Kiến thức

Công thức thấu kính, vật lý phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Bạn đang xem: Công thức thấu kính, vật lý phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

III- TIÊU CỰ –  MẶT PHẲNG TIÊU DIỆN

– Tiêu cự: | f | = OF

Quy ước: Thấu kính hội tụ thì f  > 0, thấu kính phân kỳ thì f  <  0.

– Tiêu diện:

+ Tiêu diện vật: mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm vật

+ Tiêu diện ảnh: mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm ảnh

– Tiêu điểm phụ:

+ Các tiêu điểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F.

+ Các tiêu điểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại F’.

IV- ĐỘ TỤ

– Độ tụ của thấu kính: (D = dfrac{1}{f})

Đơn vị: trong hệ SI, đơn vị của độ tụ là điôp, tiêu cự f  tính bằng mét.

Với thấu kính hội tụ (D > 0) , thấu kính phân kì (D < 0)

– Công thức độ tụ tính theo bán kính hai mặt cầu: ({bf{D}}{rm{ }} = dfrac{1}{f} = (dfrac{n}{{{n_{mt}}}} – 1)(dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}}))

Quy ước: mặt cầu lồi thì $R > 0$, mặt cầu lõm thì $R <0 $, mặt phẳng thì $R = infty $.

V- CÁC CÔNG THỨC VỀ THẤU KÍNH: VẬT THẬT, ẢO

Công thức thấu kính, vật lý phổ thông

– Quy ước: (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{overline {OA}  = d}\{overline {OA’}  = d’}\{overline {OF’}  = f}end{array}} right.)   

+ Vật thật thì d > 0

+ Vật ảo thì d < 0

+ Ảnh thật thì d’ > 0

+ Ảnh ảo thì d’ <0

– Công thức về vị trí ảnh – vật : (dfrac{1}{f}  =   dfrac{1}{d}   +   dfrac{1}{{d’}})

– Công thức về độ phóng đại ảnh của vật qua thấu kính: (k  =    –  dfrac{{d’}}{d}   =   dfrac{{overline {A’B’} }}{{overline {AB} }})

Trong đó:

k > 0: thì ảnh và vật cùng chiều, trái tính chất thật, ảo.

k < 0: thì ảnh và vật ngược chiều, cùng tính chất thật, ảo.

– Hệ quả:  (d’  =    dfrac{{d.f}}{{d  –  f}} ; d  =    dfrac{{d’.f}}{{d’  –  f}}  ;f  =    dfrac{{d.d’}}{{d  +  d’}} ; k  =    –  dfrac{{d’}}{d}   =   dfrac{f}{{f  –  d}}   =  dfrac{{d’  –  f}}{{ f}})

– Công thức khoảng cách vật và ảnh:  ({bf{L}} = left| {{bf{d}} + {bf{d}}’} right|)

Trong đó:

+ nếu vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì L > 0

     + nếu vật ảo qua thấu kính cho ảnh ảo thì L < 0

– Tỉ lệ về diện tích của vật và ảnh: (S  =   {left( {dfrac{{overline {A’B’} }}{{overline {AB} }}} right)^2}  =   {k^2})

– Nếu vật AB tại hai vị trí cho hai ảnh khác nhau A1B1 và A2B2 thì:  (AB)2 = (A1B1)2.(A2B2)2

– Điều kiện để vật thật qua thấu kính cho ảnh thật là: ³ 4.f

 Vật AB đặt cách màn một khoảng L, có hai vị trí của thấu kính cách nhau l sao cho AB qua thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì tiêu cự thấu kính tính theo công thức: (f  =  dfrac{{{L^2}  –  {l^2}}}{{ 4.L}})

– Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương là: (D  =  {D_1} + {D_2} + …)

Bài cùng chủ đề:

  • Kính Lúp, Số bội giác của kính lúp

  • Kính thiên văn, vật lý phổ thông

  • Kính hiển vi, ảnh qua kính hiển vi

  • Bài tập mắt và các tật của mắt, vật lý phổ thông

  • Bài tập thấu kính, vật lý phổ thông

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button