Kiến thức

Giới Thiệu về Mẫu W-9, Yêu Cầu Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và Chứng Nhận

Sử dụng Mẫu W-9 để cung cấp Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, TIN) chính xác của quý vị cho người được yêu cầu nộp mẫu báo cáo cung cấp thông tin với Sở Thuế Vụ (IRS) để báo cáo, ví dụ: 

  • Lợi tức trả cho quý vị. 
  • Các giao dịch bất động sản. 
  • Tiền lời của nợ vay mua nhà mà quý vị đã trả. 
  • Mua lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm. 
  • Xóa nợ.
  • Các khoản đóng góp của quý vị cho IRA.

Bạn đang xem: Giới Thiệu về Mẫu W-9, Yêu Cầu Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và Chứng Nhận

Sửa Đổi Hiện Tại

Mẫu W-9 (Tiếng Anh) PDF

Hướng Dẫn cho Người Yêu Cầu Mẫu W-9 (Tiếng Anh)

(

Phiên Bản In (tiếng Anh) PDF

)


Thay Đổi Gần Đây

Đạo Luật Public Law 115-97 đã thay đổi thuế suất khấu lưu dự phòng từ 28% xuống 24%.


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị

Tất cả các bản sửa đổi Mẫu W-9 (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 515, Việc khấu lưu thuế đối với ngoại nhân không thường trú và thực thể nước ngoài (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 519, Hướng dẫn về Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại nhân (tiếng Anh)

Ấn phẩm 1281, Số tiền tạm giữ trên lương để trả thuế hàng năm đối với (các) tên/số TIN bị thiếu và không chính xác (tiếng Anh) PDF

Ấn phẩm 5027, Thông tin về mạo danh dành cho người đóng thuế (tiếng Anh) PDF

Video: Cách Hoàn Thành Mẫu W-9 (Tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)

Mục liên quan

Giới thiệu về Hướng dẫn chung cho một số mẫu báo cáo thông tin nhất định (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 1099-B, Tiền thu được từ giao dịch của nhà môi giới và giao dịch đổi chác (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 1099-DIV, Cổ tức và tiền phân phối (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 1099-INT, Thu nhập từ tiền lời/lãi (tiếng Anh)

Giới thiệu Mẫu 1099-K, Thẻ Thanh toán và Giao dịch Mạng lưới của Bên thứ ba (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 1099-MISC, Thu nhập khác (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 1099-S, Tiền thu được từ Giao dịch Bất động sản (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 8233, Miễn khấu lưu thuế đối với tiền thù lao cho các dịch vụ cá nhân độc lập (và một số loại phụ thuộc) của một cá nhân là ngoại nhân không cư trú (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu 8832, Chọn phân loại cho thực thể (tiếng Anh)

Giới thiệu về Mẫu W-7, Đơn xin Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế của IRS (tiếng Anh)

Mẫu W9 Các mục liên quan bổ sung (tiếng Anh)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button