Kiến thức

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

Bạn đang xem: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

Thứ ba – 10/11/2020 22:11
  •  

  •  

  •  

I.Tính chất hóa học của Oxit
1. Oxit bazơ
tải xuống (3)
tải xuống (3)

– Tác dụng với H2O
– Tác dụng với dd axit
– Tác dụng với Oxit axit
2. Oxit axit
– Tác dụng với H2O
– Tác dụng với dd bazơ
– Tác dụng với oxit bazơ
II. Tính chất hóa học của axit
1.Tính chất hóa học của axit
– Làm đổi màu chỉ thị: Làm quỳ tím hóa đỏ
– Tác dụng với kim loại trước H
– Tác dụng với oxit bazơ
– Tác dụng với dd bazơ
– Tác dụng với muối
*Lưu ý:
H2SO4 đ+ hầu hết KL®muối kl( hóa trị cao nhất) + SO2 + H2O
H2SO4 đ, HNO3 không t/d với Al và Fe
2. Các giai đoạn sản xuất H2SO4
3.a, Nhận biết HCl hoặc muối clo rua
Dùng dd AgNO3
HT: Có ¯ trắng xuất hiện
b,Nhận biết H2SO4 hoặc muối sun fat
Dùng dd BaCl2 hoặc Ba(NO3)2, Ba(OH)2
HT: Có ¯ trắng xuất hiện
      A/ Bài tập trắc nghiệm                                     
Câu 1: Cho các chất có CTHH sau, hãy gọi tên, phân loại
            SO3, Ba(OH)2, CaCO3, MgO, H2SO4, Cu(OH)2, KCl
Câu 2: Dãy chất nào trong số các dãy chất sau đều là oxit bazơ

  1. BaO, HCl, SO2, CuO               B. BaO, MgO, CaO, K2O

C.   SO2, CO2, SO3, P2O5               D. K2O, BaO, Ca(OH)2, NaOH
Câu 3: Dãy chất nào trong số các dãy sau xếp theo thứ tự: Oxit, bazơ, axit, muối

  1. CaO, CaCl2, HCl, Ca(OH)2            B. CaO, H2SO4, K2SO4, NaOH

C.  Ca(OH)2, CaO, Na2CO3, HCl        D. CaO, Ca(OH)2, HCl, CaCl2
Câu 4: Dãy các oxit  sau đều tác dụng với H2O tạo thành dd bazơ

  1. CO2, SO2, SO3, P2O5               B. Na2O, CO2, SO3, CaO

C. MgO, K2O, CuO, BaO            D. K2O, Na2O, CaO, BaO
Hướng dẫn: Cũng bài tập trên nhưng giáo viên có thể thay đổi câu hỏi
Ví dụ: Dãy các oxit nào đều tác dụng với H2O tạo thành dd axit
 Câu 5:  Dung dịch nào sau làm quỳ tím hóa đỏ?
         A. Dung dịch muối ăn                B. Dung dịch NaOH
C. Nước                                   D. Dung dịch HCl
Câu 6: Dóy muối nào phản ứng với dd H2SO4 tạo ra sản phẩm đều có chất khí:
A. BaCl2, NaCl,                        B. BaCO3, Na2SO3,                 
C. NaCl, CaCO3,                       D. CaCO3, BaCl2


 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button