Kiến thức

Pandemic Unemployment Assistance

Bạn đang xem: Pandemic Unemployment Assistance

HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH

Xem thêm: Công thức tính cạnh huyền tam giác vuông cân và bài tập có lời giải

TỔNG QUAN

Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) là một chương trình theo Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona (CARES ) năm 2020  nhằm cung cấp thu nhập tạm thời cho những cá nhân đủ điều kiện bị thất nghiệp do dịch COVID-19 mới và những lao động tự do không đủ kinh nghiệm làm việc để đủ điều kiện yêu cầu hỗ trợ, hoặc không còn nhận được các hình thức phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp khác.  Hỗ trợ được tài trợ bởi chính phủ liên bang, không phải trích từ thuế thất nghiệp của tiểu bang do người sử dụng lao động đóng. 

HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH (PUA):  

 • Số tiền thanh toán:
  • Số tiền thanh toán tối thiểu cho các cá nhân sẽ là 
   • 203 USD mỗi tuần 
  • Số tiền thanh toán tối đa sẽ là
   • 481 USD mỗi tuần khi không có người phụ thuộc
   • 591 USD khi có bốn người phụ thuộc
 • Cung cấp tổng số phúc lợi lên tới 39 tuần
 • Tuần Thanh toán Đầu tiên:  Có hiệu lực trở về trước đến ngày 2 tháng 2 năm 2020 hoặc tuần đầu tiên cá nhân bị mất việc do COVID-19, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Tuần Thanh toán Cuối cùng:  Tuần Kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020
 • Phải có một yêu cầu tiểu bang đủ điều kiện căn cứ trên số tiền đã hết phúc lợi,  hoặc có kinh nghiệm làm việc trong 18 tháng qua.  Điều này bao gồm những người đã có kế hoạch bắt đầu một công việc và không thể thực hiện do COVID-19 và những người yêu cầu hiện không đủ điều kiện do vấn đề tách biệt đối với yêu cầu của họ.

CẢNH BÁO GIAN LẬN !

 • Nếu quý vị cố tình đưa ra hoặc khiến người khác đưa ra tuyên bố sai hoặc cố tình không tiết lộ hoặc khiến người khác không tiết lộ dữ kiện quan trọng và, do đó, nhận được một khoản Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch mà quý vị đáng lẽ không được hưởng, quý vị sẽ bị truy tố theo mục 19 mục 1001 của điều 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
 • Bỏ việc mà không có lý do chính đáng để nhận phúc lợi UI sẽ bị coi là hành vi gian lận theo PUA. 
 • Nếu vì những lý do không liên quan đến COVID-19, quý vị nghỉ việc mà không có lý do chính đáng, bị chấm dứt hợp đồng do có hành vi vi phạm hoặc từ chối làm việc khi có công việc, quý vị sẽ bị loại khỏi các phúc lợi của bất kỳ chương trình nào của tiểu bang hoặc liên bang hiện có.   Điều này có nghĩa là để nhận được trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang hoặc liên bang, quý vị không được thực hiện bất kỳ hành động nào khiến quý vị thất nghiệp mà không liên quan đến COVID-19.  
 • Ngoài các hình phạt và khả năng bị truy tố hình sự, một người có thể bị phát hiện gian lận, không đủ điều kiện nhận phúc lợi hoặc thanh toán phúc lợi vượt mức nếu người đó kê khai sai trong báo cáo các khoản thu nhập trong một tuần nhất định trong quá trình yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần liên tục của mình.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC DÀNH CHO NGƯỜI YÊU CẦU

 • Nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái phải được khấu trừ từ các khoản thanh toán PUA tương tự như các khoản phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp thông thường.
 • Các khoản thanh toán PUA phải chịu thuế. Các khoản thanh toán này sẽ được bao gồm trong 1099G của quý vị mà quý vị nhận được cho năm thuế 2020. Thuế sẽ được khấu trừ từ các khoản thanh toán PUA nếu quý vị đã lựa chọn khấu trừ thuế từ các phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp của quý vị.

