Kiến thức

TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – Học Toán Với Thầy Điện

Bạn đang xem: TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – Học Toán Với Thầy Điện

TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

2.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin dfrac{1}{x^2-4}.

 
 
 
 

3.

Hàm số lượng giác nào dưới đây là hàm số chẵn?

 
 
 
 

4.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 
 
 
 

5.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan x.

 
 
 
 

6.

Hàm số y=tan x xác định trên khoảng nào dưới đây?

 
 
 
 

7.

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là mathbb{R}?

 
 
 
 

8.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sqrt{cos x + 1}.

 
 
 
 

9.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin 4x.

 
 
 
 

10.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan dfrac{x}{2}.

 
 
 
 

11.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan left(x+dfrac{pi}{6}right).

 
 
 
 

12.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cos sqrt{dfrac{1}{1-x^2}}.

 
 
 
 

13.

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

 
 
 
 

14.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là {bf sai}?

 
 
 
 

15.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin sqrt{x}.

 
 
 
 

16.

Tìm tập xác định mathscr{D} của hàm số y = cos x.

 
 
 
 

17.

Hàm số y=cot x xác định trên khoảng nào dưới đây?

 
 
 
 

18.

Tìm tập giá trị T của hàm số y=sin 2x.

 

 
 
 
 

19.

Tìm tập xác định mathscr{D} của hàm số y=tan2x

 
 
 
 

20.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cot x.

 
 
 
 

21.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cot 2x.

 
 
 
 

22.

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là mathbb{R}?

 
 
 
 

23.

Hàm số lượng giác nào dưới đây là hàm số lẻ?

 
 
 
 

24.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=dfrac{2}{sin x}.

 
 
 
 

25.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Loading ... Loading …

Question 1 of 25

NTDMATH

NTDMATH

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button