Công thức phóng xạ hạt nhân, vật lý 12-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Công thức phóng xạ hạt nhân, vật lí 12

Bạn đang xem: Công thức phóng xạ hạt nhân, vật lý 12-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Công thức vật lí chu kỳ bán rã:

(N=N_0e^{-lambda t} Rightarrow T=dfrac{t .ln2}{ln dfrac{N_0}{N}})

(Delta m=m_0(1-e^{-lambda t}) Rightarrow T=- dfrac{t.ln2}{ln left ( 1-dfrac{Delta m}{m_0}right )})

(Delta N=N_0(1-e^{-lambda t}) Rightarrow T=- dfrac{t.ln2}{ln left ( 1-dfrac{Delta N}{N_0}right )})

(left{begin{matrix}N_1=N_0e^{-lambda t_1}\ N_2=N_0e^{-lambda t_2}end{matrix}right. Rightarrow T=dfrac{(t_1-t_2)ln2}{ln dfrac{N_1}{N_2}})

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng những năm gần nhất và chỉ tiêu năm 2019

Chu kỳ bán rã của một số chất:

               Chất phóng xạ        Chu kì bá rã T
                Radon (Rn-219)                4 giây
                  Oxi (O-15)              122 giây
                   Iot (I-131)               8,9 giây
              Poloni (Po-210)             138,4 ngày
               Radi (Ra-226)             1620 năm
              Cacbon (C-14)              5730 năm
               Urani (U-235)           (7,13.10^8) năm

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập phản ứng phân hạch, nhiệt hạch ( hay, chi tiết)

Công thức Độ phóng xạ

(H=H_0 e^{-lambda t}(Bq))

(H_0=lambda N_0): độ phóng xạ ban đầu

(1 Bq=1) phân rã/s

(1Ci=3,7.10^{10}Bq)

Xem thêm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải là một nội dung quan trọng trong chủ đề của Báo cáo chính trị

Năng lượng tỏa ra khi tạo thành m(g) He:

(W_t=N.W_{lk}=dfrac{m}{A}.N_A.W_{lk})

Định luật phóng xạ:

((N_0): số hạt ban đầu;  (N): số hạt còn lại;  (Delta N): số hạt phân rã;  (m_0): khối lượng chất ban đầu;  (m): khối lượng chất còn lại;  (lambda): hằng số phóng xạ (phân rã);  (t): thời gian phóng xạ;  (T): chu kì bán rã)

(lambda=dfrac{ln2}{T}=dfrac{0,693}{T})

+) Số hạt nhân còn lại sau thời gian phóng xạ t,  (N_0) số hạt nhân ban đầu được tính theo công thức sau:

(N=N_0 e^{-lambda t}=N_02^{-dfrac {t}{T}})

+) Khối lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t:

(m=m_0e^{lambda t}=m_02^{-dfrac{t}{T}})

(lambda=dfrac{ln2}{T}): hằng số phóng xạ

+) Sô hạt nhân bị phân rã sau thời gian phóng xạ t được tính theo công thức sau:

(Delta N=N_0(1-e^{-lambda t})=N_0left ( 1-2^{-dfrac{t}{T}}right ))

+) Khối lượng bị phân rã sau thời gian phóng xạ t được tính theo công thức sau:

(Delta m=m_0(1-e^{lambda t})=m_0left (1-2^{- dfrac{t}{T}} right ))

Bài toán hạt nhân con:   (X rightarrow Y+alpha)

+)   (dfrac{N_Y}{N_X}=e^{lambda t}-1=2^{- dfrac{t}{T}}-1)

+)   (dfrac{m_Y}{m_X}=dfrac{N_Y}{N_X}. dfrac{A_Y}{A_X}=left (2^{- dfrac{t}{T}}-1 right )dfrac{A_Y}{A_X})

+)  Nếu:

(left{begin{matrix}t_1 rightarrow dfrac{N_Y}{N_X}=k\ t_2=t_1+nT rightarrow dfrac{N_Y}{N_X}=k’end{matrix}right.Rightarrow k’=2^n.k+2^n-1)

+)   (t=nT Leftrightarrow left{begin{matrix}N=dfrac{N_0}{2^n};m=dfrac{m_0}{2^n}\ Delta N=left ( 1-dfrac{1}{2^n} right )N_0\ Delta m=left ( 1-dfrac{1}{2^n} right )m_0end{matrix}right.)

Công thức phóng xạ hạt nhân, vật lý 12

Xem thêm:

Tổng hợp công thức vật lí 12

Bài cùng chủ đề:

  • Công thức vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý 12

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button