Kiến thức

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 18 – Hai loại điện tích có đáp án

Danh sách câu hỏi

Đáp án

Câu 1. Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.

B. Hạt nhân không mang điện tích.

C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện

Câu 2. Chọn phát biểu sai:

A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.

B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.

Câu 3. Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

A. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích âm.

B. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích dương.

C. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích âm.

D. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích dương.

Câu 4. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

A. 26

B. 52

C. 13

D. không có electron nào

Câu 5. Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

A. Nhận thêm electron

B. Mất bớt electron

C. Mất bớt điện tích dương

D. Nhận thêm điện tích dương

Câu 6. Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

A. vật b và c có điện tích cùng dấu

B. vật b và d có điện tích cùng dấu

C. vật a và c có điện tích cùng dấu

D. vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 7. Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm của các electron là:

A. bằng nhau

B. lớn hơn

C. nhỏ hơn

D. có lúc lớn, lúc nhỏ

Câu 8. Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

A. vật có tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.

B. vật nhận thêm một số electron.

C. vật được cấu tạo bởi các nguyên tử trung hòa về điện.

D. vật nhận thêm một số điện tích dương.

Câu 9. Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

A. không hút, không đẩy nhau

B. hút lẫn nhau

C. vừa hút vừa đẩy nhau

D. đẩy nhau

Câu 10. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai:

A. Lấy một mảnh lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy.

B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng hút các vật khác.

D. Không cần bị cọ xát một thanh thủy tinh hay một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ.

Câu 11. Trong cấu tạo nguyên tử, hạt nhân và electron có điện tích:

A. Cùng loại

B. Như nhau

C. Khác loại

D. Bằng nhau

Câu 12. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

A. Tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

B. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron

C. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

D. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron và tổng điện tích dương của hạt nhân

Câu 13. Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.

B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt nhân.

C. Tổng điện tích dương của các electron có trị truyệt đối lớn hơn điện tích dương của hạt nhân.

D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương của hạt nhân.

Câu 14. Chọn phương án sai?

A. Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử .

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích dương

C. Electron không thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

Câu 15. Chọn phương án đúng?

A. Hầu hết các vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện dương chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích âm

C. Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích dương của các electron bằng tổng điện tích âm của hạt nhân.

Câu 16. Chọn phát biểu sai:

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và các electron.

B. Hạt nhân có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

C. Hạt nhân mang điện tích dương.

D. Các electron mang điện âm và có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

Câu 17. Chọn câu phát biểu sai:

A. Các vật bị nhiễm điện là các vật mang điện tích

B. Các vật trung hòa điện là các vật không có điện tích

C. Nguyên tử nào cũng có điện tích.

D. Các vật tích điện là các vật có điện tích

Câu 18. Chọn câu giải thích đúng:
Tại sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ?

A. Vì thanh nhựa chưa bị nhiễm điện

B. Vì thanh nhựa trung hòa về điện

C. Vì mẩu giấy trung hòa về điện

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng
Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô, thước nhựa mang điện âm:

A. Điện tích âm đi chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải. .

B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa.

C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải.

D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng
Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, thì:

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

B. Thanh thủy tinh nhận thêm electron

C. Lụa nhiễm điện dương

D. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm.

Câu 21. Một quả cầu A có khối lượng đáng kể và nhiễm điện tích dương, quả cầu B có khối lượng đáng kể và trung hòa về điện. Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:

A. Chúng đẩy nhau

B. Chúng hút nhau

C. Không hút cũng không đẩy

D. Vừa hút vừa đẩy nhau

Câu 22. Chọn câu đúng:

A. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm thì A và B đẩy nhau.

B. Nếu vật A mang điện tích âm, vật B mang điện tích dương thì chúng đẩy nhau.

C. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm, thì A và B hút nhau.

D. Nếu vật A mang điện tích dương và vật B mang điện tích dương thì A và B hút nhau.

Câu 23. Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

A. Electron dương và electron âm

B. Hạt nhân âm và hạt nhân dương

C. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.

D. Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.

