hàm số xác định khi

+Với B thì hàm số xác định khi

+ Với C thì hàm số xác định khi tan2x xác định ≤ ⇒ cos2x ≠ 0

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

+ Với D thì cos 4x ≥ -1 và sin2x ≥ -1 với ∀ x

⇒ cos4x + 5 > 0 và sin2x + 3 > 0với mọi x

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 14: Hàm số nào sau đây có tập xác định khác với các hàm số còn lại?

A. y= tanx

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn C

Với A thì hàm số xác định khi cosx khác 0

Với B thì hàm số xác định khi cosx khác 0

Với C thì hàm số xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Từ đây ta chọn C do khác với A và B

Ví dụ 15: Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.D=R .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi:

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 đúng với mọi x

Do đó hàm số đã cho có tập xác định: D= R

Ví dụ 16: Chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là các đoạn Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B. Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là các đoạn Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C. Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là các đoạn Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D. Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là các đoạn Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn C

Ta xét các phương án:

+ Với A thì hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy A sai.

+ Với B thì hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy B sai.

+ Với C thì hàm số xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy C đúng.

Ví dụ 17: Xét hai mệnh đề:

(I): Các hàm số y= 1/sinx và y= cotx có chung tập xác định là Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

(II):Các hàm số y= 1/cosx và y= tanx có chung tập xác định là Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

A. Chỉ (I) đúng.

B. Chỉ (II) đúng.

C. Cả hai đều sai.

D.Cả hai đều đúng.

Lời giải:

Chọn D

+ Ta thấy cả hai hàm số y= 1/sinx và y = cot x đều xác định khi sinx ≠ 0 .

+ Tương tự thì hai hàm số ở mệnh đề II đều xác định khi cosx ≠ 0 .

⇒ Cả hai mệnh đề đã cho là đúng .

Ví dụ 18: Cho hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . Tập xác định của hàm số là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn C

Hàm số xác định khi và chỉ khi: Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Ví dụ 19: Cho hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . Tập xác định:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn D

Hàm số xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ 20: Cho hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .Hãy chỉ ra khoảng mà hàm số không xác định k∈Z

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Lời giải:

Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Khoảng Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

nên hàm số không xác định trong khoảng này

Ví dụ 21: Tập xác định của hàm số y= cosx/(cos3x.cos⁡( x- π/3).cos⁡( π/3+x) ) là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn A

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

cos⁡3x.cos⁡( x- π/3).cos⁡( π/3+x) ≠ 0

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Ví dụ 22: Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn B

Hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . xác định khiCách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Vậy tập xác định của hàm số là: D=R{kπ/2;k ∈ Z}.

Ví dụ 23: Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là:

A.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

B.D=R.

C.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

D.Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Lời giải:

Chọn A

Ta có -1 ≤ cos2x ≤ 1 nên -3 ≤ -3cos⁡2x ≤ 3

⇒ 2 ≤ 5-3cos2x ≤ 8. Vậy 5-3cos2x > 0 với mọi x. .

Mặt khác Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Hàm số đã cho xác định

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Tập xác định Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

C. Bài tập vận dụng

Câu 1:Tìm tập xác định của hàm số y=sin(1/x)+2x

A. D=[-2;2]

B. D=[-1;1]{0}

C. D=R

D. D=R{0}

Chọn D

Hàm số đã cho xác định khi six(1/x) xác định < ⇒ x≠ 0.

Câu 2:Tìm tập xác định của hàm số y=(1+cosx)/sinx

A. D=R{kπ|k ∈ Z} .

B. D=R{π/2+kπ|k ∈ Z}.

C. D=R{π+k2π|k ∈ Z} .

D. D=R{k2π|k ∈ Z} .

Chọn A

Hàm số đã cho xác định khi: sinx ≠ 0 hay x ≠ kπ; k ∈ Z.

Vậy tập xác định của hàm số là D= R{kπ ;k ∈ Z}

Câu 3:Tập xác định của hàm số y= tan(2x+π/3) là

A. D. D=R{π/2+kπ|k ∈ Z} .

B. D. D=R{π/6+kπ|k ∈ Z} .

C. D. D=R{π/12+kπ|k ∈ Z} .

D. D. D=R{π/12+kπ/2|k ∈ Z} .

Chọn D

Hàm số đã cho xác định khi

cos⁡(2x+π/3) ≠ 0 ⇔ 2x+π/3 ≠ π/2+kπ ⇒ 2x ≠ π/6+kπ

⇔ x ≠ π/12+kπ/2,k ∈ Z ⇒ D=R{π/12+kπ/2,k ∈ Z}.