Xem thêm: Giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0-Em Yêu Tin Học

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 • Người sử dụng lao động sẽ không bị tính phí cho các phúc lợi được chi trả cho người lao động nhận PUA.
 • Nếu quý vị đề nghị cung cấp việc làm cho nhân viên khi đại dịch kết thúc và nhân viên từ chối trở lại làm việc, quý vị phải thông báo cho cơ quan Phát triển Lực lượng lao động Iowa tại đây:  

  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers

 • Người sử dụng lao động cần đảm bảo rằng họ đang và kịp thời hoàn thành nộp thuế bảo hiểm thất nghiệp hàng quý để người lao động của họ nhận được phúc lợi càng nhanh càng tốt.
 • Người sử dụng lao động nên phản hồi tất cả Thông báo Yêu cầu thanh toán (65-5317) hoặc các thông báo SIDES nếu yêu cầu thanh toán được nộp cho trường hợp người nhận không làm việc do một lý do khác ngoài COVID-19.
 • Người sử dụng lao động nên phản hồi Thông báo Yêu cầu thanh toán (65-5317) hoặc thông báo SIDES để báo cáo bất kỳ phúc lợi nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ phép có lương khác.

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/LAO ĐỘNG TỰ DO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

 • Nếu quý vị phải nghỉ làm do COVID-19, quý vị phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp 

  trực tuyến

   để nhận bất kỳ hình thức bảo hiểm thất nghiệp nào 

 • Yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem tiền lương của quý vị được báo cáo ở Iowa có đủ điều kiện để nhận yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thông thường hay không.   Quý vị sẽ nhận được một lá thư trong bao thư giấy màu xanh lá cây thông báo quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu thanh toán thất nghiệp thông thường hay không.  Quý vị có thể nhận được thư này sau khi gửi chứng minh thu nhập của quý vị.  Việc gửi thư này là một bước trong quy trình đảm bảo quý vị được thanh toán các phúc lợi cho chương trình bảo hiểm thất nghiệp chính xác.  Nếu quý vị đã gửi chứng minh thu nhập, quý vị không cần phải thực hiện một hành động nào khác.  Quý vị sẽ được liên lạc nếu có thêm thông tin.
 • Nếu quý vị là lao động tự do và từ chối các phúc lợi UI thông thường, quý vị sẽ được yêu cầu gửi chứng minh thu nhập trực tuyến cho cơ quan Phát triển Lực lượng lao động Iowa (IWD) để xác định tính hội đủ điều kiện nhận PUA của quý vị. Các hình thức chứng minh được chấp nhận được liệt kê nhiều hơn trên trang này trong phần có tiêu đề “Tôi cần cung cấp những gì”. Đường dẫn để gửi chứng minh thu nhập trực tuyến là: 

  www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-application

  .

 • Số tiền phúc lợi hàng tuần và số tiền phúc lợi tối đa của PUA sẽ dựa trên thu nhập từ tài liệu quý vị cung cấp cho IWD.  
 • Khi yêu cầu thanh toán của quý vị hết hạn, quý vị sẽ được yêu cầu nộp một yêu cầu mới, ngay cả khi quý vị có số dư PUA còn lại.

Xem thêm: Tài liệu Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng “toán chuyển động” lớp 9

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Để đủ điều kiện nhận phúc lợi theo Hỗ trợ Thất nghiệp Đại do dịch, một cá nhân:

 • Không được đủ điều kiện cho các hình thức bảo hiểm thất nghiệp cụ thể khác, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp (UI), Trợ cấp Thất nghiệp cho Nhân viên Liên bang (UCFE), Trợ cấp Thất nghiệp cho các Cựu chiến binh (UCX), Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch (PEUC), Phúc lợi Bổ sung (EB), Trợ cấp Tạm thời/Công việc Chia sẻ Tự nguyện (STC/VSW), HOẶC
 • Phải không nhận được các hình thức bảo hiểm thất nghiệp khác được liệt kê ở trên (nếu có), HOẶC
 • Phải là lao động tự do và không đủ điều kiện cho một trong các hình thức bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê ở trên, HOẶC
 • Phải có kế hoạch để bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động và không đủ điều kiện cho một trong các hình thức bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê ở trên, HOẶC
 • Phải có kể hoạch để bắt đầu lao động tự do và không đủ điều kiện cho một trong các hình thức bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê ở trên, VÀ
 • Không đủ điều kiện cho yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp ở một tiểu bang hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ khác, VÀ
 • Phải thất nghiệp hoàn toàn hoặc một phần vì một trong những lý do đủ điều kiện liên quan đến COVID-19 được liệt kê dưới đây

