Kiến thức

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa lớp 12.

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 1: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng thu được 5,6 lít khí. Hai kim loại X, Y có thể là:

A K và Ba    B. K và Ca.     C. Na và Mg.     D. Li và Be. 

Đáp án: C

Gọi nguyên tử khối trung bình của hai kim loại là A, tổng số mol là n, hoá trị trung bình là x ( 1 < x < 2)

Từ các phản ứng ta có: An = 7,1 và xn = 0,5

Vậy: 14,2 < A < 28,4

Chỉ có cặp Na và Mg thoả mãn

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 2: Hoà tan 46 gam một hỗn hợp Ba và hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước thu được dung dịch C và 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch C thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết tủa hết Ba. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch C thì dung dịch sau phản ứng còn dư Na2SO4. A và B là:

A. Li và Na.    B. Na và K.    C. K và Rb.    D. Rb và Cs.

Đáp án: B

Gọi nguyên tử khối trung bình của hai kim loại là X, tổng số mol là a.

Số mol của Ba là b

Ta có : Xa + 137b = 46

Khi tác dụng với nước thu được khí: 0,5a + b = 0,5

Vì 0,18 < b < 0,21

Vậy : 0,58 < a < 0,64 và 17,23 < Xa < 21,34

Suy ra 26,92 < X < 36,79

Vậy hai kim loại là Na và K

Câu 3: Cho X mol hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam muối khan. Nếu cũng cho X mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được b gam muối khan. Giá trị của X là :

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Đáp án: B

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước thu được dung dịch X và 2,688 lit khí H2 (đktc) . Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4 có tỉ lệ mol tương ứng: 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

A. 13,7      B. 12,78

C. 18,46      D. 14,62

Đáp án: C

Ta có: nH2 = 0,12 mol

KL + H2O → OH- (0,24) + 1/2 H2 (0,12 mol)

Gọi nH2SO4 = x ⇒ nHCl = 4x ⇒ nH+ = 6x mol

nH+ = nOH = 0,24mol

6x = 0,24 ⇒ x = 0,04 mol ⇒ nH2SO4 = 0,04 mol ⇒ nHCl = 4. 0,04 = 0,16 mol

⇒ mmuối = mkim loại + mgốc axit = 8,94 + 0,04. 96 + 0,16. 35,5 = 18,46 gam.

Câu 5: Cho 2,22 gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. m là:

A. 4,02      B. 3,42

C. 3,07      D. 3,05

Đáp án: C

Ta có pH = 13 ⇒ pOH = 14 – 13 = 1 ⇒ [OH-] = 0,1 M ⇒ nOH- = 0,1. 0,5 = 0,05 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

Ta có: mbazơ = mkim loại + mOH- = 2,22 + 0,05. 17 = 3,07 g

Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a?

A. 0,02M      B. 0,04M

C. 0,03M      D. 0,015M

Đáp án: B

nCO2 = 0,07mol; nNaOH = 0,08 mol

⇒ nNa2CO3 = 0,01 mol; nNaHCO3 = 0,06 mol

⇒ nBaCO3 = 0,02 mol < nBaCl2 = 0,04 mol ⇒ nCO32- = nBaCO3 = 0,02 mol

OH + HCO3 → CO32-

nOH = nCO32- = 0,02 mol ⇒ a = 0,01/0,25 = 0,04 mol

Câu 7: Hòa tan hỗn hợp Na2CO3, KHCO3, Ba(HCO3)2 (trong đó số mol Na2CO3 và KHCO3 bằng nhau) vào nước lọc thu được dung dịch X và m gam kết tủa Y. Biết X tác dụng vừa đủ 0,16mol NaOH hoặc 0,24mol HCl thì hết khí bay ra. Giá trị m là:

A. 7,88 g      B. 4,925 g

C. 1,97 g      D. 3,94g

Đáp án: A

Gọi số mol Na2CO3: x mol, KHCO3: x mol, Ba(HCO3)2: y mol

Nhận thấy dung dịch X tác dụng vừa đủ với 0,16 mol NaOH: HCO3 + OH → CO32- + H2O

→ nHCO3 = nOH = x + 2y = 0,16 (1)

Nếu dung dịch X chỉ có HCO3 thì lượng HCl cần dùng tối đa là 0,16 mol < 0,24 mol

→ Trong dung dịch X còn chứa CO32- dư: (x – y) mol

nCO32- dư = x – y = (0,24 – 0,16):2 = 0,04 mol (2)

mBaCO3 = 0,04. 197 = 7,88 gam

Câu 8: Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. K, Na, Mg, Al

B. Al, Mg, Na, K

C. Mg, Al, Na, K

D. Al, Mg, K, Na

Đáp án: B

Câu 9: Cho các cặp dung dịch phản ứng với nhau:

(1) Na2CO3 + H2SO4

(2) NaHCO3 + FeCl3

(3) Na2CO3 + CaCl2

(4) NaHCO3 + Ba(OH)2

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

(6) Na2S + AlCl3

Các cặp phản ứng có cả kết tủa và khí bay ra là

A. 5, 6

B. 2, 3, 5

C. 1, 3, 6

D. 2, 4, 6

Đáp án: A

Câu 10: Chỉ dùng duy nhất một hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: AlCl3; ZnCl2; FeCl2 và NaCl.

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch AgNO3

D. Nước amoniac

Đáp án: D

Câu 11: Các tính chất vật lí (nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng) của các kim loại trong nhóm IA biến đổi có quy luật, trong đó các kim loại nhóm IIA biến đổi không theo quy luật. Để giải thích hiện tượng này có thể dựa vào:

A. điện tích hạt nhân của các nguyên tử.

B. cấu trúc mạng tinh thể.

C. bán kính ion.

D. độ hoạt động hoá học.

Đáp án: B

Câu 12: Nhỏ từ từ dung dịch chứa a mol NaHCO3 và a mol Na2CO3 vào dung dịch HCl thu được V lít khí (đktc). Khi cho dung dịch CaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Quan hệ giữa a với m, V là:

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Đáp án: D

Nhỏ từ từ dung dịch NaHCO3 và Na2CO3 vào dung dịch HCl, hai phản ứng xảy ra đồng thời:

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 13: Cho các chất sau : Ca(OH)2, KOH, CaCO3, Ca(HCO3)2, KNO3, Mg(OH)2.

Số chất bị nhiệt phân có chất khí trong sản phẩm tạo thành là:

A.5.    B.4.    C. 3.    D. 2.

Đáp án: C

Câu 14: Để bảo quản các kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào sau đây ?

A. Để trong lọ thủy tinh có không khí nhưng đậy nắp kín.

B. Ngâm trong ancol nguyên chất.

C. Để trong lọ thủy tinh có chất hút ẩm và đặt trong bóng tối.

D. Ngâm trong dầu hỏa.

Đáp án: D

Câu 15: Một loại nước cứng tạm thời chứa ion Ca2+. Cô cạn 100 ml dung dịch nước cứng này thu được 156,8 ml CO2 (đktc). Để loại bỏ tính cứng tạm thời của 1 lít nước cứng này cần dùng tối thiếu số ml dung dịch NaOH 0,1M là:

A 140 ml.    B. 700 ml.    C. 70 ml.    D. 1400 ml.

Đáp án: A

nCa(HCO3)2 = nCO2 = 7.10-3 mol

Trắc nghiệm Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án năm 2021 (phần 2)

VNaOH = 70 ml

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button