Câu 4:Xét bốn mệnh đề sau

(1) Hàm số y= sinx có tập xác định là R

(2) Hàm số y= cosx có tập xác định là R

(3) Hàm số y= tan x có tập xác định là R{kπ|k ∈ Z}

(4) Hàm số y= cotx có tập xác định là R{kπ/2|k ∈ Z}

Số mệnh đề đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Chọn B

Mệnh đề (1) và ( 2) là đúng

Mệnh đề ( 3) và (4) là sai

Sửa lại cho đúng như sau

( 3) : Hàm số y= tanx có TXĐ là R{π/2+kπ|k ∈ Z}

(4) Hàm số y= cot x có TXĐ là R{kπ|k ∈ Z} .

Câu 5:Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là

A. D=[0;2π]

B. D=[0;+∞]

C. D=R

D. D=R{0}

Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi x≥0 .

Câu 6:Tập xác định của hàm số y=(2sinx+1)/(1-cosx) là:

A. x ≠ kπ/2 .

B. x ≠ kπ .

C. x ≠ π/2+kπ .

D. x ≠ π/2+k2π .

Chọn A

Hàm số xác định khi: 1-cosx≠ 0 ⇒ x≠ k2π .

Câu 7: Tập xác định của hàm số y= tan 2x là

A. x ≠ -π/4+kπ/2 .

B. x ≠ π/2+kπ .

C. x ≠ π/4+kπ/2 .

D. x ≠ π/4+kπ .

Chọn C

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là:

cos2x≠ 0    ⇒ 2x≠ π/2+kπ    ⇒ x ≠ π/4+kπ/2

Câu 8:Tập xác định của hàm số y=(1-sinx)/(sinx+1) là

A.x ≠ π/2+k2π .

B.x ≠ k2π .

C.x ≠ 3π/2+k2π .

D.x ≠ π+k2π .

Chọn C

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là: sinx ≠ 1   ⇒ x ≠ 3π/2+k2π .

Câu 9:Tập xác định của hàm số y=(1-3cosx)/sinx là

A.x ≠ π/2+kπ .

B.x ≠ k2π .

C.x ≠ kπ/2 .

D.x ≠ kπ .

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là: sinx≠ 0   ⇒ x ≠ kπ

Câu 10:Tập xác định của hàm số y=tan(2x-π/3) là

A.x ≠ π/6+kπ/2 .

B.x ≠ 5π/12+kπ .

C.x ≠ π/2+kπ .

D.x ≠ 5π/12+kπ/2 .

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là:

cos(2x-π/3) ≠ 0   ⇒ 2x-π/3 ≠ π/2+kπ   ⇒ 2x ≠ 5π/6+kπ   ⇒ x  ≠  5π/12+kπ/2 .

Câu 11:Tìm tập xác định D của hàm số y=1/(sin(x-π/2))

A. D= R{k π/2;k ∈ Z}.

B. D=R {kπ;k ∈ Z}.

C. D= R{(1+2k) π/2;k ∈ Z}.

D. D=R {(1+2k)π;k ∈ Z}.

Chọn C

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

sin(x-π/2) ≠ 0 ⇔ x-π/2 ≠ kπ ⇔ x ≠ π/2+kπ, k ∈ Z

Vậy tập xác định D= R{(1+2k)π/2;k ∈ Z}. .

Câu 12:Tìm tập xác định D của hàm số y=1/(sinx-cosx)

A. D=R .

B. D= R{(-π)/4+k2π; k ∈ Z}.

C. D= R{π/4+k2π; k ∈ Z}.

D. D= R{π/4+kπ; k ∈ Z}

Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

sinx-cosx ≠ 0 ⇔ tanx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/4+kπ,k ∈ Z

Vậy tập xác định D= R{π/4+kπ; k ∈ Z}.

Câu 13:Tìm tập xác định D của hàm số y= cot(2x- π/4)+sin2x.

A. R{π/4+kπ; k ∈ Z}.

B. D= R

C. R{π/8+kπ; k ∈ Z}.

D. Đáp án khác

Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

sin(2x-π/4) ≠ 0 ⇔ 2x-π/4 ≠ kπ ⇔ x ≠ π/8+k π/2, k ∈ Z

Vậy tập xác định D=R{π/8+kπ/2,k ∈ Z}.