NHỮNG LÝ DO ĐỦ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19: 

Để đủ điều kiện nhận PUA, một cá nhân phải thất nghiệp hoàn toàn, thất nghiệp một phần hoặc không thể làm việc hoặc không có khả năng làm việc do một trong những lý do liên quan đến COVID-19 được liệt kê dưới đây: 

 • Cá nhân đã được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc đang có những triệu chứng của COVID-19 và đang đợi chẩn đoán y tế;
 • Một thành viên trong gia đình của cá nhân đã được chẩn đoán mắc COVID-19;
 • Cá nhân đang chăm sóc cho một thành viên gia đình hoặc một thành viên trong hộ gia đình của cá nhân đã được chẩn đoán mắc COVID-19;
 • Trẻ em hoặc người khác trong gia đình mà cá nhân có trách nhiệm chăm sóc chính không thể đến trường hoặc cơ sở khác bị đóng cửa do tình trạng khẩn cấp y tế công cộng COVID-19 và việc chăm sóc tại trường hoặc cơ sở đó là bắt buộc để cá nhân đó làm việc;
 • Cá nhân không thể đến nơi làm việc của họ vì bị cách ly do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp y tế công cộng COVID-19;
 • Cá nhân không thể đến nơi làm việc của họ vì cá nhân được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên nên tự cách ly do những lo ngại liên quan đến COVID-19;
 • Cá nhân đã có kế hoạch để bắt đầu làm việc và không có việc làm hoặc không tìm được việc làm do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19;
 • Cá nhân đã trở thành trụ cột gia đình hoặc hỗ trợ chính cho một hộ gia đình vì chủ hộ đã qua đời do hậu quả trực tiếp của dịch COVID-19;
 • Cá nhân phải nghỉ việc do hậu quả trực tiếp của dịch COVID 19; hoặc
 • Nơi làm việc của cá nhân bị đóng cửa do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19.

NHỮNG CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH BAO GỒM CÁ NHÂN:

 • Có khả năng làm việc từ xa được trả lương và vẫn làm việc với số giờ và mức lương tương đương.
 • Đang trong thời gian nghỉ ốm được hưởng lương hoặc các phúc lợi nghỉ phép được hưởng lương khác và những phúc lợi này vượt quá số tiền hàng tuần của PUA..
 • Đủ điều kiện tham gia chương trình thất nghiệp của tiểu bang hoặc liên bang [bao gồm bảo hiểm thất nghiệp (UI), Trợ cấp Thất nghiệp cho Nhân viên Liên bang (UCFE), Trợ cấp Thất nghiệp cho các Cựu chiến binh (UCX), Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch (PEUC), Phúc lợi Bổ sung (EB), Trợ cấp Tạm thời/Công việc Chia sẻ Tự nguyện (STC/ VSW), Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa (DUA) và Lợi ích Mở rộng Đào tạo(TEB).

CÁCH THỨC NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH (PUA)

Chú ý:  Có hiệu lực ngay lập tức, quý vị có thể gửi chứng minh thu nhập của mình cho Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) thông qua trang web này. PUA là một phúc lợi liên bang dành cho những người lao động không thể làm việc do đại dịch COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang.  Các hình thức làm việc bao gồm trong PUA được liệt kê dưới đây: 

 • Người lao động tự kinh doanh
 • Nhà thầu độc lập
 • Nhân viên phi lợi nhuận 
 • Người lao động làm việc tạm thời
 • Nhân viên bán thời gian không có đủ kinh nghiệm làm việc để đủ điều kiện yêu cầu thanh toán của Iowa 

Quý vị phải nộp chứng minh thu nhập của mình để đủ điều kiện nhận PUA.  Quý vị có thể tải lên chứng minh thu nhập thông qua trang web này. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

BƯỚC 1:  ĐĂNG KÝ XIN PHÚC LỢI THẤT NGHIỆP

 • Nếu quý vị chưa đăng ký, hãy nộp đơn xin yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp tại đây: 

  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits

 • Nhấp vào “Đăng ký Trực tuyến Ngay”.  
 • Cơ quan Phát triển Lực lượng lao động Iowa (IWD) sẽ xác định xem quý vị có đủ điều kiện yêu cầu thanh toán trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang không.  