Câu 24. Trong nguyên tử, hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là :

A. Hạt nhân

B. Êlectrôn

C. Hạt nhân và êlectrôn

D. Không có loại hạt nào

Câu 25. Nếu vật A hút vật B, B hút vật C, C đẩy vật D thì:

A. A và C có điện tích trái dấu.

B. B và D có điện tích cùng dấu

C. A và D có điện tích cùng dấu.

D. A và D có điện tích trái dấu.

Câu 26. Một vật nhiễm điện âm khi:

A. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

B. Vật đó mất bớt êlectrôn.

C. Vật mang điện dương mất bớt êlectrôn.

D. Vật mang điện dương nhận thêm êlectrôn

Câu 27. Một vật nhiễm điện dương khi:

A. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

B. Vật đó mất bớt êlectrôn.

C. Vật đó đã nhiễm điện mất bớt êlectrôn.

D. Vật mang điện dương nhận thêm êlectrôn.

Câu 28. Cọ xát đầu của hai thước nhựa cùng loại vào mảnh vai khô, sau đó treo một thước thăng bằng bằng một sợi dây mềm. Đưa hai đầu thước đã bị cọ xát lại gần nhau thì chúng sẽ:

A. Hút nhau

B. Đẩy nhau

C. Không hút, không đẩy nhau

D. Hút nhau sao đó lại đẩy nhau

Câu 29. Có mấy loại điện tích:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 30. Các loại điện tích là

A. Điện tích âm

B. Điện tích dương

C. Điện tích trung hòa

D. A và B đúng

Câu 31. Vật nhiễm điện là vật:

A. Thừa êlectrôn.

B. Thiếu êlectrôn.

C. Bình thường về êlectrôn.

D. Có thể thiếu hoặc thừa êlectrôn.

Câu 32. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

A. Có 3 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương và điện tích trung hòa

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì hút nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì đẩy nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Câu 33. Chọn phương án sai trong các phương án sau?

A. Có 2 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu mất bớt electron, nhiễm điện dương nếu nhận thêm electron

Câu 34. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau:

A. Chúng luôn hút nhau.

B. Chúng luôn đẩy nhau.

C. Chúng không hút và không đẩy nhau.

D. Có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Câu 35. Chọn đáp án đúng:

A. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn hút nhau.

B. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn đẩy nhau.

C. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau không hút và không đẩy nhau.

D. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Câu 36. Các vật nhiễm điện ….. thì đẩy nhau …….. thì hút nhau

A. Khác loại, cùng loại

B. Cùng loại, khác loại

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Câu 37. Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì …

A. Đẩy nhau, hút nhau

B. Hút nhau, đẩy nhau

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Câu 38. Các vật nhiễm………….thì đẩy nhau

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Câu 39. Các vật nhiễm………….thì hút nhau

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Câu 40. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Vật a và c có điện tích trái dấu.

B. Vật b và d có điện tích cùng dấu.

C. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu.

Câu 41. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b; b hút c; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

B. Vật b và d có điện tích trái dấu. .

C. Vật a và b có điện tích trái dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 42. Các vật A, B đều nhiễm điện. Đưa vật A nhiễm điện dương gần vật B thì thấy hút nhau, đưa vật B gần vật C thì thấy hiện tượng đẩy nhau. Vậy vật C sẽ:

A. Không nhiễm điện

B. Nhiễm điện dương

C. Nhiễm điện âm

D. Vừa nhiễm dương ,vừa nhiễm điện âm

Câu 43. Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Câu 44. Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện dương. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Câu 45. Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ:

Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:

A. Âm, âm

B. Âm, dương

C. Dương, dương

D. Dương, trung hòa

Câu 46. Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ:


Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:

A. Âm, trung hòa

B. Âm, dương

C. Dương, dương

D. Dương, trung hòa

Câu 47. Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu C tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và B tích điện gì?

A. Âm

B. Dương

C. Âm và dương

D. Dương và âm

Câu 48. Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu B tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và C tích điện gì?

A. Âm

B. Dương

C. Âm và dương

D. Dương và âm

Câu 49. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

C. Làm cho phòng sáng hơn.

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.

Câu 50. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa. Câu kết luận nào sau đây là đúng?

A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại

B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện

C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện

D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại

Câu 51. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân mang điện tích dương và các notron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

B. Hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

C. Hạt nhân mang điện tích âm và các electron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

D. Hạt nhân mang điện tích âm và các notron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 27 B
Câu 2 B Câu 28 B
Câu 3 A Câu 29 B
Câu 4 A Câu 30 D
Câu 5 B Câu 31 D
Câu 6 C Câu 32 D
Câu 7 A Câu 33 D
Câu 8 A Câu 34 D
Câu 9 B Câu 35 D
Câu 10 D Câu 36 B
Câu 11 C Câu 37 B
Câu 12 A Câu 38 C
Câu 13 A Câu 39 D
Câu 14 C Câu 40 C
Câu 15 C Câu 41 D
Câu 16 B Câu 42 C
Câu 17 B Câu 43 B
Câu 18 D Câu 44 C
Câu 19 B Câu 45 B
Câu 20 A Câu 46 C
Câu 21 C Câu 47 D
Câu 22 C Câu 48 C
Câu 23 C Câu 49 B
Câu 24 B Câu 50 D
Câu 25 C Câu 51 B
Câu 26 A

Giang (Tổng hợp)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button