Câu 14:Tìm tập xác định D của hàm số y= √(sinx+2)

A.D=R .

B.D=[-2;+∞] .

C.D=[0;2π] .

D.D=Ø .

Chọn A

Ta có -1 ≤ sinx ≤ 1 ⇒ 1 ≤ sinx+2 ≤ 3, ∀x ∈ R.

Do đó luôn tồn tại √(sinx+2) .

Vậy tập xác định D=R .

Câu 15:Tìm tập xác định D của hàm số y= √(sinx-2) .

A. D=R .

B. D=R{kπ;k ∈ Z} .

C. D=[-1;1] .

D. D=Ø .

Chọn D

Ta có -1 ≤ sinx ≤ 1 ⇒ -3 ≤ sinx-2 ≤ -1, ∀x ∈ R. .

⇒ sinx- 2 < 0 với mọi x.

Do đó không tồn tại √(sinx-2), ∀x ∈ R .

Vậy tập xác định D=∅.

Câu 16:Tìm tập xác định D của hàm số y=1/ √(1-sinx) .

A.D=R{kπ;k ∈ Z}

B.D=R{π/2+kπ;k ∈ Z}

C.D=R{π/2+k2π;k ∈ Z}

D.D=∅

Chọn C

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-sinx > 0   ⇒ sinx < 1 (*).

Mà -1 ≤ sinx ≤ 1 ⇒ (*)< ⇒ sinx≠ 1 ⇒ x≠ π/2+kπ;k ∈ Z.

Vậy tập xác định D=R{π/2+k2π;k ∈ Z} .

Câu 17:Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

A.D=R{-π/6+k2π;k ∈ Z} .

B.D=R{7π/6+kπ,k2π;k ∈ Z} .

C.D=R{k2π;k ∈ Z} .

D. Đáp án khác

Chọn D

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 .

Tập xác định của hàm số là R{-π/6+kπ,k2π;k ∈ Z} .

Câu 18:Tập xác định của hàm số Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 là:

A.D=R{±π/4+kπ,π/2+kπ;k ∈ Z} .

B.D=R{kπ/2;k ∈ Z} .

C.D=R{π/4+kπ;k ∈ Z} .

D.D=R{±π/4+kπ;k ∈ Z} .

Chọn A

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy D=R{±π/4+kπ;k ∈ Z} .

Câu 19: Hàm sốCách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 có tập xác định là:

A.D=R{π/6+kπ/2,kπ;k ∈ Z} .

B.D=R{π/12+kπ,kπ/2;k ∈ Z} .

C.D=R{π/12+kπ,kπ;k ∈ Z} .

D.D=R{π/12+kπ/2,kπ;k ∈ Z} .

Chọn D

Hàm số xác định khi

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Vậy tập xác định của hàm số là D=R{π/12+kπ/2,kπ;k ∈ Z} .

Câu 20:Tập xác định của hàm số y=cotx/(sinx-1) là:

A.D=R{π/3+k2π;k ∈ Z} .

B.D=R{kπ/2;k ∈ Z} .

C.D=R{π/2+k2π,kπ;k ∈ Z} .

D.D=R{π/2+k2π;k ∈ Z} .

Chọn C

Hàm số đã cho xác định khi

+ cot x xác định ⇒ sinx ≠ 0 và sinx-1 ≠ 0

Vậy hàm số xác định khi và chỉ khi:

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11 . là:

Câu 21:Tập xác định của hàm số y=2016tan20172x là

A.D=R{π/2+kπ;k ∈ Z}

B.D=R{kπ/2;k ∈ Z}

C.D=R

D.D=R{π/4+kπ/2;k ∈ Z}

Chọn D

Ta có y= 2016tan20172x = 2016.(tan2x)2017

2017 là một số nguyên dương, do vậy hàm số đã cho xác định khi tan2x xác định

⇒ cos2x ≠ 0 < ⇒ x≠ π/4+kπ/2;k ∈ Z.

Câu 22:Để tìm tập xác định của hàm số y= tanx+ cosx, một học sinh đã giải theo các bước sau:

Bước 1: Điều kiện để hàm số có nghĩa là sinx≠ 0 và cosx≠ 0 .

Bước 2: ⇒ x≠ π/2+kπ và x≠ kπ ;k ∈ Z

Bước 3: Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=R{π/2+kπ,kπ;k ∈ Z} .

Bài giải của bạn đó đúng chưa? Nếu sai, thì sai bắt đầu ở bước nào?

