Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Với bộ Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí lớp 9.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Câu 1 : Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’

A. là ảnh thật, lớn hơn vật.

B. là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. ngược chiều với vật.

D. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Ta có, ảnh và vật nằm về cùng một phía so với thấu kính

=> ảnh A’B’ là ảnh ảo và cùng chiều với vật.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đáp án: D

Câu 2 : Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. ảnh ảo ngược chiều vật.

B. ảnh ảo cùng chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.

D. ảnh thật ngược chiều vật.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Khi đặt vật trong khoảng tiêu cự => ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật

Đáp án: B

Câu 3 : Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là:

A. thật, ngược chiều với vật.

B. thật, luôn lớn hơn vật.

C. ảo, cùng chiều với vật.

D. thật, luôn cao bằng vật.

Ta có, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính.

=> ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật có thể nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn vật tùy vị trí của vật.

Đáp án: A

Câu 4 : Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

=> Khi đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

Đáp án: A

Câu 5 : Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất:

A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

=> Khi đặt vật AB trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d =2f => ảnh A’B’ là ảnh thật, ngược chiều và cao bằng vật.

Đáp án: D

Câu 6 : Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến

C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến

Ta có:

Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:

+ Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

+ Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

+ Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật

+ Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính của vật.

Nên câu sai là câu C: Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

Vì ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

Đáp án: C

Câu 7 : Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng:

A. 2F

B. F

C. 3F

D. 4F

Ta có: Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự

Đáp án: B

Câu 8 : Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ:

A. Ảnh thật luôn cùng chiều với vật

B. Ảnh ảo luôn cùng chiều với vật

C. Ảnh thật luôn lớn hơn vật

D. Ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật

Ta có, sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ là:

+ Ảnh thật luôn ngược chiều với vật

+ Ảnh ảo luôn cùng chiều với vật

+ Ảnh thật có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật

+ Ảnh ảo luôn lớn hơn vật

=> Các phương án: A, C, D – sai

B – đúng

Đáp án: B

Câu 9 : Ảnh (S’ ) của điểm sáng (S ) được đặt như hình là:

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

+ Kẻ tia tới SISI bất kì

+ Kẻ trục phụ song song với SISI

+ Qua F′F′ kẻ đường vuông góc với trục chính, cắt trục phụ tại tiêu điểm phụ Fp′Fp′

+ Tia tới song song với trục phụ thì tia ló qua tiêu điểm phụ nên tia ló qua II và Fp′Fp′, tia ló này cắt trục chính tại S′S′. S′S′ là ảnh cần xác định.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đáp án: A

Câu 10 : Cho hình sau:

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Với (Δ) – trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng và A’B’ là ảnh của AB. Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. A’B’ là ảnh ảo

B. A’B’ là ảnh thật

C. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì

D. B và C đúng

Ta có,

+ A’B’ cùng chiều với AB => A’B’ là ảnh ảo

+ ảnh A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật => thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ

Đáp án: A

Câu 11 : Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

A. cùng chiều, nhỏ hơn vật

B. cùng chiều với vật

C. ngược chiều, lớn hơn vật

D. ngược chiều với vật

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ luôn ngược chiều với vật

Đáp án: D

Câu 12 : Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một khoảng:

A. OA < f

B. OA > 2f

C. OA = f

D. OA = 2f

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

=> Để thu được ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật => vật phải cách thấu kính một khoảng OA > 2f

Đáp án: B

Câu 13 : Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 16cm ). Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính:

A. 8 cm

B. 16 cm

C. 32 cm

D. 48 cm

Ta có: Để thu được ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật => vật phải cách thấu kính một khoảng d > 2f

Theo đầu bài ta có:

f = 16cm→2f = 32cm

=> Để thu được ảnh nhỏ hơn vật => vật cần đặt cách thấu kính một khoảng

d > 32cm

Đáp án: D

Câu 14 : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm ). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm ). Ảnh thu được là:

A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.

B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.

C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.

D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Ta có: f=20cm; d=40cm

+ Vật đặt tại d=2f=40cm => ảnh thu được là ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật

+ Áp dụng biểu thức: Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Ta suy ra: Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ = 40cm

=> Ảnh thu được là ảnh thật ngược chiều với vật, cách thấu kính một khoảng 40cm và cao bằng vật.

Đáp án: A

Câu 15 : Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật. Ảnh cách vật 32cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu?

A. 24cm

B. 16cm

C. 48 cm

D. 29cm

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button