Kiến thức

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay-Toán lớp 12

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay – Toán lớp 12

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Trang trước

Trang sau

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay – Toán lớp 12

Bài giảng: Tất tần tật về Lũy thừa – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Để rút gọn các biểu thức chứa căn thức, lũy thừa ta cần sử dụng linh hoạt các tính chất của lũy thừa, các hằng đẳng thức đáng nhớ…

Cho hai số dương a; b và m,n ∈ R. Khi đó ta có công thức sau.

Nhóm công thức 1 Nhóm công thức 2
Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12
Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12
Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đơn giản biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 ta được:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: D

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính giá trị Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12, ta được :

A. 12    B. 16    C. 18    D. 24

Đáp án: D

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Quảng cáo

Ví dụ 3. Cho a và b là các số dương. Rút gọn biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 được kết quả là :

A. ab2    B. a2b    C. ab    D. a2b2

Đáp án: C

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 4. Cho số thực dương a, b. Rút gọn biểu thức

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

A. a − b    B. a+ b + ab    C. 2a + 2b    D. 2ab.

Đáp án: B

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 5. Cho hai số thực dương a và b. Biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: D

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 6. Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 được kết quả là:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: A

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Quảng cáo

Ví dụ 7. Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 được kết quả là:

A. −1    B. 1    C. 2    D. −2

Đáp án: B

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 8. Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

A. 0    B. −1    C. 1    D. −2

Đáp án: A

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 9. Đơn giản biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 (a;b > 0; a ≠ b)ta được

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: A

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 10. Cho a > 0; b > 0 .Biểu thức thu gọn của biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 là:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: B

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 11. Cho x > 0; y > 0 .Rút gọn biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 là:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Đáp án: C

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

<!–

Quảng cáo

–>

<!– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Ví dụ 12. Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 có dạng Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 . Khi đó biểu thức liên hệ giữa m và n là:

A. 2m − n= −3.    B. m + n= −2.    C. m − n = 0.    D. m + 3n = −1

Đáp án: A

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Do đó m = −1; n = 1.

Ví dụ 13. Biểu thức thu gọn của biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 (a > 0, a ≠ 1), có dạng Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 Khi đó biểu thức liên hệ giữa m và n là:

A. m + 3n = 1.    B. m + n = −2.    C. m − n = 0    D. 2m − n= 5

Đáp án: D

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Do đó m = 2; n = −1.

Ví dụ 14. Đơn giản biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12(a;b > 0) ta được:

A. A = a+ b    B. A = a − b    C. A = a + b + 2    D. A = a − b + 2

Đáp án: A

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Ví dụ 15. Đơn giản biểu thức Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12 ta được:

A. A = a2 + b    B.A = a2 + a − b    C. A = a2 − a − b    D. A = −(a + b)

Đáp án: C

Ta có:

Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay - Toán lớp 12

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Dạng bài tập Bất phương trình mũ trong đề thi Đại học có lời giải

 • 5 dạng bài tập Bất phương trình logarit trong đề thi Đại học có lời giải

 • 7 Bài toán lãi suất, bài toán thực tế trong đề thi Đại học có lời giải

 • Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay

 • Tìm điều kiện xác định của lũy thừa hay nhất

 • Dạng bài tập về so sánh các lũy thừa cực hay

 • Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

 • Tìm điều kiện để biểu thức logarit xác định hay nhất

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết

 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án

 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại

khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Bạn đang xem: Cách giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay-Toán lớp 12

Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Trần Thế Anh

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Xem thêm: Công bố 13 tác phẩm đạt giải Cuộc thi biểu trưng 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Luyện thi THPTQG môn Tiếng Anh – Cô Vũ Thanh Hoa

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Sinh – Thầy Nguyễn Viết Trung – Mục tiêu 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Xem thêm: Tính chất hóa học của H2SO4 đặc như thế nào?

Luyện thi THPTQG môn Lý – Thầy Hoàng Cường – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Xem thêm: Thư viện PDF-651 Bài Tập Trắc Nghiệm Số Phức Cơ Bản Và Nâng Cao

Luyện thi THPTQG môn Toán – Thầy Nguyễn Quý Huy – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Toán – Thầy Trần Xuân Trường

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

xem tất cả

Trang trước

Trang sau

cac-dang-bai-toan-thuc-te-on-thi-dai-hoc-cuc-hay.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
 • Soạn Văn 12

 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)

 • Văn mẫu lớp 12

 • Giải bài tập Toán 12

 • Giải BT Toán 12 nâng cao (250 bài)

 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 12

 • Giải BT Vật Lí 12 nâng cao (360 bài)

 • Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 12 (có đáp án)

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 12

 • Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 12

 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)

 • Chuyên đề Sinh học 12

 • Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)

 • Giải bài tập Địa Lí 12

 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 12

 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 12

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)

 • Giải bài tập Tin học 12

 • Giải bài tập GDCD 12

 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)

 • Giải bài tập Công nghệ 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button