A. Bài giải đúng.

B. Sai từ bước 1.

C. Sai từ bước 2.

D. Sai từ bước 3.

Chọn B

Nhận thấy hàm số đã cho xác định khi tanx xác định (do cosx xác định với mọi x thuộc R ).

Do vậy hàm số xác định khi cosx≠ 0 ⇒ x≠ π/2+kπ, k ∈ Z

Câu 23:Tập xác định D của hàm sốCách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

A.D=R{π/2+k2π;k ∈ Z}

B.D=R{π/2+kπ;k ∈ Z}

C.D=R{π/2+kπ/2;k ∈ Z}

D.D=R{kπ/2;k ∈ Z}

Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi .

Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay - Toán lớp 11

Câu 24:Tìm tập xác định của hàm số y=1/(sin2x-cos2x)

A.D=R{π/2+kπ;k ∈ Z}

B.D=R{kπ/2;k ∈ Z}

C.D=R

D.D=R{π/4+kπ/2;k ∈ Z}

Chọn D

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

sin2x-cos2x ≠ 0 ⇒   cos2x≠ 0 ⇒   x≠ π/4+kπ/2;k ∈ Z

Câu 25:Tìm tập xác định của hàm số y=2017tan2x/sin2x-cos2x

A.D=R{π/2+kπ;k ∈ Z}

B.D=R{π/2;k ∈ Z}

C.D=R

D.D=R{π/4+kπ/2;k ∈ Z}

Chọn D

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

sin2x-cos2x ≠ 0 và cos2x≠ 0 < ⇒   cos2x≠ 0 ⇒  x≠ π/4+kπ/2;k ∈ Z

Câu 26:Tập xác định của hàm số y= sinx/(sinx+cosx)

A.D=R{-π/4+kπ;k ∈ Z}

B.D=R{kπ/4;k ∈ Z}

C.D=R{π/4+kπ,π/2+kπ;k ∈ Z}

D.D=R{π/4+kπ;k ∈ Z}

Chọn A

Hàm số đã cho xác định khi sinx+cosx ≠ 0 ⇒  √2sin(x+π/4)≠ 0 ⇒  x≠ -π/4+kπ;k ∈ Z

Vậy TXĐ D=R{π/4+kπ;k ∈ Z} .

Câu 27:Tập xác định của hàm số y= tanx/(cosx-1)

A.x≠ k2π

B.x=π/3+k2π

C.x≠ π/2+kπ và x≠ k2π

D.x≠ π/2+kπ và x≠ π/3+kπ

Chọn C

Hàm số đã cho xác định khi cosx ≠ 0 và cosx ≠ 1 ⇒  x≠ π/2+kπ và x≠ k2π

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết

 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án

 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại

khoahoc.vietjack.com

Bạn đang xem: Cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay-Toán lớp 11

Toán 11 – Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp

Ngữ văn lớp 11 – cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 – Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Xem thêm: Dạng 1: Máy phát điện xoay chiều ba pha

Vật Lý lớp 11 – Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Xem thêm: Cách tính Góc giữa Đường thẳng và Mặt phẳng, Bài tập vận dụng-Toán hình 11

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 – Thầy Kim Nhật Trung

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 – cô Nguyễn Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4:

fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với

nội quy bình luận trang web

sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau


Các loạt bài lớp 11 khác
 • Soạn Văn 11

 • Soạn Văn 11 (bản ngắn nhất)

 • Văn mẫu lớp 11

 • Giải bài tập Toán 11

 • Giải bài tập Toán 11 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 (100 đề)

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 11

 • Đề kiểm tra Toán lớp 11 (40 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 11

 • Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 (70 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 11

 • Giải bài tập Hóa học 11 nâng cao

 • Chuyên đề Hóa học 11

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 (70 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 11

 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (45 đề)

 • Chuyên đề Sinh học 11

 • Giải bài tập Địa Lí 11

 • Giải bài tập Địa Lí 11 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 (30 đề)

 • Đề kiểm tra Địa Lí 11 (72 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 11

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11

 • Giải bài tập Tiếng anh 11 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 11

 • Giải bài tập Lịch sử 11 (ngắn nhất)

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 11

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 (50 đề)

 • Giải bài tập GDCD 11

 • Giải bài tập GDCD 11 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 (38 đề)

 • Giải bài tập Tin học 11

 • Giải bài tập Công nghệ 11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button