BƯỚC 2:  GỬI CHỨNG MINH THU NHẬP

 • Sau khi quý vị đã nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp, hãy gửi chứng minh thu nhập của quý vị dưới đây bằng cách nhấp vào “Gửi Chứng minh Tại đây”
 • Hoàn thành các câu hỏi trong mẫu trực tuyến.
 • Tải lên (các) tài liệu chứng minh thu nhập của quý vị  Cần phải thiết lập lịch sử tiền lương của quý vị. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đính kèm bất kỳ tài liệu nào sau đây:
 • 2019 1099 chỉ Thu nhập Ngoài lương 
 • 2019 W-2
 • Bảng lương năm 2019
 • Bảng lương năm 2020
 • Mẫu 1040 – U.S. Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân
 • Các tùy chọn bổ sung được mô tả ở cuối trang gửi

Sau khi gửi tài liệu, quý vị sẽ nhận được thông báo qua email rằng tài liệu của quý vị đã được nhận.

BƯỚC 3:  CÁC BƯỚC TIẾP THEO

 • IWD sẽ xem xét chứng minh thu nhập của quý vị và đưa ra thư xác định cho quý vị.  Nếu cần thêm thông tin, quý vị sẽ được liên lạc.
 • Quý vị sẽ nhận được một lá thư màu xanh lá.  XIN VUI LÒNG BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY. VIỆC NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC YÊU CẦU THANH TOÁN (PUA) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ KINH DOANH.  Thông báo này được tạo bởi hệ thống và không áp dụng cho các yêu cầu của lao động tự kinh doanh.  Nếu quý vị đã gửi chứng minh thu nhập, quý vị không cần phải thực hiện một hành động nào khác SAU KHI NHẬN THÔNG BÁO.  NẾU quý vị chưa cung cấp đủ tài liệu, quý vị sẽ được liên lạc nếu có thêm thông tin.  Quý vị không cần thực hiện thêm hành động nào sau khi quý vị nhận được thông báo trừ khi chúng tôi liên hệ trực tiếp với quý vị.
 • Quý vị phải tiếp tục nộp đơn yêu cầu thanh toán hàng tuần.  Khi chứng minh thu nhập của quý vị đã được xem xét và phê duyệt, quý vị sẽ được thanh toán cho tất cả các tuần trước đó mà quý vị đã báo cáo.

 GỬI CHỨNG MINH TẠI ĐÂY

Submit Proof Here

CÁC BƯỚC TIẾP THEO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ KINH DOANH, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠM THỜI, NHÂN VIÊN PHI LỢI NHUẬN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC ĐỘC LẬP, V.V.:

 • Tờ giấy màu xanh lá:  Nếu quý vị đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và là lao động tự kinh doanh, nhà thầu độc lập, lao động làm việc tạm thời, v.v., vui lòng bỏ qua biểu mẫu quý vị nhận được từ IWD trên tờ giấy màu xanh lá.  Đây là một biểu mẫu tiêu chuẩn do máy tính tạo ra và không có liên quan đến yêu cầu thanh toán của quý vị. Không cần thiết thực hiện thêm hành động nào tại thời điểm này.
 • Nếu Quý vị Chưa Cung cấp Đủ Tài liệu
  • Quý vị sẽ được IWD liên lạc qua điện thoại.
 • Khi Đơn xin Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp được Đánh giá:
  • Quý vị cũng sẽ nhận được thư nếu yêu cầu của quý vị được phê duyệt hoặc bị từ chối và quý vị sẽ nhận được email nếu yêu cầu được phê duyệt.  
  • Nếu yêu cầu của quý vị được phê duyệt, quý vị sẽ bắt đầu nhận thanh toán sau 5 – 7 ngày.
  • Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, quý vị sẽ có 60 ngày để nộp đơn kháng cáo.

 

 

 

Additional resources:

Unemployment Insurance for Self-Employed Q & A (April 16, 2020)

How to File your Weekly Claim – CARES Act updates (English)

Individual

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button