Kiến thức

[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020-Môn Toán

Chiều ngày 9/8/2020, các sĩ tử trên cả nước chính thức bắt đầu làm bài thi môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Đại học Đông Á tổng hợp đề thi và đáp án môn thi, trân trọng giới thiệu đến các thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 3 ngày từ 8/8 đến 10/8/2020 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2020 – Môn Toán.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN TOÁN

Mã đề 102

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Mã đề: 101

1. C 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A 7. C 8. A 9. D 10. D
11. B 12. C 13. D 14. B 15. B 16. A 17. B 18. C 19. B 20. B
21. C 22. C 23. C 24. B 25. C 26. A 27. C 28. A 29. B 30. A
31. C 32. C 33. C 34. B 35. A 36. C 37. A 38. A 39. B 40. B
41. A 42. A 43. A 44. B 45. C 46. A 47. A 48. B 49. C 50. C

Mã đề: 102

1. D 2. C 3. D 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. C
11. B 12. B 13. C 14. D 15. C 16. A 17. C 18. B 19. A 20. A
21. D 22. B 23. C 24. D 25. B 26. B 27. C 28. B 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. C 35. C 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. D 42. B 43. C 44. D 45. D 46. C 47. A 48. A 49. D 50. A

Mã đề: 103

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. C 20. C
21. A 22. B 23. D 24. D 25. A 26. D 27. A 28. A 29. A 30. D
31. A 32. C 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. C 40. A
41. A 42. D 43. C 44. C 45. D 46. C 47. D 48. A 49. D 50. D

Mã đề: 104

1. C 2. A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. C 10. A
11. B 12. A 13. B 14. B 15. C 16. A 17. D 18. C 19. A 20. D
21. B 22. A 23. D 24. C 25. A 26. D 27. A 28. A 29. B 30. C
31. B 32. B 33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. A 39. B 40. A
41. B 42. A 43. B 44. D 45. B 46. C 47. D 48. C 49. D 50. D

Mã đề: 105

1. A 2. A 3. C 4. D 5. A 6. D 7. A 8. D 9. D 10. A
11. A 12. D 13. A 14. C 15. A 16. B 17. C 18. C 19. D 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. A
31. A 32. D 33. B 34. D 35. D 36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
41. C 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. C 48. C 49. D 50. C

Mã đề: 106

1. D 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. A 16. B 17. C 18. A 19. A 20. B
21. B 22. D 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D
31. B 32. C 33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. B 39. D 40. C
41. B 42. C 43. D 44. B 45. C 46. B 47. D 48. C 49. D 50. D

Mã đề: 107

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. D 7. D 8. B 9. D 10. C
11. A 12. D 13. D 14. A 15. A 16. C 17. A 18. C 19. C 20. B
21. A 22. D 23. A 24. A 25. C 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. B 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. C 40. A
41. A 42. B 43. D 44. C 45. D 46. A 47. A 48. C 49. A 50. B

Mã đề: 108

1. C 2. B 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. D 9. D 10. B
11. B 12. B 13. D 14. A 15. D 16. B 17. A 18. C 19. C 20. A
21. C 22. A 23. A 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. A 30. D
31. B 32. C 33. B 34. B 35. A 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B
41. A 42. D 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

Mã đề: 109

1. A 2. D 3. B 4. B 5. D 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. C 13. D 14. D 15. C 16. C 17. B 18. D 19. D 20. B
21. C 22. A 23. B 24. B 25. A 26. B 27. C 28. A 29. C 30. B
31. C 32. D 33. C 34. C 35. A 36. A 37. C 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. A 44. A 45. D 46. B 47. D 48. D 49. A 50. B

Mã đề: 110

1. A 2. D 3. D 4. D 5. C 6. A 7. C 8. A 9. A 10. B
11. C 12. B 13. D 14. B 15. A 16. A 17. C 18. B 19. C 20. D
21. B 22. B 23. A 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. B 30. B
31. B 32. D 33. B 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41. A 42. A 43. A 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D 49. A 50. D

Mã đề: 111

1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. A 7. A 8. B 9. C 10. A
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. D 18. C 19. C 20. D
21. C 22. A 23. B 24. B 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. B
31. A 32. A 33. B 34. D 35. B 36. A 37. B 38. B 39. C 40. B
41. A 42. B 43. D 44. B 45. C 46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề: 112

1. C 2. B 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. C
11. B 12. A 13. A 14. C 15. A 16. C 17. B 18. D 19. D 20. B
21. C 22. C 23. D 24. A 25. C 26. D 27. D 28. A 29. B 30. A
31. D 32. D 33. A 34. D 35. C 36. B 37. D 38. B 39. C 40. D
41. D 42. A 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. B 49. D 50. B

