Kiến thức

Đếm ký tự trong ô-Excel

Khi bạn cần đếm số ký tự trong ô, hãy dùng hàm

LEN

—đếm số chữ cái, số, ký tự và tất cả các khoảng trắng. Ví dụ, độ dài của “Hôm nay là 98 độ C nên tôi sẽ đi bơi” (không bao gồm dấu ngoặc kép) là 42 ký tự—31 chữ cái, 2 số, 8 dấu cách, một dấu phẩy và 2 dấu nháy đơn.

Để sử dụng hàm, hãy nhập =LEN(ô) vào thanh công thức, rồi nhấn Enter trên bàn phím.

Nhiều ô: Để áp dụng cùng một công thức cho nhiều ô, hãy nhập công thức vào ô đầu tiên và sau đó kéo điều khiển điền xuống dưới (hoặc ngang qua) phạm vi ô.

Nhập nhiều hàm LEN trong một trang tính

Để có được tổng số đếm tất cả các ký tự trong một số ô là dùng

hàm SUM cùng

với LEN. Trong ví dụ này, hàm LEN đếm số ký tự trong mỗi ô và hàm SUM thêm số đếm:

=SUM((LEN( cell1 ),LEN( cell2 ),(LEN( cell3 )) )).

Bạn đang xem: Đếm ký tự trong ô-Excel

Bạn hãy thử đi

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách sử dụng hàm LEN.

Sao chép bảng bên dưới và dán nó vào ô A1 trong một trang Excel tính. Kéo công thức từ B2 đến B4 để xem độ dài của văn bản trong tất cả các ô trong cột A.

Chuỗi Văn bản

Công thức

Cáo nâu nhanh.

=LEN(A2)

Cáo nâu nhảy nhanh.

Chú cáo nâu nhanh nhảy qua một chú chó chậm trễ.

Đếm ký tự trong một ô

  1. Bấm ô B2.

  2. Nhập =LEN(A2).

Công thức này đếm các ký tự trong ô A2, tính tổng cộng đến 27—trong đó bao gồm tất cả các dấu cách và dấu chấm ở cuối câu.

LƯU Ý: Hàm LEN đếm bất kỳ khoảng trắng nào sau ký tự cuối cùng.
 

Đếm ký tự trong nhiều ô

  1. Bấm ô B2.

  2. Nhấn Ctrl+C để sao chép ô B2, sau đó chọn các ô B3 và B4, rồi nhấn Ctrl+V để dán công thức của nó vào các ô B3:B4.

Điều này sao chép công thức vào các ô B3 và B4 và hàm này đếm các ký tự trong mỗi ô (20, 27 và 45).

Đếm tổng số ký tự

  1. Trong sổ làm việc mẫu, bấm ô B6.

  2. Trong ô, nhập =SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4)), rồi nhấn Enter.

Tính tổng các ký tự trong một trong ba ô và tính tổng chúng (92).

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button