Kiến thức

TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – Học Toán Với Thầy Điện

Bạn đang xem: TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – Học Toán Với Thầy Điện

TXĐ, ĐƠN ĐIỆU, TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cot 2x.

 
 
 
 

2.

Hàm số y=tan x xác định trên khoảng nào dưới đây?

 
 
 
 

3.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

4.

Hàm số lượng giác nào dưới đây là hàm số lẻ?

 
 
 
 

5.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sqrt{cos x + 1}.

 
 
 
 

6.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là {bf sai}?

 
 
 
 

7.

Hàm số lượng giác nào dưới đây là hàm số chẵn?

 
 
 
 

8.

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là mathbb{R}?

 
 
 
 

9.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cot x.

 
 
 
 

10.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan left(x+dfrac{pi}{6}right).

 
 
 
 

11.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan dfrac{x}{2}.

 
 
 
 

12.

Hàm số y=cot x xác định trên khoảng nào dưới đây?

 
 
 
 

13.

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

 
 
 
 

14.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin sqrt{x}.

 
 
 
 

15.

Tìm tập xác định mathscr{D} của hàm số y = cos x.

 
 
 
 

16.

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là mathbb{R}?

 
 
 
 

17.

Xét trên tập xác định của hàm số thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

18.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 
 
 
 

19.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin 4x.

 
 
 
 

20.

Tìm tập giá trị T của hàm số y=sin 2x.

 

 
 
 
 

21.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=cos sqrt{dfrac{1}{1-x^2}}.

 
 
 
 

22.

Tìm tập xác định mathscr{D} của hàm số y=tan2x

 
 
 
 

23.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=sin dfrac{1}{x^2-4}.

 
 
 
 

24.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=dfrac{2}{sin x}.

 
 
 
 

25.

Tìm tập xác định mathscr D của hàm số y=tan x.

 
 
 
 

Loading ... Loading …

Question 1 of 25

NTDMATH

NTDMATH

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button