Mã đề: 113

1. C 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11. D 12. D 13. C 14. D 15. A 16. B 17. A 18. A 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. C 27. D 28. B 29. C 30. A
31. D 32. B 33. B 34. B 35. C 36. B 37. D 38. D 39. C 40. C
41. B 42. B 43. D 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. B 50. D

Mã đề: 114

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. D 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. B 13. D 14. A 15. D 16. C 17. A 18. A 19. B 20. B
21. B 22. D 23. D 24. A 25. C 26. B 27. A 28. A 29. C 30. C
31. C 32. D 33. A 34. D 35. B 36. D 37. B 38. B 39. C 40. B
41. A 42. B 43. D 44. A 45. A 46. B 47. A 48. D 49. D 50. B

Mã đề: 115

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. A 7. D 8. D 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. C 15. D 16. D 17. D 18. C 19. A 20. A
21. A 22. C 23. D 24. D 25. B 26. B 27. B 28. D 29. A 30. B
31. D 32. A 33. D 34. B 35. D 36. B 37. C 38. B 39. C 40. B
41. C 42. C 43. A 44. B 45. B 46. B 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề: 116

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. D 16. B 17. D 18. C 19. C 20. B
21. A 22. D 23. C 24. A 25. B 26. B 27. A 28. C 29. A 30. C
31. B 32. D 33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. A 40. B
41. D 42. A 43. C 44. C 45. D 46. C 47. A 48. A 49. C 50. D

Mã đề: 117

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. D

17. A

18. D 19. A 20. D
21. B 22. B 23. A 24. A 25. B 26. D 27. C 28. C 29. A 30. A
31. C 32. D 33. D 34. B 35. D 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. B 42. C 43. B 44. C 45. B 46. C 47. C 48. B 49. B 50. A

Mã đề: 118

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. D 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. B 16. A 17. D 18. B 19. D 20. B
21. C 22. C 23. A 24. C 25. C 26. C 27. A 28. B 29. D 30. C
31. A 32. B 33. A 34. B 35. D 36. C 37. D 38. A 39. B 40. A
41. A 42. D 43. B 44. B 45. A 46. D 47. B 48. B 49. A 50. A

Mã đề: 119

1. D 2. B 3. A 4. A 5. A 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B
11. D 12. D 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. B 22. B 23. D 24. B 25. D 26. C 27. C 28. A 29. D 30. D
31. A 32. B 33. A 34. A 35. B 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. D 42. B 43. C 44. C 45. C 46. B 47. D 48. A 49. C 50. C

Mã đề: 120

1. A 2. A 3. C 4. D 5. D 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D
11. A 12. C 13. D 14. B 15. A 16. D 17. B 18. C 19. D 20. B
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. D 32. A 33. B 34. D 35. D 36. D 37. A 38. A 39. C 40. A
41. A 42. D 43. D 44. C 45. A 46. C 47. A 48. C 49. D 50. A

Mã đề: 121

1. B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. C 12. A 13. B 14. D 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. B
21. C 22. C 23. A 24. C 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. A
31. D 32. A 33. D 34. B 35. C 36. C 37. A 38. B 39. D 40. B
41. B 42. B 43. A 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề: 122

1. A 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. A 8. C 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. B 15. D 16. A 17. D 18. D 19. B 20. B
21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. C 27. C 28. A 29. D 30. B
31. D 32. A 33. B 34. D 35. C 36. C 37. A 38. D 39. B 40. B
41. B 42. A 43. B 44. A 45. B 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Mã đề: 123

1. D 2. C 3. B 4. B 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. D
11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23. C 24. C 25. C 26. A 27. A 28. C 29. B 30. C
31. A 32. A 33. B 34. A 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. B 46. B 47. C 48. A 49. A 50. B

Mã đề: 124

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D 16. D 17. C 18. B 19. C 20. C
21. A 22. C 23. C 24. B 25. A 26. A 27. D 28. B 29. D 30. B
31. D 32. C 33. D 34. C 35. A 36. D 37. B 38. A 39. B 40. D
41. B 42. A 43. A 44. D 45. D 46. D 47. C 48. A 49. B 50. C

Đại học Đông Á chúc các em có một kỳ thi thành công!

Xem thêm:

[Mới nhất] Tổng hợp đề thi và đáp án Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Nguồn: Tuyensinh247.com

Chia sẻ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button